Местност \"Черноморска панорама” /„Перчемлията\" - №510.3127

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се Кирил Янев Христов, наследниците Панайот Тодоров Ангелов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4з и §4в от ПЗР ЗСПЗЗ за одобряване оценката на създадените трайни насаждения и други подобрения, попадащи  в част от  ПИ №617/от ПКП/ и представляващ новообразуван имот №510.3127 във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-8/05.11.2013 г. подадено от Иванка Панайотова Гинчева, относно новообразуван имот №510.3127 - включващ – част от имот №510.617 по помощния план на местност ”Черноморска панорама” – записан на Кирил Янев Христов, с удостоверение №1403/23.10.1989 г., по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г.  и ще завърши с издаване заповед на основание §4з и §4в от ПЗР ЗСПЗЗ за одобряване оценката на създадените трайни насаждения и други подобрения в гореописания новообразуван имот.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Инж.М.Пискалска

 

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg