Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.

57

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Въввръзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалниякодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция„Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е еиздадена заповед по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност„Припешки тераси”, КР 10, землище с.Припек, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Пено Желязков Пенов,наследниците на Илия Демиров Кателиев, Никола Бацов Недев ивсички заинтересувани лица, че саиздадени: заповед №1112 от 29.10.2010г. изаповед №1113 от 29.10.2010г. на Кмета на Община Аксаково, по реда на §4з,ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ за одобряване оценка на придаваеми части към новообразуваниимоти: №10.36 и №10.38, във връзкасъс заявление с вх. № УТ-53-Г/22.07.2009 г. подадено от Георги Маринов Желязкови Недка Крумова Димова по ПНИ на местност„Припешки тераси”, землище с.Припек, община Аксаково, община Аксаково,област Варна, одобрен със заповед №229/10.02.2000 г. на Областния управител наобласт Варна.

            Наоснование чл.34 от АПК заинтересованите граждани иорганизации в срок не по-дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания ивъзражения.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”


Начало


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg