Местност „Вълчан чешма” - №509.1876

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за утвърждаване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Вълчан чешма”, КР 509 – земеделска земя, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

Уведомяват се Йорданка Калева Георгиева, Станка Костадинова Христова, Детелина Пенева Илиева, Евдокия Кръстева Казакова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 225/03.10.2013 г. на ИД Кмет на Община Аксаково,  за отмяна на заповед № 125/21.06.2013 г., издадена на основание §4з, ал.2 от ПЗР ЗСПЗЗ, за утвърждаване оценката на придаваема площ към новообразуван имот 509.1876 по ПНИ на местност „Вълчан чешма”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на Областния управител на област Варна.

Заповед №225/03.10.2013 г. на ИД Кмет на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg