Местност „Лозите” - №501.621

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Лозите”, КР 501, землище с.Кичево, община Аксаково.

          Уведомяват се наследниците на Атанас Димитров Чобанов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-106/17.05.2012 г. подадено от Димитър Атанасов Чобанов, относно новообразуван имот  №501.621, включващ:

- част от имот №13 по помощния план на местност ”Лозите”записан на Димитър Младенов Исатков, записан с удостоверение №152/14.04.1989 г.;

- част от имот №14 по помощния план на местност ”Лозите”записан на н-ци на Михо Мирчев Михов, записан с удостоверение за закупуване №3837/25.08.2008 г.;

- част от имот №15 по помощния план на местност ”Лозите”записан на неидентифициран собственик;

част от имот №320 по помощния план на местност ”Лозите”записан на неидентифициран собственик;

 

по ПНИ на част от СО „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-222/20.07.2011 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитирания имот.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg