Местност „Лозите” - №№501.637, 501.639, 501.650 и 501.652

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Лозите”, КР 501, землище с.Кичево, община Аксаково.

          Уведомяват се наследниците на Алекси Димитров Чобанов, Петър Илиев Петров, Неда Иванова Григорова, Недялка Стоянова Събева, Николай Иванов Николов, Марко Стоянов Марков, Ивалин Георгиев Стоянов, Марийка Драгоева Маркова, Петър Николов Иванов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ във връзка със заявления с вх. №№ УТ 55.1-147, УТ 55.1-148, УТ 55.1-149 и УТ 55.1-150 от 16.08.2012 г. подадени от Николина Алексиева Стоянова, относно новообразувани имоти с №№501.637, 501.639, 501.650 и 501.652, по ПНИ на част от СО „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-222/20.07.2011 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповеди за утвърждаване на оценките на трайните насаждения в горецитираните имоти.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg