Местност „Старите лозя”, - №№ 500.525, 500.334 и 500.335

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.26, ал.1 от АПК, от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява повторно на Митко Маринов Николов, Станка Проданова Маринова, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, землище гр.Игнатиево, одобрен със заповед РД-11-7706-113/01.04.2011г. на областен управител на област Варна, в частта относно имоти №№ 500.525, 500.334 и 500.335 по заявление с вх.№ УТ 70.1-27 / 04.10.2013 г., подадено от Иванка Стефанова Бойчева, Митко Маринов Николов и Светлана Маринова Мутафова, което ще завърши със заповед по реда на §4к, ал.8 от ПЗРЗСПЗЗ.

В 14-дневен срок заинтересуваните граждани могат да се запознаят и да изразят становище по проекта, който е изложен в административната сграда на Община Аксаково, ет.4, ст.2.

  

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg