Местност „Ментеше” - №49.501, №49.502

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Георги Стойков Ковчазов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-42/04.07.2014 г. подадено от Анелия Стойкова Ковчазова, относно:

новообразуван имот  №49.501,  включващ:

- част от имот №49.173 по помощния план на местност ”Ментеше”записан на Михаил Върбанов Николов;

- имот №49.175 по помощния план на местност ”Ментеше”неустановена собственост;

- имот №49.176 по помощния план на местност ”Ментеше”неустановена собственост;

- имот №49.177 по помощния план на местност ”Ментеше”неустановена собственост и

новообразуван имот  №49.502,  включващ:

- имот №49.415 по помощния план на местност ”Ментеше”неустановена собственост;

 

по ПНИ на местност „Ментеше”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-269/20.09.2010 г. на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитирания имот.

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg