Местност „Ментеше”, - № 49.323


ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на наследниците на Георги Атанасов Гайдарджиев, Община Аксаково и всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№УТ 70.1-9/16.07.2012г., подадено от Мария Георгиева Стойкова започва процедура по изменение на плана на новообразуваните имоти на местност „Ментеше”, землище гр.Аксаково, която ще завърши с издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.8 от ПЗР на ЗСПЗЗ в частта за имот № 49.323, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010г. на областен управител Варна.

          На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.ЙордановаТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg