Местност „Сухата чешма” - №504.1009, №504.1016, №504.1017, №504.1076, №504.1077

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Сухата чешма”, КР 504, землище с. Кичево, община Аксаково.

          Уведомяват се наследниците на Атанас Димитров Дюлгеров и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-86/24.04.2012 г. подадено от Атанас Димитров Дюлгеров, относно новообразуван имоти с №504.1009, №504.1016, №504.1017, №504.1076, №504.1077 по ПНИ на местност „Сухата чешма”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-371/21.12.2010  г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на  горецитирания имот.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

    

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Е.Илиева


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg