Местност „Сухата чешма” - № 504.1166

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Сухата чешма”/, КР 504, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.

 

Уведомяват се Лиляна Маркова Николова, Цветелина Минчева Илиева, Марчо Минчев Янчев, че е издадена заповед № 302/15.11.2013 г. на Кмета на община Аксаково, за определяне оценка на трайни насаждение и строителни подобрения, попадащи в НИ № 504.1166 по ПНИ на  местност „Сухата чешма”, землище с.Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-10-7706-371/21.12.2010 г. на Областния управител на област Варна, създадени в имот №425 по кадастрален план на същата местност.

 

Заповед № 302/15.11.2013 г. на Кмета на община Аксаково,  подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТ

 

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg