Постоянни комисии на общински съвет

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОбС – АКСАКОВО
МАНДАТ 2015 – 2019 год.

 

  1. П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности”

Председател: Христо  Атанасов

Зам.председ.: Стайко  Димитров

             Член: Марина  Семова

             Член: Мария Пандова

             Член: Георги  Митев

 

 

  1. П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения”

Председател:  Марина  Семова

Зам.председ.: Киро Михов

            Член :  Любомир  Николов 

            Член : Стайко  Димитров

            Член : Тинко  Демиров

 

 

  1. П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции”

Председател: Светлана   Добрева

Зам. председ.: Марияна Хайдутова

              Член: Даниела  Тодорова

              Член: Йордан  Йорданов

              Член: Димитър   Димитров

 

 

  1. П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология”

Председател: Даниела Тодорова

Зам. председ.: Киро Михов

               Член: Маргарита Калчева – Шабанова

               Член: Петър Недков

               Член: Миролюб Бобев

 

 

  1. П.К. по „Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол”

Председател :  Любомир Николов

Зам.Председ.: Йордан Йорданов

             Член : Маргарита Калчева – Шабанова

             Член : Христо Атанасов

             Член : Станчо Станев
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg