Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

               Заповед №ЗД-154/15.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект по чл.150, ал.1 от ЗУТ  за ПИ 000374 по КВС на з-ще гр. Игнатиево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска за обект: „Фабрика за производство на нерафинирано слънчогледово масло, пелети и брикети от слънчогледова люспа и слама, складово стопанство „силозен тип” и плоски складове със съпътстващи кантарно, офисна част, лаборатория и товаро-разтоварище”. 

               Заповед №ЗД-155/15.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект по чл.150, ал.1 от ЗУТ  за ПИ 000373 по КВС на з-ще гр. Игнатиево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска за обект: „Фабрика за производство на белени  слънчогледови ядки, пелети и брикети от слънчогледова люспа и слама, складово стопанство „силозен тип” и плоски складове със съпътстващо кантарно, офисна част, лаборатория и товаро-разтоварище”. 

               Заповед №ЗД-156/15.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ ІХ-902,  кв.44 по действащия план на гр. Игнатиево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска  с цел  делба на имота.

               Заповед №ЗД-157/15.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ V-424 и ХХ-424,  кв.16 по действащия план на с. Ген. Кантарджиево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска  с цел  делба на имотите.

               Заповед №ЗД-158/15.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ ІХ-479,  кв.26 по действащия план на гр. Игнатиево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска  с цел  прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ.

           Заповед №ЗД-159/15.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №501.226 по плана на с.о.”Лозите”, з-ще с. Кичево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел вилно строителство.

              Заповед №ЗД-160/15.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изменение на действащ ПУП-ПЗ за ПИ 031056 и 031057  по КВС на землище с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  обединяване на двата имота.     

               Заповед №ЗД-161/15.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 001013  по КВС на землище с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  монтаж  на съоръжение за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.   

               Заповед №ЗД-162/15.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 007025  по КВС на землище с. Доброглед, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  монтаж  на съоръжение за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.   

               Заповед №ЗД-163/15.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 063035  по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  монтаж  на съоръжение за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.   

               Заповед №ЗД-164/15.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 060028  по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  монтаж  на съоръжение за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.   

               Заповед №ЗД-165/15.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 020007  по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  монтаж  на съоръжение за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.   

               Заповед №ЗД-166/15.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 059005  по КВС на землище с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  монтаж  на съоръжение за производство на електрическа енергия от вятъра /ветрогенератор/.   

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                                                     ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg