Изберете регистър:
v

Поставете заглавие на колона тук, за да групирате по нея.
Име[Filter]
Документ №[Filter]
№ договор (сигнатура)[Filter]
Начална дата проект[Filter]
Срок кандидатстване[Filter]
Програма[Filter]
Изпълнител[Filter]
Място на изпълнение[Filter]
Цел[Filter]
Резултати[Filter]
Регистриран на[Filter]
Вид финансиране[Filter]
Статус[Filter]
Вид обществена поръчка[Filter]
Консултант[Filter]
Ръководител[Filter]
Кратко описание[Filter]
Срок[Filter]
Файл[Filter]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
Национална програма ' От социални помощи към осигуряване на заетост'12 09.11.2007 г.09.11.2007 г.НП ОСПОЗ 2008 към МТСПОбщина Аксаковообщина Аксаковосоциална мотивация на заетите лица и подобряване на социално-икономическите условия на животразкрити 40 работни места за трайно безработни лица25.1.2010 г.Съвместно финансиранеЗавършенУслуги  Програмата дава възможност за трудова заетост на трайно безработни лица на социално подпомагане и на такива със специфични знания и умения25.1.2010 г. 
Ремонт и рехабилитация на общински пътища: VAR1023 Аксаково-Игнатиево-Припек-Слънчево и VAR1020 Слънчево до пътен възел за магистрала Хемус2 04.6.2008 г.07.8.2008 г.Регионално развитие 2007-2013г.ДЗЗД ПътинженеркомфортVAR1023 Аксаково-Игнатиево-Припек-Слънчево и VAR1020 Слънчево до пътен възел за магистрала ХемПодобряване на пътната достъпностповишена конкурентноспособност и подобрена среда за живот в община Аксаково09.12.2009 г.Европейски фонд за регионално развитиеЗавършенИнфраструктурен проект  Ремонт и рехабилитация на общински пътища26.7.2012 г. 
Обновяване и преоборудване на образователната инфраструктура на територията на община Аксаково3 16.7.2008 г.08.7.2008 г.Регионално развитие 2007-2013г.ДЗЗД БилдтиймСОУ Св.Кл.Охридски гр.Аксаково; СОУ Св.Св.Кирил и Методий с.Игнатиево; ОУ Св.Кл.Охридски с.КичеОптимизация и модернизация на образователната инфраструктура, повишаване на качеството на образование и човешкия капитал, развиване на населените места и техния потенциалОбновени и преоборудвани 5 училища и 2 детски градини09.12.2009 г.Европейски фонд за регионално развитиеЗавършенИнфраструктурен проект  Проектът включва ремонтни дейности в 5 училища: СОУ Св.Кл.Охридски гр.Аксаково; СОУ Св.Св.Кирил и Методий с.Игнатиево; ОУ Св.Кл.Охридски с.Кичево, ОУ Иван Вазов с.Л.Каравелово и ОУ Св Кл.Охридски с.Изворско, както и детските градини: ОДЗ Дружба гр.Аксаково и ОДЗ Мир с.Игнатиево26.7.2012 г. 
Ремонт и подобряване на сградата на Народно читалище 'Просвета-1905' в гр.АксаковоПП-1   Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. гр. АксаковоОбновяване и развитие на гр. Аксаково чрез осигуряване на подходяща и рентабилна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на потребителите и подобряване на сграда от общинския сграден фонд - Народно читалище 'Просвета-1905', сграда с културно и историческо значение. Осъществяване на мерки за постигане на енергоспестяване и намаляване текущите разходи за отопление и издръжка на читалището.Реализирането на дейностите по проекта ще подпомогне местното развитие, ще подобри качеството на културния живот. Ремонтирането и подобряването на сградата на Народно читалище 'Просвета-1905' ще осигури по-добри условия за осъществяване на културните инициативи и тяхната популяризация, ще даде възможност за привличане на повече самодейци от други населени места, общини, та дори и от чужбина за участие в инициативите на Община Аксаково свързани с народното творчество. В резултат на подобряване на енергийната ефективност, чрез реализиране на проектните дейности ще се намалят разходите на Общината. Реализацията на проекта ще допринесе за изграждане на устойчив и динамичен градски ареал и увеличаване на възможностите за развитие на гр. Аксаково.31.1.2013 г.Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райониЧакащ одобрениеИнфраструктурен проект  Подобряването на сградата на Народно читалище 'Просвета- 1905' в гр. Аксаково, ще осигури възможност за адекватно качество и ниво на предлаганите услуги, стимулиране на културния живот чрез запазване и развиване на традициите, съхраняване и реклама на историческото и културно наследство. Предвидено е да се изпълнят следните видове работи: Подмяна на дограма, Саниране на фасадите, Изграждане на нов скатен покрив и полагане на топлоизолация, Изграждане на нова отоплителна инсталация, с подгряване от водогреен котел, работещ на гориво - природен газ.31.10.2014 г. 
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект: Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа на с.Игнатиево4BG161PO005/08/1.30/01/01/12.1.200912.1.2009 г.08.5.2008 г.Околна среда 2007-2013г.  Подготовка на качествен и пълен инвестиционен проект с цел последващо кандидатстване по ОП Околна среда 2007-2013г. за финансиранеИзготвено проектно предложение с обект Доизграждане на битови ви канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа на с.Игнатиево09.12.2009 г.Кохезионен фондЗавършенУслуги  Проектът има за цел подготовка на техническа досументация, разработка на вътрешни процедури за управление на проекти, подготовка на тръжна документация и др.01.6.2011 г. 
Укрепителни мероприятия по два броя мостови съоръжения в с.Куманово с цел превенция7 20.5.2009 г.09.1.2010 г.Стихии и бедствия мостови съоръжения в с.КумановоПредотвратяване на евентуални последици от наводненияУкрепване и ремонтиране на два броя мостови съоръжения10.12.2009 г.Национално финансиранеЗавършенИнфраструктурен проект  Извършени са укрепителни дейности по мостовите съоръжения26.7.2012 г. 
Обновяване и преоборудване на културна инфраструктура на територията на община Аксаково5 09.12.2009 г.08.1.2010 г.Регионално развитие 2007-2013г. читалищата в с.Игнатиево , с.Л.Каравелово, с.Ботево, с.Изворско, с.Кичево, с.Зорница, с.ЯребиСъздаване на условия за стимулиране на културния и интелектуален живот в община АксаковоОсигуряване на подходяща и рентабилна културна инфраструктура на 7 читалища и 1 културен дом09.12.2009 г.Европейски фонд за регионално развитиеодобрен нефинансиранИнфраструктурен проект  Ремонтиране и преоборудване на читалищата в с.Игнатиево , с.Л.Каравелово, с.Ботево, с.Изворско, с.Кичево, с.Зорница, с.Яребична и Културен дом с.Водица26.7.2012 г. 
Възстановителни и укрепителни мероприятия по дере, преминаващо през с.Осеново с цел превенция8 10.12.2009 г.30.9.2008 г.Стихии и бедствия дере, преминаващо през с.ОсеновоИзвършване на превенция на наводненияУкрепяване на дерето в с.Осеново10.12.2009 г.Национално финансиранеЗавършенИнфраструктурен проект  Превантивни възстановителни и укрепителни дейности по дере26.7.2012 г. 
Прозрачна и достъпна общинска администрация6 03.2.2009 г.08.1.2010 г.Административен капацитет 2007-2013г. Проектът се изпълнява в общините: Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни Чифлик и ДългополПостигане на прозрачност и достъпност до общинските администрации и подобряване механизмите за ефективен граждански контролАнализ удовлетвореността на гражданите, създаване на база данни на административните услуги, създаване на електронни регистри и обновяване на информационните системи, разработка на електронни портали за граждани, повишаване капацитета на администрацията.09.12.2009 г.Европейски социален фондЗавършенУслуги  Проектът се изпълнява в общините: Аксаково, Аврен, Белослав, Девня, Долни Чифлик и Дългопол26.7.2012 г. 
Ремонт на Народно читалище Новаково с.Новаково10 03.2.2009 г.31.10.2008 г.Красива България 2009г.Бокат Боневи ООДНародно читалище Новаково с.НоваковоДа се направи читалището по-привлекателно за хората в с.Новаково и да се привлекат повече самодейциОбновена е сградата на Народното читалище, с което се естетизира и облика на селото09.12.2009 г.Съвместно финансиранеЗавършенИнфраструктурен проект  Извършване на основен ремонт на покрива, подмяна на дограма, поставяне на външна топлоизолация и подмяна на осветителни тела26.7.2012 г. 
Рехабилитация и реконструкция на главни улици и прилежащи зони за обществен отдих в гр.Аксаково1 10.12.2009 г.05.1.2009 г.Регионално развитие 2007-2013г.  Подобряване на физическата среда и превенция на риска, по добър достъп до основни услуги, повишаване регионалната конкурентноспособност и устойчиво развитие.подобряване състоянието на главните улици, възстановяване на залени площии зони за отдих, улесняване достъпа на хора с увреждания до услуги, повишаване вътрешната мобилност на населението10.12.2009 г.Европейски фонд за регионално развитиенеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Проектът включва рехабилитация на тротоарите и уличните настилки на улиците Георги Петлешев, Капитан Петко Войвода и Добруджа, и ремонт на градински и паркови елементи на паркова площ в централната част на града08.2.2010 г. 
Реконструкция, основен ремонт и разширение на сграда -Читалище Васил Левски с.Долище9 30.10.2009 г.30.10.2009 г.Красива България 2010 Читалище Васил Левски с.ДолищеПосдобряване състоянието на културна инфраструктура и осигуряване условия за развиване на творческа дейностремонтирана и функционална читалищна сграда11.12.2009 г.Съвместно финансираненеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Реконструкция, основен ремонт и разширение на сграда -Читалище Васил Левски с.Долище26.7.2012 г. 
Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Аксаково2 19.1.2009 г.19.1.2009 г.Околна среда 2007-2013г.  Подобряване жизнените условия, подобряване нивото на услугите, намаляване загубите и подобряване ефективността, управлението на водния сектор, подобряване на градската средаи на екологичната обстановкаподобряване качествата на питейната вода, намаляване инфилтрацията на отпадните води, намаляване загубите, регулиране и повишаване на хидравличните параметри на мрежата и покриване на противопожарните норми10.12.2009 г.Кохезионен фонднеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  реконструкция на ВиК мрежата по ул. Капитан Петко Войвода и ул.Георги Петлешев26.12.2011 г. 
Преодоляване на последиците от интензивни валежи през февруари 2009г.- възстановителни работи по сградата на читалище в с.Любен Каравелово8 20.5.2009 г.30.4.2009 г.Стихии и бедствияАкса96 ЕООДчиталище Просвета с.Любен Каравеловопреодоляване последствията от интензивните валежи през февруари 2009г.Ремонтирана и възстановена сграда, отговаряща на изскванията за експлоатация10.12.2009 г.Национално финансиранеЗавършенИнфраструктурен проект  Ремонтни дейности по сградата на читалище Просвета с.Любен Каравелово26.7.2012 г. 
Възстановителни работи по сградата на Кметството в с.Куманово - преодоляване на последиците от интензивните валежи през февруари 2009г.7 20.5.2009 г.30.4.2009 г.Стихии и бедствияДимин Инвест ЕООД гр. ВарнаКметство с.КумановоПреодоляване на последиците от интензивните валежи през февруари 2009г.възстановена сграда, отговаряща на изискванията за безопастност10.12.2009 г.Национално финансиранеЗавършенИнфраструктурен проект  Възстановителни работи по сградата на Кметство с.Куманово26.7.2012 г. 
Ремонтно-възстановителни работи на Кметство с.Кичево, община Аксаково, обл.Варна3 09.2.2009 г.09.2.2009 г.Стихии и бедствия  Подобряване облика и функционалността на сградата .Подобряване на средата и облика на населеното място10.12.2009 г.Национално финансираненеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Извършване на ремонтно-възстановиттелни работи по сградата на Кметство - с.Кичево09.2.2009 г. 
Ремонтно-възстановителни работи на подпорна стена в близост до църковен храм в с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, обл.Варна4 09.2.2009 г.21.2.2009 г.Фонд Стихии и бедствия  Превенция на свлачищни процеси и срутванияремонтирана и възстановена подпорна стена10.12.2009 г.Национално финансираненеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Ремонт и възстановяване на подпорна стена до църковния храм в с.Г.Кантарджиево09.2.2009 г. 
Ремонтно-възстановителни работи на Кметство и Читалище с.Орешак, община Аксаково, обл.Варна5 09.2.2009 г.09.2.2009 г.Фонд Стихии и бедствия    10.12.2009 г.Национално финансираненеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  ремонт и възстановяване на сградата на Кметство и Читалище с.Орешак09.2.2009 г. 
Възстановяване (основен ремонт) на зона за отдих - детски площадки, находяща се в УПИ ІІ за озеленяване ,кв.44 гр.Аксаково10 30.10.2009 г.30.10.2009 г.Красива България 2010 зона за отдих - детски площадки, находяща се в УПИ ІІ за озеленяване ,кв.44 гр.АксаковоПодобяване градската среда и благоустрояване чрез изграждане на зони за отдих и спорт, подобряване достъпността на хора с увреждания и майки с детски колички.Превръщане на заната за отдих в любимо място на гражданите за разходки, срещи с приятели, наблюдение на природата, спорт, игри и отмора11.12.2009 г.Съвместно финансираненеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  възстановяване алеи, монтиране на предпазни парапети, озеленяване, доставка и монтаж на пейки, детски съоръжения и беседки, възстановяване пясъчници и поставяне на енергоспестяващо осветление.26.7.2012 г. 
Ремонт и обновяване на ОДЗ 'МИР' с. Игнатиево17 22.11.2007 г.22.11.2007 г.Красива България 2008  Ремонт и обновяване на ОДЗ 'МИР' с. ИгнатиевоРемонт и обновяване на ОДЗ 'МИР' с. Игнатиево12.1.2010 г.Съвместно финансираненеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Ремонт и обновяване на ОДЗ 'МИР' с. Игнатиево22.11.2007 г. 
Ремонт на улична мрежа гр.Аксаково1 24.10.2006 г.14.4.2004 г.СапардПътно строителство АД гр.Добрич Ремонт на улична мрежа гр.АксаковоРемонтирана улична мрежа13.1.2010 г.Предприсъединителни фондовеЗавършенИнфраструктурен проект  Ремонт на улична мрежа гр.Аксаково13.1.2010 г. 
Ремонт и обновяване на ОУ 'Св. Климент Охридски' с. Изворско16 22.11.2007 г.22.11.2007 г.Красива България 2008  Ремонт и обновяване на ОУ 'Св. Климент Охридски' с. ИзворскоРемонт и обновяване на ОУ 'Св. Климент Охридски' с. Изворско12.1.2010 г.Съвместно финансиранеодобрен нефинансиранИнфраструктурен проект  Ремонт и обновяване на ОУ 'Св. Климент Охридски' с. Изворско12.1.2010 г. 
Изграждане на спортна площадка в с.Игнатиево15 21.11.2007 г.21.11.2007 г.Красива България 2008  Изграждане на спортна площадка в с.ИгнатиевоИзграждане на спортна площадка в с.Игнатиево12.1.2010 г.Съвместно финансираненеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Изграждане на спортна площадка в с.Игнатиево12.1.2010 г. 
Изграждане на спортна площадка в гр.Аксаково14 22.11.2007 г.22.11.2007 г.Красива България 2008  Изграждане на спортна площадка в гр.АксаковоИзграждане на спортна площадка в гр.Аксаково12.1.2010 г.Съвместно финансираненеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Изграждане на спортна площадка в гр.Аксаково12.1.2010 г. 
Възстановявяне парк в централната част на гр.Аксаково13 22.11.2007 г.22.11.2007 г.Красива България 2008  Възстановявяне парк в централната част на гр.АксаковоВъзстановявяне парк в централната част на гр.Аксаково12.1.2010 г.Съвместно финансираненеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Възстановявяне парк в централната част на гр.Аксаково12.1.2010 г. 
Изграждане на битова канализация с.Игнатиево, Община Аксаково11 02.10.2007 г.02.10.2007 г.СИФ  Изграждане на битова канализация с.Игнатиево, Община АксаковоИзграждане на битова канализация с.Игнатиево, Община Аксаково12.1.2010 г.Предприсъединителни фондовенеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Изграждане на битова канализация с.Игнатиево, Община Аксаково26.7.2012 г. 
Изграждане на обществена трапезария и бюро за социални услуги към домашен социален патронаж, гр.Аксаково, община Аксаково10 12.1.2010 г.11.2.2010 г.СИФ  задоволяване на потребности от топла храна на хората с увреждания, бедните и възрастни хора,предоставяне на безплатни правни и социални консултацииразширяване на капацитета на трапезарията от 120 на 250 човека12.1.2010 г.Национално финансиранеЗавършенИнфраструктурен проект  Изграждане на обществена трапезария и бюро за социални услуги към домашен социален патронаж, гр.Аксаково, община Аксаково13.3.2010 г. 
ОДЗ 'Детство мое' ІІІ-ти етап - доизграждане на на басейн и довършване на кухненски блок9 02.10.2007 г.02.10.2007 г.СИФ  доизграждане на басейн и довършване на кухненски блок в ОДЗ 'Детство мое' гр.Аксаководоизграждане на басейн и довършване на кухненски блок в ОДЗ 'Детство мое' гр.Аксаково12.1.2010 г.Национално финансираненеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  доизграждане на басейн и довършване на кухненски блок в ОДЗ 'Детство мое' гр.Аксаково12.1.2010 г. 
Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО с.Въглен, община Аксаково - ІІ-ри етап, ІІ-ра клетка2 13.1.2010 г.10.1.2006 г.ПУДООСЕскана АД гр.Варна Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО с.ВъгленРеконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО с.Въглен13.1.2010 г.Национално финансиранеЗавършенИнфраструктурен проект  Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО с.Въглен14.3.2010 г. 
Ремонт на ОУ 'Св.Св.Кирил и Методиий' с.Игнатиево7 05.12.2006 г.05.12.2006 г.Красива България 2007 ОУ 'Св.Св.Кирил и Методиий' с.ИгнатиевоРемонт на ОУ 'Св.Св.Кирил и Методиий' с.ИгнатиевоРемонт на ОУ 'Св.Св.Кирил и Методиий' с.Игнатиево12.1.2010 г.Съвместно финансиранеЗавършенИнфраструктурен проект  Ремонт на ОУ 'Св.Св.Кирил и Методиий' с.Игнатиево26.7.2012 г. 
Ремонт и обновяване на ОУ 'Св.Климент Охридски' с.Изворско16 22.11.2007 г.22.11.2007 г.Красива България 2008  Ремонт и обновяване на ОУ 'Св.Климент Охридски' с.ИзворскоРемонт и обновяване на ОУ 'Св.Климент Охридски' с.Изворско15.1.2010 г.Съвместно финансираненеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Ремонт и обновяване на ОУ 'Св.Климент Охридски' с.Изворско15.1.2010 г. 
Ремонт и обновяване на ОДЗ 'Мир' с.Изгнатиево17 22.11.2007 г.22.11.2007 г.Красива България 2008  Ремонт и обновяване на ОДЗ 'Мир' с.ИзгнатиевоРемонт и обновяване на ОДЗ 'Мир' с.Изгнатиево15.1.2010 г.Съвместно финансираненеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Ремонт и обновяване на ОДЗ 'Мир' с.Изгнатиево15.1.2010 г. 
Рехабилитация на главни улици и прилежащи зони за отдих в гр.Аксаково1 08.2.2010 г.08.2.2010 г.ОП 'Регионално развитие2007-2013'  Рехабилитация на 17 820 кв.м. улични тротоарни площи, подобряване условията за отдих, социални контакти, развлечения чрез обновяване и модернизиране 6 315 кв.м. зелени площи, монтиране на 22 бр. пейки, 3 бр.детски площадки с монтирани общо 14 бр. съоръжения за игр,а , монтиране на 202 ббр енергоспесяващи улични и паркови осветители и осигуряване равни възможности за достъп за хора в неравностойно положение посредством изградени 6 бр. съоръжения за достъпна архитектурна среда. 09.2.2010 г.Европейски фонд за регионално развитиенеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Рехабилитация на улици 'Георги Петлешев', 'Кап.Петко Войвода' и 'Добруджа', както и на зони за обществен отдих17.5.2010 г. 
Допълнително водоснабдяване от сондаж Р-129Х на с. Л.Каравелово, община Аксаково и изграждане на нов водосборник8 25.9.2007 г.25.9.2007 г.МРРБ  Допълнително водоснабдяване от сондаж Р-129Х на с. Л.Каравелово, община Аксаково и изграждане на нов водосборникДопълнително водоснабдяване от сондаж Р-129Х на с. Л.Каравелово, община Аксаково и изграждане на нов водосборник15.1.2010 г.Национално финансираненеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Допълнително водоснабдяване от сондаж Р-129Х на с. Л.Каравелово, община Аксаково и изграждане на нов водосборник26.7.2012 г. 
Възстановяване на непредвидени разходи при обявено бедствено положение2 12.4.2010 г.12.5.2010 г.Стихийни бедствия  взстановяване след обилни снеговалежи 12.4.2010 г.Национално финансиранеЧакащ одобрениеИнфраструктурен проект  неотложни спасително-аварийни работи11.6.2010 г. 
Е-общинска администрация6   Административен капацитет  Е-общинска администрацияЕ-общинска администрация15.1.2010 г.Европейски социален фонднеодобрен неодобренУслуги  Е-общинска администрация15.1.2010 г. 
възстановяване на изразходвани непредвидени средства за спасителни и неотложни работи3        12.4.2010 г.  Инфраструктурен проект  спасителни и неотложни работи12.4.2010 г. 
'Подобрение на водоснабдителната мрежа, изграждане на нова канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Кичево, община Аксаково'ПП-1 21.12.2011 г.21.10.2010 г.Програма за развитие на селските райони с. Кичево, община Аксаково'Подобяване на условията за живот и околната среда в с. Кичево, община Аксаково чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура и пречистване на отпадъчните води, иманентно присъщо условие за постигане на интегрирано устойчиво развитие на територията.Проектът би решил същесествени проблеми с екологичния и здравен риск на населението чрез подобрение на водоснабдителната мрежа, изграждане на нова канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на с. Кичево, община Аксаково.21.12.2011 г. неодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Подобяване на условията за живот и околната среда в с. Кичево, община Аксаково чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна и канализационна инфраструктура и пречистване на отпадъчните води, иманентно присъщо условие за постигане на интегрирано устойчиво развитие на територията.02.3.2013 г. 
'Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна'ПП-3DIR-5112122-10-78/17.7.201217.7.2012 г.30.9.2011 г.ОП 'Околна среда 2007-2013г.' с. ВъгленОсновната цел на проекта е да се постигне високо ниво на опазване на околната среда и спазването на директивите на ЕС и националното законодателство в областта на отпадъците в България, подобряване инфраструктурата в областта на управлението на отпадъците чрез създаване на функционална и екологосъобразна система за управление на отпадъците в общините Аксаково, Белослав и Варна, подобряване на качеството на управление на отпадъците, събиране на отпадъците, сепариране на смесените отпадъци от Община Варна МБТ инсталацията, с цел оползотворяване на рециклируемите материали, компостиране, рециклиране на регионално ниво и принос към тези, определени на национално ниво.Реализацията на проекта ще доведе до създаване на условие за изпълнение на изискванията на националното и европейското законодателство, задълженията по договора за присъединяване и на изискванията за изграждане на инфраструктура за управление на битовите отпадъци. Проектът подпомага общините на област Варна за създаването на регионална система от съоръжения и инсталации, осигуряващо екологосъобразно управление на отпадъците.В резултат на въвеждането в експлоатация на описаните по-горе съоръжения и цялостното управление на отпадъците в регион Варна се очаква да се изпълнят съответните цели за рециклиране. По отношение заложеният процент рециклирани и оползотворени отпадъци, Регион Варна постига цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъците надхвърлящи значително поставената регионална цел от 41,37%.27.12.2011 г.Европейски фонд за регионално развитиеИзпълнениеИнфраструктурен проект  Проектът включва изграждането на първа клетка от регионалното депо, с площ 52,715 дка, капацитет 577 хил. м3 или 401 944 т. отпадъци, период на експлоатация 5 г. Едновременно с това ще бъдат изградени и доставени: инсталация за компостиране на 'зелени' отпадъци; инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъците от разрушаването на сгради; площадкова инфраструктура (КПП - 2бр., кантари - 3бр. и административни сгради) и довеждаща инфраструктура (път, водоснабдяване и електроснабдяване на площадката); пречиствателна станция за отпадни води; контейнер за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата и депо за инертни отпадъци - 1ва клетка. Бъдещата експлоатация предвижда изграждането на 2 допълнителни клетки, както следва: експлоатация 2020-2034 г., с обща площ 142 800 дка и капацитет съответно 1 561 780 хил. м3 или 1 280 359 т. отпадъци и депо за инертни отпадъци.31.12.2014 г. 
'Изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения в рискови зони на територията на община Аксаково'ПП-2 03.6.2011 г.30.11.2010 г.ОП 'Регионално развитие 2007-2013г.' с. ДолищеПовишаване качеството на живот, жизнената и работна среда и привлекателността на община Аксаково, чрез въвеждане на мерки за предотвратяване на наводнения и процесите на ерозия на коритото на р. Батова в с. Долище иманентно присъщо условие за екологично възстановяване и устойчиво и интегрирано развитие на територията.С реализация на проекта ще се подобрят възможностите за развитие, ще се подобри качеството на живот, жизнената и работна среда, ще се намали до минимум риска за човешкото здраве и околната среда.21.12.2011 г.Европейски фонд за регионално развитиеИзпълнениеИнфраструктурен проект  Проектът е насочен към предотвратяване процесите на ерозия на коритити на р. Батова в с. Долище, намаляване до минимум риска от наводнение и преодоляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околна среда, посредством почистване и укрепване на речното корито, изграждане на стени, предпазни съоръжения и др. в регулацията на населеното място.03.6.2013 г. 
'Основно обновяване на общинска сграда 'Клуб-Компютър' /Общински Детски Комплекс/ в гр. Аксаково'ПП-2   Проект 'Красива България' 2013г. Мярка 02 'Подобряване на социалната инфраструктура' гр. АксаковоРеализацията на проекта цели създаванета на отлични условия за провеждане на извънучилищни занимания в единственото място на територията на Община Аксаково - Общинският Детски Комплекс, място където се формира ценностната система и мотивация на подрастващите, чрез изкуството да се борим с агресията и пороците, които заплашват нашите деца. Една от целите на проекта е и подобряване на енергийната ефективност в сградата, което ще допринесе за намаляване на потреблението на енергия и в значителна степен ще намали средствата за издръжка на Общинския Детски Комплекс в гр. Аксаково.Изпълнението на проекта ще подобри условията за качествено протичане на заниманията в тази нестандартна среда, различна от училищната. На територията на община Аксаково, Общинският Детски Комплекс в гр. Аксаково е единствен център за участие във всички доброволно избрани извънучилищни форми за обучение, както и предпочитано място за присъствие и общуване. По тази причина той е обект със социална значимост. Реализацията на дейностите по проекта, ще подобри средата за развитие на културните традиции, ще ускори социалната интеграция, ще повиши и обогати формите на аматьорското и професионалното изкуство, ще рационализира и усъвършенства съдържателната страна на детските художествени форми, съобразно заявения интерес от обществеността. В резултат на подобрената енергийна ефективност, след реализирането на проекта, ще се постигне значително намаляване на разходите на Община Аксаково за отопление и ел. енергия на сградата на Общинския Детски Комплекс.01.2.2013 г.Съвместно финансираненеодобрен неодобренИнфраструктурен проект  В рамките на проекта ще бъдат осъществени енергоспестяващи мерки, посочени в направеното обследване за енергийна ефективност на сградата. Предвижда се саниране на фасадите, подмяна на част от дограмата с PVC профили с двоен стъклопакет и ниско емисионно стъкло и промяна на начина на отопление на сградата. Ще се изгради нова отоплителна инсталация, ще се извърши доставка и монтаж на отоплителни тела, прибори за измерване, контрол и управление. Свързването ще се извърши към газов водогреен котел, поставен в намиращата се в близост сграда на Народно читалище 'Просвета-1905', което оптимизира разходите по проекта в значителна степен. Това ще доведе до по-икономичен режим на отопление, а в същото време ще повиши комфорта на отопление в сградата на Общинския Детски Комплекс в гр. Аксаково.25.11.2013 г. 
'Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково'ПП-1DIR - 51011116-С039/16.8.201216.8.2012 г. ОП 'Околна среда 2007-2013'  -Да се подобри и доразвие екологичната инфраструктура в гр. Аксаково; -Да намали и поетапно ликвидира директното изхвърляне на отпадъчни води; -Да увеличи броя на населението, чийто отпадни води напълно се третират; -Да намали съответствието по отношение на дела от населението от Варненския ареал, включено към канализационната система; -Да се осигури правилното отвеждане и заустване на отпадъчните води и тяхното последващо пречистване; -Да подобри екологичното състояние в една от т.н 'горещи точки' на България, а именно акваторията на Варненското езеро - Черно море - Да се подобрят условията за развиващия се туристически сектор по Черноморското крайбрежие.Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води26.6.2012 г.Кохезионен фондИзпълнениеИнфраструктурен проект  В рамките на настоящото проектно предложение е предвидено извършването на: - Реконструкция на съществуваща канализация за битова вода - разделна канализация по главните улици на град Аксаково - 'Кап. Петко Войвода', 'Добруджа' и 'Г.Петлешев', както и цялостна подмяна на водопроводната мрежа и съоръженията към нея по тези улици; -Реконструкция и подобряване на дъждовната канализация; -Изграждане на нова канализация за битова вода - разделна канализация по улиците, където няма изградена канализация /квартал 'Самолета', участъка между ул. 'Роза' и ул. 'Марциана' на локална ул. 'Г. Петлешев', местност 'Край селото', улици 'Боряна', 'Грозден', 'Тревен', 'Тракия', участъци от улици 'Д. Минчева', 'Странджа', 'Здравец', 'Извор', 'Панайот Хитов', 'Тополи', 'Марциана', 'Побити камъни', 'Велико Димитров', 'Ивайло', както и цялостна подмяна на водопроводната мрежа и съоръженията към нея по тези улици15.2.2015 г. 
'Ръка за ръка с поглед към света'ПП-6BG051PO001-4.1.05-0130-C0001/1.2.201301.2.2013 г. ОП'Развитие на човешките ресурси' Община АксаковоОбразователна и социална интеграция на децата от етническите малцинства120 деца и ученици от етническите малцинствени групи ще преминат модулно обучени; 20 педагогически специалисти ще преминат обучение за работа в мултикултурна среда; Провеждане на фестивал на етническата толеранстност27.2.2013 г.Европейски социален фондИзпълнениеУслуги  В рамките на проекта деца от етническите малцинства ще преминат обучение чрез извънкласни форми в мултиетническа среда по четири модула в продължение на 9 месеца.01.2.2014 г. 
'Създаване на социално предприятие за обществено хранене в община АксаковоПП-5BG051PO001-5.1.02-034-P001/6.12.201106.12.2011 г. ОП 'Развитие на човешките ресурси' гр. Аксакопво- Създаване на социално предприятие за обществено хранене - домашен и социален патронаж; - Повишававане на трудовата активност и осигуряване на защитена трудова заетост на представители на учзвимите социални групи на територията на община Аксаково.Постигането на целите по проекта ще спомогне за повишаване на качеството на живот на социално учзвимите групи, преодоляване на социалната им изолация, създаване на условия за повишаване на квалификацията им, което ще допринесе за постигане на основната цел на ОП 'развитие на човешките ресурси' за подобряване на качеството на живот на хората в България, чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост.26.6.2012 г.Европейски социален фондИзпълнениеУслуги  В рамките на проекта ще бъде създадено социално предприятие за обществено хранене - домашен социален патронаж. Комплексни социални услуги ще бъдат представени в седем населени места на община Аксаково. В предприятието ще бъдат заети 18 лица от целевите групи за срок от 12 месеца. Персонал от девет лица ще наставлява и насърчава социалното включване на наетите лица от целевите групи. Пет от наетите лица от целевите групи ще продължат трудовата си дейност в предприятието след приключване на проекта.31.8.2013 г. 
Партньорство за равни възможностиПП-7   ОП 'Развитие на човешките ресурси 2007-2013' Община АксаковоИзграждане на платформа за социално включване на уязвимите етнически групи, с фокус върху ромите в община Аксаково чрез обмяна на опит с други държави членки на ЕСНаети 7 безработни лица от етническите малцинства. Предоставяна консултанска помощ в ежедневието на 120 лица. Създадена партньорска мрежа07.3.2013 г.Европейски социален фондИзпълнениеУслуги  В рамките на проекта ще бъде извършен социален експеримент по консултиране на уязвими етнически групи от социални медиатори, назначени по проекта. Ще бъде изградена партньорска мрежа на експерти работещи в областта на приобщаване на малцинствата.06.6.2014 г. 
'Създаване на партньорства за по-добро управление на община Аксаково'ПП-610-16-58/20.4.201220.4.2012 г. ОП 'Административен капацитет' Община АксаковоИзследване на опита и добри практики от администрации от Испания, Италия и Германия в областта на доброто управление; - Утвърждаване на партньорски взаимоотношения и създадени нови сътрудничества с администрациите от Испания, Италия, Германия за реализиране на съвместни инициативи в областта на доброто управлениеПовишаване капацитета на общинска администрация Аксаково чрез използване на опит и добри практики от други държави членки на Европейския съюз26.6.2012 г.Европейски социален фонд Услуги  Повишаване капацитета на общинска администрация Аксаково чрез използване на опит и добри практики от други държави членки на Европейския съюз - Изследване на опита и добри практики от администрации от Испания, Италия и Германия в областта на доброто управление; - Утвърждаване на партньорски взаимоотношения и създадени нови сътрудничества с администрациите от Испания, Италия, Германия за реализиране на съвместни инициативи в областта на доброто управление20.10.2013 г. 
Обучението - ключ за ефективна администрацияПП-8   ОП 'Административен капацитет' Община АксаковоПовишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Аксаково чрез обучение в странатаОбучени 219 служителя на общинска администрация. Повишен капацитет на 219 лица от общинска администрация. Двеста и деветнадесет служителя, успешно преминали обученията с получаване на сертификат.07.3.2013 г.Европейски социален фондИзпълнениеУслуги  Провеждане на обучения по Ключови компетентности-чуждоезиково обучение по английски език, по компютърни умения и ефективност на административната дейност в Ощина Аксаково.06.5.2014 г. 
'Подобрение на водоснабдителната мрежа на с. Кичево, община Аксаково'ПП-303/321/01213/27.11.201227.11.2012 г. Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. с. Кичево, община АксаковоПодобяване на условията за живот и околната среда в с. Кичево, община Аксаково чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна инфраструктура, иманентно присъщо условие за постигане на интегрирано устойчиво развитие на територията.Проектът би решил съществени проблеми с екологичния и здравен риск на населението чрез подобрение на водоснабдителната мрежа на с. Кичево, община Аксаково. Реализацията му ще допринесе за подобряване условията за живот и бизнес средата, ще подобри достъпността и качеството на основната инфраструктура в селския район, ще подобри средата за развитие на местната икономика и задържането на младите и предприемчиви хора, ще ускори икономическата и социалната интеграция, както и конкурентноспособността в селския район.05.2.2013 г.Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райониИзпълнениеИнфраструктурен проект  Проектът включва подобряване на водоснабдителната мрежа в с. Кичево, община Аксаково. Дейности по проекта: Реконструкция на съществуваща улична водопроводна мрежа в с. Кичево с обща дължина 4,269 км. Подмяна на сградни водопроводни отклонения 240 бр. с обща дължина 1,440км Възстановяване на настилките.26.5.2015 г. 
'Протегната ръка за помощ в дома'ПП-4BG051PO001-5.1.04-0019-С0001/27.11.201227.11.2012 г. ОП 'Развитие на човешките ресурси' Община АксаковоСъздаване на устойчив модел за предоставяне на услуги в домашна среда за хората от община Аксаково, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолацияНаети 35 безработни лица. Предоставяна помощ в ежедневието на минимум 66 лица. Осигурена трайна заетост на 5 лица. Предоставяне на социални услуги в тринадесет населени места на община Аксаково.19.2.2013 г.Европейски социален фондИзпълнениеУслуги  В рамките на проекта ще бъде създадено Звено за предоставяне на почасови услуги в домашна среда към общинско социално предприятие за обществено хранене - домашен социален патронаж. Услугите ще бъдат предоставяне в тринадесет населени места на община Аксаково. В звеното ще бъдат заети 35 лица от целевите групи, двама като персонал за управление, а 33 ще предоставят почасови услуги на минимум 66 потребители от целевите групи. Пет от наетите лица от целевите групи ще продължат трудовата си дейност в звеното след приключване на проекта.26.3.2014 г. 
'Благоустрояване и озеленяване на детски площадки - основен ремонт в УПИ II за озеленяване кв.44 по плана на гр. Аксаково'ПП-2   Проект Красива България 2012 гр. АксаковоИзпълнението на проект 'Благоустрояване и озеленяване на детски площадки - основен ремонт в УПИ II за озеленяване кв.44 по плана на гр. Аксаково' ще подобри привлекателността и конкурентоспособността на гр. Аксаково, както и ще повиши качестото на живот, ще осигури устойчива и екологична градска среда . 26.6.2012 г. неодобрен неодобренИнфраструктурен проект  Възстановяване на парковата площ и детска площадка в УПИ II за озеленяване кв.44 по плана на гр. Аксаково'25.8.2012 г. 
Страница
Prev
[1]
2
Next
[Condition]Създай филтър