Заповед №639 от 30.10.2017г. - Определяне на границите на районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg