Местност „Вълчан чешма” - № 503.2148

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е че е издадена заповед за възстановяванена  новообразуван имот по новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.

 

            Уведомяват се Божанка Петкова Енева, Иван Георгиев Иванов, Валя Георгиева Господинова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 62/19.04.2013 г. на Кмета на Община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за новообразуван имот № 509.2148 по ПНИ на  местност „Вълчан чешма”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-12-7706-235 от 15.08.2012 г. на Областния управител на област Варна, във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-13/22.03.2013 г. подадено от Георги Савов Иванов.

 

Заповед 62/19.04.2013 г.на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

    

    

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg