Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Вид[Filter]
Основание[Filter]
Начин на разпореждане[Filter]
Данъчна оценка[Filter]
Имот цена[Filter]
Цена определена от Общински съвет[Filter]
Крайна цена[Filter]
Акт Номер[Filter]
Акт Дата[Filter]
Собственост[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
125109.11.2009 г.Продажба      178019.10.2009 г.Частна/ урегулиран поземлен имотОрешак, УПИ ХVІ-общ. кв.1,със заповед № 2132/26.10.1984 г.на Председателя на ОНС-Варна е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Орешак
136704.12.2009 г.Отсъпено право на строеж      178019.10.2009 г.Частна/ урегулиран поземлен имотОрешак, УПИ ХVІ-общ. кв.1,със заповед № 2132/26.10.1984 г.на Председателя на ОНС-Варна е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Орешак
15220.2.2007 г.Замяна      119918.4.2007 г.Частна, 1.248дка / земеделска земя - нива, седма категорияКуманово, м-ст "Кавак дере", имот № 033015
2618.3.2002 г.Замяна      35724.4.2000 г.Частна, 62.257дка / Земеделска земя - нива, седма категория,Куманово
2618.3.2002 г.Замяна      35724.4.2000 г.Частна, 62.257дка / Земеделска земя - нива, седма категория,Куманово
10917.4.2001 г.Отсъпено право на строеж      45127.3.2001 г.Частна/ Място за търговски комплекс и трафопостИгнатиево
9406.8.2010 г.Делба  4273.30   162901.12.2008 г.Частна/ 378 квм идч от УПИ ІІІ-919 кв.67,цялото с площ 764 квмАксаково, УПИ ІІІ-919 кв.67, със заповед № 358/20.12.2008г.е одобрен кадастраалният и регулационен план на гр.Аксаково
7930.6.2010 г.Делба  1211.80 за уравняване на дяловете страните не си дължат доплащане 124623.10.2007 г.Частна/ Дворно място405 кв.м. ид.части от дворно място цялото с площ 1255 кв.м., Генерал Кантарджиево, УПИ ІІ - 262, кв. 21, със заповед № 1350/06.06.1961г.
21622.1.2007 г.Продажба  1855.90 лв 14220 лв 117922.1.2007 г.Частна, 555 / дворно мястоСлънчево, УПИ XVI-381, кв.49, със Заповед № 916/28.05.1987г. На Кмета на Община Аксаково е одобрен кадастралния и регулационен план на с. Слънчево
14119.10.2010 г.Отсъпено право на строеж  2505.90 2843 89702.2.2006 г.Частнадворно място с площ от 500 /петстотин/ кв.м.гр. Аксаково, Община Аксаково, Област Варна, УПИ VІ-765, кв.43, със заповед № 358/20.12.2001г. на Кмета на Община Аксаково е одобрен кадастралния и регулационния план на гр. Аксаково
8916.3.2011 г.Делба делба5878 лв. 37913 лв. 144127.10.2008 г.Частна177.50 кв.м. ид.ч. от УПИ VІ-462 в кв.50 по плана на гр. Аксаково, целия с площ 555 кв.м.гр. Аксаково, Община Аксаково, Област Варна, УПИ VІ-462 в кв.50 по плана на гр. Аксаково, одобрен със Заповед № 358/20.12.2001г.
8916.3.2011 г.Делба делба9210.60 52876 лв. 143927.10.2008 г.Частна358 кв.м. ид.части от УПИ І-462 в кв.86 по плана на гр. Аксаково, целия с площ 774 кв.м.гр. Аксаково, Община Аксаково, Област Варна, УПИ І-462 в кв.86, със Заповед № 358/20.12.2001г. е одобрен кадастралния и регулационен план на гр. Аксаково
8916.3.2011 г.Делба делба9460.50 лв. 54313.20 лв. 144227.10.2007 г.Частна1/2 ид.ч. от УПИ ІІ-462 в кв.86 по плана на гр. Аксаково, целия с площ 795 кв.м.гр. Аксаково, Община Аксаково, Област Варна, УПИ ІІ-462, кв.86, със Заповед № 358/20.12.2001г. е одобрен кадастралние и регулационен план на гр. Аксаково
8916.3.2011 г.Делба делба10210.20 лв. 58586 лв. 144327.10.2008 г.Частна1/2 ид.ч. от УПИ ІІІ-462 в кв.86 по плана на гр. Аксаково, целия с площ 858 кв.м.гр. Аксаково, Община Аксаково, Област Варна, УПИ ІІІ-462 в кв.86, със Заповед № 358/20.12.2001г. е одобрен кадастралния и регулационен план на гр. Аксаково.
21607.7.2011 г.Отсъпено право на строеж отстъпено право на строеж23 365.70   481824.1.2011 г.ЧастнаУрегулиран поземлен имот VІІ - "за търговия и озеленяване" /седем римско, за търговия и озеленяване/ в кв. 95 /деветдесет и пет/ по плана на гр. Аксаково, целия с площ 600 /шестстотин/ кв.м.с. Аксаково, Община Аксаково, Област Варна, УПИ VІІ - "за търговия и озеленяване" в кв. 95 по плана на гр. Аксаково, одобрен със Заповед № 358/20.12.2001г. на Кмета на Община Аксаково.
86729.10.2014 г.Заповед за деактуване      156224.11.2008 г.Частна/ урегулиран поземлен имотСлънчево,УПИ ІІІ-общ. кв.2, със заповед № 916/28.05.1987г.е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Слънчево
31919.8.2014 г.Продажба продажба1994.00  3140.00515609.9.2011 г.Частна224/двеста двадесет и четири/ кв.м.ид.ч.,включени в новообразуван имот № 504.1016/петстотин и четири, хиляда и шестнадесет/, вид територия- населени места, начин на трайно ползване- индивидуално застрояване, по ПНИ на СО"Могилите" в местност "Сухата чешма" с. Кичево, Община Аксаково, цемлия с площ 1449/хиляда четиристотин четиридесет и девет/ кв.м.с.Кичево, Община Аксаково, Област Варна, пновообразуван имот № 504.1016 по ПНИ на СО"Могилите", местност"Сухата чешма", одобрен със Заповед № РД-10-7706-371/21.12.2010г. на Областен управител на Област Варна.
17408.4.2019 г.Продажба продажба207.50 1800.002500.00671029.11.2018 г.ЧастнаПоземлен имот с идентификатор 67489.13.44 /шестдесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и девет, тринадесет, четиридесет и четири/, начин на трайно ползване- водоем, местност "Ферезлер" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Слънчево, целия с площ 883 /осемстотин осемдесет и три/кв.м. С номер по преходен план 000009.област Варна, община Аксаково, местност "Ферезлер" Поземлен имот с идентификатор 67489.13.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Слънчево, одобрени със № РД-18-912/13.12.2017 г., на Изпълнителния директор на АГКК.
15521.3.2019 г.Продажба  601.90  928.80608117.7.2015 г.Частна180 /сто и осемдесет/ кв.м. идеални части , включени в УПИ І- 47 /едно римско, четиридесет и седем/, кв. 10 /десет/ по плана на с. Засмяно, Община Аксаково, целия с площ 1710 /хиляда седемстотин и десет/ кв.м.Област Варна, Община Аксаково, с. Засмяно, УПИ І-47, кв. 10, по действащия план на селото одобрен със Заповед № 588/20.11.1931г. за улична регулация и Заповед № 4832/07.12.1931г. за дворищна регулация
65804.10.2119 г.Отписване имот/част от него/ от акт. книгиДоговор за дарение на Държавата № 4203/24.09.2019 г.     669503.9.2018 г.ПубличнаПоземлен имот с идентификатор 39983.79.179 /тридесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и три, седемдесет и девет, сто седемдесет и девет/, местност "Край село", по КК и КР на с. Крумово, община Аксаково, област Варна, трайно предназначение на територията: територия, заета от води и водни обекти с начин на трайно ползване - язовир, целият с площ 22 138 /двадесет и две хиляди сто тридест и осем/ кв.м. Номер по предходен план: 000179.Област Варна, община Аксаково, ПИ с идентификатор 39983.79.179, местност "Край село" по КК и КР на с. Крумово
23220.9.2006 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.2 от ЗОС, чл.111, ал.1. ал.4 и ал.9 от НР 4336.802771,96  105021.7.2006 г.Частна, 821 / дворно мястоАксаково, УПИ VІІІ-80, кв.2, със Заповед № 358/20.12.2001г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
43606.11.2007 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.2 от ЗОС, чл.111 ал.1, чл.111а ал.3 от НР  5844,77  110923.10.2006 г.Частна, 704 / дворно мястоАксаково, УПИ V-194, кв.29, със Заповед № 358/20.12.2001г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
25422.10.2009 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.6 от ЗОС, чл.62 ал.1 от НРПУРОИ, Заповед 3544.6027500  153418.11.2008 г.Частна, 1060 квм / урегулиран поземлен имотДоброглед, УПИ ІV-85 кв.10, със заповед №1097/08.07.1981г. на Председателя на ОНС-Варна е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Доброглед
24607.10.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т2, ал2 и ал3 от ЗОС, чл.111 ал.1, чл.1 250.801529,88  171912.8.2009 г.Частна, 1395 квм / общинско място от 75 квм идч, включени в УПИ ХІІІ-24 кв.1по плана на с.ЗорницаЗорница, УПИ ХІІІ-24 кв.1по плана на с.Зорница,одобрен със Заповед № 102/16.03.1933г.за улична регулация и Заповед № 999/05.04.1933г.за дворищна регулация.
8114.6.2004 г.Договор за покупко продажбачл.34 и чл.35 ал.3 от ЗОС;чл.81 от НРПУРОИ,Зап. №  25100  905.6.1997 г.Частна/ дворно място масивна, 1 / Сграда- недействащо училищеИгнатиево, квартал 30, парцел ІІІ
24915.10.2008 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.6 от ЗОС, чл.62 ал.1 от НРПУРОИ на Община 13696.0042120  49618.3.2002 г.Частна, 1040 квм / дворно място масивна, 85.00 квм, 1, 1962 / Сграда-БаняИгнатиево
23905.10.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.36 от ЗС, ч 2381927,8  171812.8.2009 г.Частна/ общинско място от 20 квм идч,включени в УПИ ІІ-2608 кв.100 по плана на гр.АксаковоАксаково, УПИ ІІ-2608 кв.100, със заповед № 358/20.12.2008г.е одобрен кадастраалният и регулационен план на гр.Аксаково
21117.8.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.111 ал.1 т. 163.701325,97  171706.8.2009 г.Частна/ общинско място от 60 квм идч в УПИ ХІ-317 кв.1 по плана на с.СлънчевоСлънчево, УПИ ХІ-317 кв.1 по плана на с.Слънчево, одобрен със Заповед № 916/ 28.05.1987г.на Председателя на ОНС Варна
27110.11.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2 ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.36 от ЗС ,чл 31,70301,15  175725.9.2009 г.Частна/ общинско място от 10 квм идч,вкл. в УПИ ХVІІІ-212 кв.43Куманово, УПИ ХVІІІ-212, кв.43, по плана на с.Куманово, със заповед № 1711/05.11.1987г.,на Председателя на ОНС Варна е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Куманово
8902.5.2006 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.2 от ЗОС, чл.111 ал.1, ал.3 и ал.9 от НРП 1452334,71  93923.3.2006 г.Частна, 550 / дворно мястоАксаково, УПИ ХІІ-855, кв.60, със Заповед № 358/20,12,2001г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
27520.11.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36,ал.1,т.2,ал.2 и ал.3 от ЗОС;чл.111 ал.1т.1,ч 100.30812,43  176319.10.2009 г.Частна, 1010 квм / общинско място от 30 квм идч, вкл. в УПИ І-50 кв.12Доброглед, УПИ І-50,кв.12, със Заповед № 1097/08.07.1981г. На Председателя на ОНС-Варна е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Доброглед
29504.12.2006 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.2 от ЗОС, чл.111 ал.1 ал.4 и ал.9 от НРПУ 2085.60769,75  99923.5.2006 г.Частна, 316 / дворно мястоАксаково, УПИ ІV-931, кв.68, със Заповед № 358/20.12.2001г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
26129.10.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2, ал.3 от ЗОС;чл.111 ал.1 т.1, чл.11 16.70101,87  175224.9.2009 г.Частна/ общинско място от 5 квм идч,включени в УПИ VІІ-277 кв.45Водица
25522.10.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2 и ал.3 от ЗОС, чл.36 ЗС;чл.111 ал.1 66.90889,77  175624.9.2009 г.Частна, 1040 квм / общинско място от 20 квм идч,включени в УПИ V-163 кв.22 по плана на с.КичевоКичево, УПИ V-163 кв.22, със заповед № 9008/18.11.1966г.е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Кичево
15810.7.2006 г.Договор за покупко продажбачл.35,ал.2 от ЗОС, чл.111 ал.1, ал.3, ал.6 и ал.9 1929.3014925,63  97321.4.2006 г.Частна, 1540 / дворно мястоБотево, УПИ І, кв.10, със Заповед № 57/05.04.1922г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на с. Ботево
22307.9.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36, ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.36 ЗС, чл 518.304923,85  162601.12.2008 г.Частна/ общинско място 155 квм идч,включени в УПИ ІV кв.31,цялото с площ 680 квмКуманово, УПИ ІV кв.31, със заповед № 1711/05.11.1987г.е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Куманово
18203.8.2006 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.2 от ЗОС, чл.111 ал.1, ал.4 и ал.9 от НРП 2688.70897,28  96327.3.2006 г.Частна, 973 / дворно мястоАксаково, УПИ ХІ-885, кв.63, със Заповед № 358/20.12.2001г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
16430.6.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС;чл.111 ал.1т.1;ч 83.60509,96  165715.5.2009 г.Частна, 1060 квм / общинско място от 25 квм идч, включено в УПИ ХІІ-75 кв. 20 по плана на с.БотевоБотево, УПИ ХІІ-75,кв.20,със заповед № 57/05.04.1922г.е одобрена уличната регулация и Заповед № 1056/18.04.1922 г. е одобрена дворищната регулация на с. Ботево
19615.8.2006 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.2 от ЗОС, чл.111 ал.1, ал.4 и ал.9 от НРП 446.10283,76  100023.5.2006 г.Частна, 811 / дворно мястоАксаково, УПИ ІV-918, кв.67, със Заповед № 358/20.12.2001г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
16330.6.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС;чл.111 ал.1,т.1; 301.001836,1  165915.5.2009 г.Частна, 1040 квм / общинско място от 90 квм идч в УПИ ХІІІ-75 кв.20 по плана на с.БотевоБотево, УПИ ХІІІ-75 кв.20, със заповед № 57/05.04.1922г., е одобрена уличната регулация и със заповед № 1056/18.04.1922 г.е одобрена дворищната регулация на с.Ботево
15115.6.2009 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.4 т.2,вр.чл.36 ал.1,т.2, ал.2 и ал.3 ЗОС, 1488.1013105  162701.12.2008 г.Частна/ общинско място 445 кв.м. ид.ч. включени в УПИ цялото с площ 610квмс.Куманово, УПИ ІІ кв.31, със Заповед № 1711/ 05.11.1987г. е одобрен кадастралния и регулационен план на с.Куманово
24005.10.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36,ал.1,т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС; чл.36 ЗС; чл.1 66.90889,77  175016.9.2009 г.Частна/ общинско място от 20 квм идч, вкл.в УПИ І-94 кв.13Кичево, УПИ І-94 кв.13 по плана на с.Кичево, със заповед № 9008/18.11.1966г.на Председателя на ОНС Варна е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Кичево
50829.12.2008 г.Договор за покупко продажбачл.34 ал.7 и чл.35 ал.3 ЗОС, чл.137 и чл.141 ал.3, 16842.80101056,8  163010.12.2008 г.Частна/ урегулиран поземлен имотАксаково, УПИ ХХХІІІ кв.22, със заповед № 358/20.12.2001г.е одобрен кадастралният и регулационен план на гр.Аксаково
20304.8.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.111 ал.1 т. 652.103977,8  163317.12.2008 г.Частна/ общинско място от 195 квм идч,включено в УПИ ІІ-8 в кв.4, целия с площ 690 квмВодица, УПИ ІІ-8 в кв.4, със заповед № 1253/19.08.1985г.е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Водица
3503.2.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.111 ал.1 т.2, чл.112 33.40360,72  163417.12.2008 г.Частна/ общинско място от 10 квм идч,включено в УПИ ІV-153 в кв.15, целия с площ 675 квмОрешак, УПИ ІV-153 в кв.15, със заповед № 2132/26.10.1984г.е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Орешак
26829.10.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС;чл.111 ал.1т.1, 107.00652,7  174715.9.2009 г.Частна/ общинско място от 32 квм идч, включени в УПИ ІІ-176 кв.31Водица, УПИ ІІ-176 в кв.31, със заповед № 1253/19.08.1985г.на Председателя на ОНС Варна е одобрен кадастралният и регулационен план на с.Водица
21520.8.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.1 т.2, ал.2 и ал.3 от ЗОС; чл.111 ал.1 т. 33.40450,9  171430.7.2009 г.Частна/ общинско място от 10 квм идч,включено в УПИ VІ-7 в кв.6, по плана на с.Генерал КантарджиевоГенерал Кантарджиево, УПИ VІ-7,кв.6 по плана на с.Генерал Кантарджиево, одобрен със заповед №1350/06.06.1951г. На Председателя на ОНС-Варна.
13706.7.2006 г.Договор за покупко продажбачл.35 ал.2 от ЗОС, чл.111, ал.1 ал.4 и ал.9 от НРП 1681.702080,12  95927.3.2006 г.Частна, 637 / дворно мястоАксаково, УПИ ІІІ-780, кв.57, със Заповед № 358/20.12.2001г. Е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
49417.12.2008 г.Договор за покупко продажбачл.34 ал.7 и чл.35 ал.3 от ЗОС, чл.137 и чл.141, а 1580.009480  95827.3.2006 г.Частна, 600 / дворно място, представляващо 1/2 ид.ч. от 1200 кв.м.Аксаково, УПИ IV-454, кв.71, със Заповед № 358/20,12,2001г. е одобрен кадастралния и реулационен план на гр. Аксаково
4416.2.2009 г.Договор за покупко продажбачл.36 ал.2 и ал.3 от ЗОС;чл.111 ал.1т.1, чл.112 ал 50.20306,22  164222.1.2009 г.Частна/ общинско място от 15 квм идч,включено в УПИ ХХ-170 кв.66Крумово, УПИ ХХ-17 в кв.66, със заповед № 153/21.03.1930г.е одобрена уличната регулация и със Заповед № 927/29.03.1930г.е одобрена дворищната регулация на с.Крумово
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
Next
[Condition]Създай филтър