Местност - „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.67

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за одобряване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.

 

Уведомяват се Златка Панайотова Неделчева, Стефан Йорданов Иванов и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 16 от 05.02.2014 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за одобряване оценката на 103 кв.м. придаваема площ към новообразуван имот №510.67 по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г. на Областния управител на област Варна във връзка със заявление с вх. № УТ 53-149/17.12.2013 г. подадено от Стефан Йорданов Иванов.

 

Заповед № 16 от 05.02.2014 г. на Кмета на община Аксаково,  подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg