Местност \"Старите лозя” -№500.167

ОБЯВЛЕНИЕ

 

  Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, ./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление с вх.№УТ 53.1-1/09.02.2012г., подадено от Димитър  Яков  Костов започва процедура по издаване заповед на Кмета на община Аксаково на основание § 4к, ал.7, от ПЗР на ЗСПЗЗ за възстановяване на имот №500.167 по плана на новообразуваните имоти на местност „Старите лозя”, землище гр.Игнатиево, одобрен със заповед №РД-11-7706-113/01.04.2011г. на областен управител Варна.

          На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Е.Илиева


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg