Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.235ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Панорама-I-II-III”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.

          Уведомяват се наследниците на Никола и Мара Узунови, наследниците на Димитър Янулов Димитров и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 3-117/05.07.2012 г. подадено от Петър Рангелов Пенев  , относно новообразуван имот с №506.235 по ПНИ на местност „Панорама-I-II-III, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-07-7706-205/08.08.2007 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните  имоти.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

    

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Е.ИлиеваТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg