Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.

59

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Въввръзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 отАдминистративнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, областВарна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административнопроизводство по трансформиране правото на ползване в право на собственост заимот с пл.№487, местност „Черноморска панорама”, землище с.Кичево включен воколовръстния полигон на С.О.”Черноморска панорама”, землище с.Кичево, общинаАксаково, област Варна.

            Уведомяватсе всички заинтересувани лица, че на09.12.2010г. е започнало административно производство на основание §62, ал.3 отПЗР към ПМС № 456 от 11.12.1997 г. за ИДна ППЗСПЗЗ  и решение по т.24 отпротокол №4/25.11.1998г. на комисия, назначена със заповед №40/05.03.1998г. наКмет на община Аксаково, във връзка с §4 з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и във връзкасъс заявление с вх.№9400-1086/09.12.2010г. подадено от Марин Петков Радославови ще завърши с издаване заповед за одобряване оценка на горецитирания имот.

            Наоснование чл.34 от АПК заинтересуваните граждани иорганизации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания ивъзражения.

 

 

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”Начало


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg