Постоянни комисии на общински съвет

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОбС – АКСАКОВО

МАНДАТ 2019 – 2023 год.

 

 

1.      П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности”

 

Председател

 

Зам. председател

 

Член

 

Член

 

Член

 

 

 

 

2.      П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения”

 

Председател

 

Зам. председател

 

Член

 

Член

 

Член

 

 

 

 

3.      П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции”

 

Председател

 

Зам. председател

 

Член

 

Член

 

Член

 

 

 

 

4.      П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология”

 

 

Председател

 

Зам. председател

 

Член

 

Член

 

Член

 

 

 

 

5.      П.К. по „Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол”

 

Председател

 

Зам. председател

 

Член

 

Член

 

Член

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg