Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Номер[Filter]
Дата[Filter]
Собственост[Filter]
Правно основание за издаване[Filter]
Заповед на кмета[Filter]
Вид и описание на имот[Filter]
Местонахождение[Filter]
Номер и дата на съставени по-рано актове[Filter]
Предоставени права[Filter]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
685504.12.2019 г.Частначл. 2, ал. 1, т.2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, § 42 от ПЗР на ЗИД към ЗОС и Заповед № 358/20.12.2001 г. на Кмета на община Аксаково  област Варна, община Аксаково, УПИ IV-69, в кв. 5 по действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково, одобрен със Заповед № 358/20.12.2001 г. на Кмета на община Аксаково  
1209201103.12.2019 г.ЧастнаЧл.2,ал.1,т2,,чл.56, ал.1, чл.58 ал. 1, от ЗОС, чл.25, ал. 1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, Заповед № 213 /двеста и тринадесет/ кв.м. ид.ч. от Поземлен имот с индентификатор 37099.504.1040 с. Кичево,общ. Аксаково, обл. Варна, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-57/05.07.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГККс. Кичево, община Аксаково, област Варна, Поземлен имот с идентификатор 37099.504.1040 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-57/05.07.2016 г.АОС 5197 от 12.09.2011 г. в местност "Сухата чешма", с. Кичево, Община Аксаково, съгласноИмотът се управлява от Кмета на община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
685427.11.2019 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, §7, т. 4 и т. 6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № 358/20.12.2001 г. на Кмета на община Аксаково, изменен със Заповед № ЗП-43/03.10.2019 г. на Директор дирекция УТ  област Варна, община Аксаково, УПИ І "за обществено обслужване" в кв. 116 по действащия план на гр. Аксаково, одобрен със Заповед № 358/20.12.2001 г. на Кмета на община Аксаково, изменен със Заповед № ЗП-43/03.10.2019 г. на Директор дирекция УТНяма 
685427.11.2019 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, §7, т. 4 и т. 6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № 358/20.12.2001 г. на Кмета на община Аксаково, изменен със Заповед № ЗП-43/03.10.2019 г. на Директор дирекция УТ  област Варна, община Аксаково, УПИ І "за обществено обслужване" в кв. 116 по действащия план на гр. Аксаково, одобрен със Заповед № 358/20.12.2001 г. на Кмета на община Аксаково, изменен със Заповед № ЗП-43/03.10.2019 г. на Директор дирекция УТНяма 
6223027.11.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, § 7, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-18-908/13.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК област Варна, община Аксаково, ПИ 32278.62.230, по КККР на землище гр. Игнатиево, одобрени със Заповед № РД-18-908/13.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК.НямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
00061927.11.2019 г.Частна чл.2, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областен управител на област Варна и Заповед № 59/24.04.2019 г. на Кмета на община АксаковоНовообразуван имот № 500.619 /петстотин, шестстотин и деветнадесет/, местност "Старите лозя"- земеделска земя гр. Игнатиево целия с площ 1831 /хиляда осемстотин тридесет и един/ кв.м.Област Варна, Община Аксаково, Новообразуван имот № 500.619 по ПНИ на местност "Старите лозе" - земеделска земя, гр. Игнатиево, одобрен със Заповед № РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областен управител на област Варна и Заповед № 59/24.04.2019 г. на Кмета на община АксаковоАОС 6133/18.01.2016 г.Имотът се управлява от Кмета на Община Аксаково на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
1206026.11.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС,, Заповед № 258/25.02.1988 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС- Варна и Заповед № ЗП-34/31.07.2019 г. на Директор дирекция УТ област Варна, община Аксаково, УПИ ХІІ-"за инженерна инфраструктура", кв. 16 по действащия план на с. Въглен, одобрен със Заповед № 258/25.02.1988 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС - Варна, изменен със Заповед № ЗП-34/31.07.2019 г. на Директор дирекция УТАОС № 834/11.07.2005 г. 
1207026.11.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС, Заповед № 258/25.02.1988 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС - Варна и Заповед № ЗП-34/31.07.2019 г. на Директор дирекция УТУПИ ХІІ /дванадесет римско/ - "за обествено обслужване", кв. 16 по действащия план на с. Въглен, облщина Аксаково, целият с площ 469 /четирисдтотин шестдесет и девет/ кв.м.област Варна, община Аксаково, УПИ ХІІ-"за обществено обслужване", кв. 16 по действащия план на с. Въглен, одобрен със Заповед № 258/25.02.1988 г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС - Варна, изменен със Заповед № ЗП-34/31.07.2019 г. на Директор дирекция УТАОС № 834/11.07.2005 г. 
685325.11.2019 г.Публична чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, § 7, ал. 1 т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, Заповед № 1350/06.06.1961 г. на Председателя на ОНС- Варна, изменена със Заповед № ЗП-58/21.11.2019 г. на Директора на дирекция УТ при Община Аксаково област Варна, община Аксаково УПИ І-за обществено обслужване, кв. 35 по действащия план на с. Генерал Кантарджиево, одобрен със Заповед № 1350/06.06.1961 г. на Председателя на ОНС- Варна, изменен със Заповед № ЗП-58/21.11.2019 г. на Директора на дирекция УТпри Община АксаковонямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксакво, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
1603219.11.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС и Заповед № 378/26.06.1993 г. на Кмета на община Аксаково, изменена със Заповед № ЗП-46/03.10.2019 г. на директор дирекция УТ област Варна, община Аксаково УПИ ХVІ-"за здравна служба, библиотека и обществено обслужване", кв. 32 по плана на гр. ИгнатиевоАОС № 5755/28.10.2013 г.Имотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
1503219.11.2019 г.Частна чл. 59, ал. 2 от ЗОС и Заповед № 378/26.06.1993 г. на Кмета на община Аксаково, изменена със Заповед № ЗП-46/03.10.2019 г. на директор дирекция УТУрегулиран поземлен имот ХV (петнадесет римско) "за обществено обслужване", кв. 32 (тридесет и две) по плана на гр. Игнатиево, община Аксаково, целият с площ 629 (шестстотин двадесет и девет) кв.м.област Варна, община Аксаково, УПИ ХV-"за обществено обслужване", кв. 32 по плана на гр. Игнатиево, одобрен със Заповед № 378/26.06.1993 г. на Кмета на община Аксаково, изменен със Заповед № ЗП-46/03.10.2019 г. на директор дирекция УТАОС № 5755/28.10.2013 г.Имотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
32278.23015.11.2019 г.Публична чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, § 7, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-18-908/13.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК област Варна, община Аксаково, ПИ с идентификатор 32278.62.230 по КККР на гр. Игнатиево, одобрени със Заповед № РД-18-908/13.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК Номер по предходен план: 000230НямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
52641711.11.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № 258/25.02.1988г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС-Варна област Варна, община Аксаково, УПИ V - 264 кв. 17 по действащия план на с. Въглен, одобрен със Заповед № 258/25.02.1988г. за улична и дворищна регулация на Председателя на ОНС-ВарнаНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл.12, ал.5. от ЗОС.
685207.11.2019 г.Частна  Сграда с идентификатор 37099.505.244.5 /тридесет и седем хиляди нула деветдесет и девет, петстотин и пет, двеста четиридесет и четири, пет/, на един етаж, с предназначение - селскостопанска сграда със застроена площ 49 /четиридесет и девет/ кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 37099.505.244 /тридесет и седем хиляди нула деветдесет и девет, петстотин и пет, двеста четиридесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Кичево, община Аксаково.област Варна, община Аксаково, поземлен имот с идентификатор 37099.505.244 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, одобрени със Заповед РД-18-57/05.07.2016г. на Изпълнителен директор на АГККнямаИмотът се управлява от Кмета на община Аксаково, на основание чл.12, ал. 5 от ЗОС
684904.11.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, § 7, ал. 1, ат. 4 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № 1350/06.06.1961 г. на Председателя на ОНС - Варна област Варна, община Аксаково УПИ VІ-456, кв. 9 по плана на с. Генерал Кантарджиево, одобрен със Заповед № 1350/06.06.1961 г. на Председателя на ОНС - ВарнаНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
684604.11.2019 г.Частна чл. 60, ал. 3 от ЗОС и Заповед № 549/26.05.2009 г. на Зам.кмета на Община Аксаково област Варна, община Аксаково, УПИ ХІІІ-търговски обект, кв. 16, по плана на с. Слънчево, одобрен със Заповед № 916/28.05.1987 г., изменен със Заповед № 549/26.05.2009 г. на Зам.кмета на Община АксаковоАОС № 1759/25.09.2009 г.Имотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
685004.11.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № 1350/06.06.1961 г. на Председателя на ОНС - Варна област Варна, община Аксаково, УПИ VІІ-391, кв. 9 по плана на с. Генерал Кантарджиево, одобрен със Заповед № 1350/06.06.1961 г. на Председателя на ОНС - ВарнаНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
684804.11.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, § 7, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-18-940/18.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК област Варна, община Аксаково ПИ с идентификатор 21988.100.617 по КККР на землище с. Долище, одобрени със Заповед № РД-18-940/18.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК.НямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
684704.11.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, § 7, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-18-940/18.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК област Варна, община Аксаково, ПИ с идентификатор 21988.100.618, по КККР на землище с. Долище, одобрени със Заповед № РД-18-940/18.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГККНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, съгласно чл.12, ал. 5 от ЗОС.
685104.11.2019 г.Частна чл.2, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД-07-7706-206/08.08.2007 г. на Областен управител на област Варна област Варна, община Аксаково, №501.1686, по ПНИ на местност Кум тепе /селищно образувание/, одобрен със Заповед № РД-07-7706-206/08.08.2007 г. на Областен управител на област ВарнаНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
087323.10.2019 г.Частна  Урегулиран поземлен имот І - 873 /едно римско, осемстотин седемдесет и три/, кв. 61 /шестдесет и едно/ по действащия план на гр. Итнатиево, община Аксаково, целия с площ 685 /шестстотин осемдесет и пет/ кв. м.Област Варна, община Аксаково, Урегулиран поземлен имот І - 873 /едно римско, осемстотин седемдесет и три/, кв. 61 /шестдесет и едно/ по действащия план на гр. Итнатиево, одобрен със Заповед № 378/26.06.1993 г. на Кмета на община АксаковонямаИмотът се управлява от Кмета на община Аксаково на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
9311023.10.2019 г.Публична чл. 60, ал. 3 от ЗОС област Варна, община Аксаково, площад между ОТ 199а-383-199-198-212-210, кв. 39 по плана на с. Ботево, одобрен със Заповед № 57/05.04.1922 г. за улична регулация и Заповед № 1056/18.04.1922 г. за дворищна регулация, изменен със Заповед № 175/07.06.1999 г. Имотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
684521.10.2019 г.Частна чл.2, ал. 1, т.2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № 358/20.12.2001 г. на Кмета на Община Аксаково област Варна, община Аксаково, УПИ ІІІ-859, кв.60, по плана на гр. Аксаково, одобрен със Заповед № 358/20.12.2001 г. на Кмета на Община АксаковоНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
684421.10.2019 г.Частна чл. 59, ал. 1 от ЗОС и Заповед № РД-18-867/08.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГККПоземлен имот с идентификатор 30363.22.615 (тридесет хиляди триста шестдесет и три, двадесет и две, шестстотин и петнадесет), местност "Търпана", трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - гори и храсти в земеделска земя, категория на земята - четвърта, целият с площ 249347 (двеста четиридесет и девет хиляди триста четиридесет и седем) кв.мобласт Варна, община Аксаково, поземлен имот с идентификатор 30363.22.615 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Засмяно, одобрени със Заповед № РД-18-867/08.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГККАОС № 4473/10.01.2011 г.Имотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
684318.10.2019 г.Частна  315 /триста и петнадесет/ кв. м. ид. части от УПИ VІІІ - 255 /осем римско, двеста петдесет и пет/, кв. 49 /четиридесет и девет/ по действащия план на с. Ботево, община Аксаково, целия с площ 1215 /хиляда двеста и петнадесет/област Варна, община Аксаково, УПИ VІІІ - 255 /осем римско, двеста петдесет и пет/, кв. 49 /четиридесет и девет/ по действащия план на с. Ботево, община Аксаково, одобрен със Заповед № 57/05.04.1922 г. за улична регулация и Заповед № 1056/18.04.1922 г. за дворищна регулация.нямаИмотът се управлява от Кмета на община Аксаково на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
684216.10.2019 г.Частна чл.2, ал.1, т. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, Заповед№ 1048/16.06.1986 г. на Председателя на ОНС - Варна260 кв.м включени в УПИ Х-резервен теренобласт Варна, община Аксаково, УПИ Х-резервен терен, кв. 14 по действащия план на с. Новаково, одобрен със Заповед № 1048/16.06.1986 г. на Председателя на ОНС - Варнаняма 
684114.10.2019 г.Частна   Област Варна, община Аксаково ПИ 05829.140.66, по КККР на с. Ботево, одобрени със Заповед № РД-18-907/13.12.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК Имотът се управлява от Кмета на община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
683514.10.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОС и Договор за дарение № 453/08.12.2008 г., вписан в Служба по вписванията - Варна на 16.12.2008 г., том ХХ, № 31, вх. рег. № 37232 област Варна, община Аксаково, ПИ с идентификатор 61306.18.38, по КККР на землище с. Радево, одобрени със Заповед № РД-18-871/08.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГККНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
684014.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОС и Договор за дарение № 453/08.12.2008 г., вписан в Служба по вписванията - Варна на 16.12.2008 г., том ХХ, № 31, вх.рег. № 37232 област Варна, община Аксаково ПИ с идентификатор 05829.140.64 по КККР на с. Ботево, одобрени със Заповед № РД-18-907/13.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГККНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
683914.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОС и Договор за дарение № 453/08.12.2008 г., вписан в Служба по вписванията - Варна на 16.12.2008 г., том ХХ, № 31, вх.рег. № 37232 област Варна, община Аксаково, ПИ с идентификатор 61306.18.48 по КККР на с. Радево, одобрени със Заповед № РД-18-871/08.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГККНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
683414.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОС и Договор за дарение № 453/08.12.2008 г., вписан в Служба по вписванията - Варна на 16.12.2008 г., том ХХ, № 31, вх. рег. № 37232 и Заповед № РД-18-871/08.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК област Варна, община Аксаково, ПИ с идентификатор 61306.18.46 по КККР на с. Радево, одобрени със Заповед № РД-18-871/08.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГККНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
683814.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОС и Договор за дарение № 453/08.12.2008 г., том ХХ, № 31, вх.рег. № 37232 област Варна, община Аксаково, ПИ с идентификатор 61306.18.44 по КККР на с. Радево, одобрени със Запводе № РД-18-871/08.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГККНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
683714.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. т. 4 от ЗОС и Договор за дарение № 453/08.12.2008 г., вписан в Служба по вписванията - Варна на 16.12.2008 г., том ХХ, № 31, вх.рег. № 37232 област Варна, община Аксаково ПИ с идентификатор 61306.18.42 по КККР на с. Радево, одобрени със Заповед № РД-18-871/08.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГККНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
683614.10.2019 г.Частна Чл. 2, ал. 1, т. 4 от ЗОС и Договор за дарение № 453/08.12.2008 г., вписан в Служба по вписванията - Варна на 16.12.2008 г., том ХХ, № 31, вх.рег. № 37232 област Варна, община Аксаково, ПИ с идентификатор 61306.18.40, по КККР на с. Радево, одобрени със Заповед № РД-18-871/08.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГККНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
33951009.10.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед ЗП-15/02.04.2018 г. на директор дирекция УТ област Варна, община Аксаково УПИ ІІІ-395, кв. 10 по плана на с. Долище, одобрен със Заповед № 6327/17.11.1977 г. на Председателя на ОНС - Варна, изменен със Заповед № ЗП-15/02.04.2018 г. Имотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
ХІV-86507.10.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, ат. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № 378/26.06.1993 г. на Кмета на Община АксаковоУрегулиран поземлен имот ХІV-865 (четиринадесет римско, осемстотин шестдесет и пет), кв. 61 (шестдесет и едно) по действащия план на гр. Игнатиево, община Аксаково, целият с площ 475 (четиристотин седемдесет и пет) кв.м.област Варна, община Аксаково, УПИ ХІV-865, кв. 61 по действащия план на гр. Игнатиево, одобрен със Заповед № 378/26.06.1993 г. на Кмета на Община АксаковоНямаИмотът се управлава от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
683301.10.2019 г.Публична  Урегулиран поземлен имот VІІ-спирка и магазин /седем римско, спирка и магазин/, кв. 31 /тридесет и едно/ по действащия план на с. Слънчево, община Аксаково, целия с площ 2485 /две хиляди четиристотин осемдесет и пет/ кв.м.област Варна, община Аксаково УПИ VІІ- спирка и магазин, кв. 31 по действащия план на с. Слънчево, одобрен със Заповед № 916/28.05.1987 г. на Председателя на ОНС-ВарнанямаИмотът се управлява от Кмета на община Аксаково на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
00033525.9.2019 г.Частна  40 /четиридесет/ кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 37099.505.335 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, петстотин и пет, триста тридесет и пет/,трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на тройно ползване- ниско застрояване (до 10 м), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково целия с площ 1170 /хиляда сто и седемдесет/ кв.м. Номер по предходен план 263, кв. 32, п. V-263.Област Варна, община Аксаково, поземлен имот с идентификатор 37099.505.335 /тридесет и седем хиляди деветдесет и девет, петстотин и пет, триста тридесет и пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево одобрени със Заповед РД-18-57/05.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГККнямаИмотът се управлява от Кмета на община Аксаково на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
683216.9.2019 г.Публична Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и Заповед № РД-18-57/05.07.2016г. на изпълнителен директор на АГКК.Поземлен имот с идентификатор 37099.505.112 (тридесет и седем хиляди и деветдесет и девет, петстотин и пет, сто и дванадесет), трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за административна сграда, комплекс, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково, област Варна, целият с площ от 2098 (две хиляди и деветдесет и осем) кв.м., ведно със сграда с идентификатор 37099.505.112.1 (тридесет и седем хиляди и деветдесет и девет, петстотин и пет, сто и дванадесет, едно), монолитна, на 3 (три) етажа, със застроена площ от 235 (двеста тридесет и пет) кв.м., построена през 1973 г., предназначение - административна, делова сграда. Номер по предходен план: УПИ XI-585, кв.14Област Варна, община Аксаково, поземлен имот с идентификатор 37099.505.1050 по КККР с.Кичево.АОС № 29/15.10.1997г. и АОС № 6831/16.09.2019 г.Имотът се управлява от кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
683016.9.2019 г.Публична   област Варна, община Аксаково, ПИ с идентификатор 37099.505.1051 по КККР на с. Кичево, одобрени със Заповед № РД-18-57/05.07.2016 г. на Изпълнителен директор на АГККНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
683116.9.2019 г.Публична   област Варна, община Аксаково УПИ ХІ, кв. 14, по действащия план на с. Кичево, одобрен със Заповед № 9008/18.11.1966 г. на Председателя на ОНС - ВарнаАОС № 29/15.10.1997 г.Имотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
682910.9.2019 г.Частначл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1, § 7, ал. 1, т. 6 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № РД-18-96/28.12.2015г. на изпълнителен директор на АГКК  Област Варна, община Аксаково, поземлен имот с идентификатор 54145.502.600, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осеново, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.12.2015г. на изпълнителен директор на АГККняма 
682802.9.2019 г.Частна Чл.2, ал.1, т.2, чл.56, ал.1 от ЗОС, § 42 от ПЗР към ЗИД на ЗОС и Заповед № 258/25.02.1988 г. на Председателя на ОНС - ВарнаУрегулиран поземлен имот VII-общ. /седем римско - общински/ в кв. 37 /тридесет и седем/, по действащия план на с. Въглен, община Аксаково, целият с площ 825 /осемстотин двадесет и пет/ кв.мобласт Варна, община Аксаково, УПИ VII-общ., кв.37 по действащия план на с. Въглен, одобрен със Заповед № 258/25.02.1988 г. на Председателя на ОНС - ВарнаНямаИмотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл.12, ал.5 от ЗОС.
682426.8.2019 г.ПубличнаЧл.3, ал.2, т.1 от ЗОС, чл.56, ал.1 от ЗОС, чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ и Заповед № РД-18-570/26.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Поземлен имот с идентификатор 21587.9.88 /двадесет и една хиляди петстотин осемдесет и седем, девет, осемдесет и осем/, местност "Бахчалъка" по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Доброглед, община Аксаково, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване-пасище, категория на земята VI /шеста/, целият с площ 1339 /хиляда триста тридесет и девет/ кв.м. Номер по предходен план 000088Област Варна, община Аксаково, местност "Бахчалъка" поземлен имот с идентификатор № 21587.9.88, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Доброглед, одобрени със Заповед РД-18-570/26.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК.НямаИмотът се управлява от кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
682526.8.2019 г.Публичначл. 59, ал. 1 от ЗОС и Заповед № РД-18-96/28.12.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК  област Варна, община Аксаково, ПИ с идентификатор № 54145.502.423 и сграда с идентификатор № 54145.502.423.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осеново, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.12.2015 г. на Изпълнителен директор на АГККАОС № 387/15.06.2000 г. 
682326.8.2019 г.Частна  140 /сто и четиридесет/ кв.м. ид.части от УПИ VІІ - 663, 664 /седем римско, шестстотин шестдесет и три, шестстотин шестдесет и четири/, кв. 1 по действащия план на гр. Игнатиево, целия с площ 1200 /хиляда и двеста/ кв.м.Област Варна, Община Аксаково УПИ VІІ - 663, 664 /седем римско, шестстотин шестдесет и три, шестстотин шестдесет и четири/, кв. 1 по действащия план на гр. Игнатиево, община Аксаково, одобрен със Заповед № 378/26.06.1993г. за улична и дворищна регулация на Кмета на Община Аксаковонямаимотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
682626.8.2019 г.Частна чл. 2, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1 от ЗОС, § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА и Заповед № 220/08.05.1991 г. на Председателя на ВИК - Аксаково областа Варна, община Аксаково, УПИ VІ-371, кв. 47 по действащия план на с. Любен Каравелово, одобрен със Заповед № 220/08.05.1991 г. на Председателя на ВИК - Аксаковоняма 
3034908.8.2019 г.Частна   област Варна , община Аксаково УПИ ІІІ-общ., кв. 3, по действащия план на гр. Игнатиево, одобрен със Заповед № 378/26.06.1993 г. на Кмета на Община АксаковоАОС № 1509/17.11.2008 г.Имотът се управлява от Кмета на Община Аксаково, съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОС
682207.8.2019 г.Частна  Урегулиран поземлен имот VІІІ - 362 /осем ривски, триста шестдесет и две/, кв. 22 /двадесет и две/ по плана на гр. Игнатиево,община Аксаково целия с площ 700 /седемстотин/ кв.м.област Варна, община Аксаково УПИ VІІІ - 362 /осем ривски, триста шестдесет и две/, кв. 22 /двадесет и две/ по плана на гр. Игнатиево, одобрен със Заповед № 378/26.06.1993 г. на Кмета на община АксаковонямаИмотът се управлява от Кмета на община Аксаково на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС
682002.8.2019 г.Публична Чл. 59, ал. 1 от ЗОС и Заповед № РД-18-869 / 08.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГККПоземлен имот с идентификатор 37246.37.208 /тридесет и седем хиляди двеста четиридесет и шест, тридесет и седем, двеста и осем/, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - пасище, категория на земята при неполивни условия - десета, местност "Гюрлека" по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище с. Климентово, целият с площ 226 754 /двеста двадесет и шест хиляди седемстотин петдесет и четири/ кв.м. Номер по предходен план: 000208.Област Варна, Община Аксаково, ПИ с идентификатор 37246.37.208 по КК и КР на землище с. Климентово, местност "Гюрлека", одобрени със Заповед № РД - 18 - 869 / 08.12.2017 г. на Изпълнителен директор на АГККАОС № 4196 / 02.12.2010 г.Имотът се управлява от Кмета на Община Аксаково на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС.
Страница
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
130
131
132
Next
[Condition]Създай филтър