Местност \"Ментеше\" - №49.161


ОБЯВЛЕНИЕ

 

          Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица,

          1. Наследниците на Марин Костадинов Пеев:

            - Славчо Маринов Пеев, Константин Маринов Пеев и Йовка Славова Пеева;

            2. Наследниците на Георги Димитров Казаков:

            - Георги Илиев Димитров, че е издадена заповед № 372/25.05.2011г. на Кмета на Община Аксаково за признаване право на собственост върху имот №49.161 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010г.  на Областния управител на област Варна.

          Заповед № 372/25.05.2011г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Варна.

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

Г.Йорданова

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg