Съобщение от ХLІІ-ра сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 042/21.05.2014г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

·   Решение № 42.12./ 21.05.2014г.

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застроя- ване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 034024 по КВС на з-ще с. Куманово, общ. Аксаково с цел строеж на фуражен цех и ремонт и реконструкция на съществуващи сгради за производство на фураж.   

2. Одобрява представеното от ЕТ „Валентин Владимиров” задание по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 034024 по КВС на з-ще с. Куманово, общ. Аксаково с цел строеж на фуражен цех и ремонт и реконструкция на съществуващи сгради за производство на фураж.    

 

·   Решение № 42.13./ 21.05.2014г.

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 034023 по КВС на з-ще с.Куманово, общ.Аксаково с цел ремонт и реконструкция на съществуващи краварници и изграждане на сграда-чакалня с доилна зала.   

2. Одобрява представеното от ЕТ „Валентин Владимиров” задание по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 034023 по КВС на з-ще с.Куманово, общ.Аксаково с цел ремонт и реконструкция на съществуващи краварници и изграждане на сграда-чакалня с доилна зала. 

 

·   Решение № 42.14./ 21.05.2014г.

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застроя- ване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 033013 по КВС на з-ще с. Куманово, общ. Аксаково с цел изграждане на селскостопански сгради за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни.   

2. Одобрява представеното от ЕТ „Валентин Владимиров” задание по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 033013 по КВС на з-ще с. Куманово, общ. Аксаково с цел изграждане на селскостопански сгради за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни.

 

·   Решение № 42.15./ 21.05.2014г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на трасе на кабелна ел.линия 20кV за захранване на ПИ №№ 027015 и 027016 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково с дължина на проектното трасе 321.80м през имоти публична общинска собственост, представляващи полски пътища по КВС на з-ще гр.Игнатиево, както следва: № 000320, ПИ № 000174 и ПИ № 000171, съгласно представения Вариант І на трасето предложено от „Хидромарк” ЕООД, с управител Дойчин Михайлов Марков .

Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелна ел. линия 20кV за захранване на ПИ №№ 027015 и 027016 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, с териториален обхват - поземлени имоти по КВС на з-ще гр.Игнатиево, както следва: ПИ № 000181 – път I клас Държавна собственост, ПИ № 047002 - нива, собственост на Иван Стоянов Вълчанов и ПИ № 000320, ПИ № 000174 и ПИ № 000171 – полски пътища, собственост на Община Аксаково по Вариант І на предложеното трасе, при условие, че средствата за обещетяване на засегнатите собственици са за сметка на възложителя „Хидромарк” ЕООД. ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проекта да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна ел.линия 20кV за захранване на ПИ №№ 047016 и 047015 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково.

 

·   Решение № 42.16./ 21.05.2014г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на трасе на кабелно ел. захранване на ПИ 045153 по КВС на з-ще с.Кичево, с обща дължина на проектното трасе 208.21м. през ПИ № 000253 по КВС на з-ще с.Кичево - полски път, собственост на Община Аксаково, съгласно представеният вариант на трасе, предложено от „Руд-Варна” АД. Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за проектиране на трасе на: „Кабелно ел. захранване” за ПИ № 045153 по КВС на з-ще с.Кичево, общ. Аксаково, с териториален обхват ПИ № 000253 по КВС на з-ще с.Кичево – полски път, собственост на Община Аксаково и ПИ 000008 по КВС на з-ще с.Кичево – път III клас, Държавна собственост.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на трасето на: „Кабелно ел.захранване” за ПИ 045153 по КВС на з-ще с.Кичево, общ. Аксаково, придружено от опорен план.

 

·   Решение № 42.17./ 21.05.2014г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на „Пътна връзка” с обща дължина на проектното трасе 68 м. /шестдесет и осем метра/, част от което преминава през имоти публична общинска собственост: № 000112 – път ІV клас и № 000116 - полски път по КВС на з-ще гр.Игнатиево, съгласно представеният вариант на предложеното от Слав Дечев Славов трасе за изграждане на пътна връзка за ПИ № 082007 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково с площ на отнемане 171кв.м /сто седемдесет и един квадратни метра/ от имот № 000112 и 32 /тридесет и два квадратни метра/ от имот № 000116. Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Пътна връзка” за ПИ № 082007 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, с териториален обхват поземлени имоти по КВС на з-ще гр.Игнатиево, както следва: ПИ № 082003 - нива,  собственост на „Евростроймат” ЕООД,  ПИ № 000116 – полски път, собственост на Община Аксаково и ПИ № 000112 – път ІV клас, собственост на Община Аксаково, при условие, че финансирането на: проектът за ПУП-ПП; средствата за обезщетяване на засегнатите собственици; техническия проект за пътя и построяването на пътя са за сметка на възложителя Слав Дечев Славов, като при изработване на окончателен – работен или технически проект за пътна връзка, канавките следва да се предвидят след съществуващия полски път, като не засягат същия.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок от една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Пътна връзка” за ПИ 082007 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, придружено от опорен план.

·    Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

                                      

                                                                                                         ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg