Местност „Над асфалта” - №103.1625

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Над асфалта”, КР 103, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

Уведомяват се наследниците на Атанас Янев Качаков и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за изготвяне на експертни оценки на трайните насаждения и подобрения във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-5/07.05.2015 г. подадено от Недялка Атанасова Качакова, относно новообразуван имот №103.1625 представляващ:

-част от имот №103.57 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето” записан на Петко Колев Христов;

-част от имот №103.58 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето” записан на наследниците на Михаил Георгиев Бутраков;

-част от имот №103.59 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето” записан на неидентифициран собственик;

-част от имот №103.60 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето” записан на неидентифициран собственик;

-част от имот №103.61 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето” записан на Господин Петков Димитров;

-част от имот №103.63 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето” записан на неидентифициран собственик;

-част от имот №103.64 по помощния план на местност ”Над асфалта” и „Калето” записан на Ганчо Славов Минков;

по ПНИ на „Над асфалта” и „Калето”, КР 103 и КР 102, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-13-7706-375/07.10.2013 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповеди по реда на §4з и §4в от ПЗР на ЗСПЗЗ за създадените трайни насаждения и други подобрения в горецитирания имот.

На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

Изготвил:

инж.М.Пискалска

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg