Структура

 

Общинска администрация се управлява от Кмет, трима Заместник-кметове и Секретар

инж. Атанас Стоилов - Кмет на Община Аксаково
тел.: +359 52/ 76 20 40
факс: +359 52/ 76 32 93
e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg;


Руска Илиева – Заместник-кмет на Община Аксаково

тел. :

+359 52 916913

 

инж.Красимира Дянкова – Заместник-кмет на Община Аксаково

тел.: +359 52 76 20 66 вътрешен 128

 

Надка Симеонова - Секретар на Община Аксаково
тел.: +359 52 76 20 95

 

Главен архитект - арх. Стоян Петков

тел.:+359 52762066 вътрешен 146

 


Дирекции към общинска администрация:
Обща администрация:
- Ръководител на звено за вътрешен одит - Илко Мирчев
- Финансов контрольор - Пенка Великова

Дирекция „Финансови  счетоводни и хуманитарни дейности”
Директор на дирекция – Атанаска Цачева

тел.:+359 52 914294


Отдел "Хуманитарни дейности"
Началник на отдел - Нели Куклева
тел +359 52 / 76 20 66 - вътрешен 123

Отдел "Счетоводни дейности"
Началник на отдел – Илияна Нещерова

Отдел "Местни данъци и такси"
Началник на отдел - Живка Господинова

тел.: +359 52 762066 - вътрешен 140 и 141

тел.: +359 52 762043

Дирекция „Устройство на територията”
Директор на дирекция - инж. Мария Димитрова

тел.  +359 52 / 76 20 66

тел.:+359 52 995826

e-mail: ut@aksakovo.net

 

Отдел”Строителен контрол”
Началник на отдел- инж. Даниела Колева

тел.: +359 52762066 вътрешен 139

 

Дирекция ”Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол”
Директор на дирекция - Десислава Стоянова

тел.:+359 52 917996

Дирекция „Инвестиционна политика, екология, програми и проекти”
Директор на дирекция - инж. Гергана Иванова

 
Дирекция "Административно, правно и нормативно обслужване"
Директор на Дирекция - Ирина Добрева

тел.: +359 52762066

 


 

 

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg