Местност \"Ментеше\" - № 49.304

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

          Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, Гинка Апостолова Георгиева и Георги Апостолов Георгиев, като наследници на Добра Стоянова Костадинова, че е издадена заповед № 375/25.05.2011 г. на Кмета на Община Аксаково по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за въстановяване право на собственост върху новообразуван имот № 49.304 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010г.  на Областния управител на област Варна.

          Заповед № 375/25.05.2011 г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Варна.

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

инж. М. ПискалскаТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg