Местност „Кум тепе” - №501.1620

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересовани лица, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Кум тепе”, КР 501, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.

            Уведомяват се наследниците на Иван Павлов Иванов и всички заинтересовани лица,, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-83/09.12.2013 г. подадено от Цанка Павлова Павлова-Сердарова, относно новообразуван имот  №501.1620, включващ:

– част от имот №501.1342 по помощния план на местност ”Кум тепе”записан на неидентифициран собственик;

- част от имот №501.1338 по помощния план на местност ”Кум тепе”записан на неидентифициран собственик;

- част от имот №501.1337 по помощния план на местност ”Кум тепе”записан на неидентифициран собственик,

по ПНИ на местност „Кум тепе”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-07-7706-206/08.08.2007 г. на Областния управител на област Варна на Областния управител на област Варна и ще завърши с издаване заповед за възстановяване на горецитираните имоти.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

        

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg