Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията\" - №510.732

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на,част от селищно образование „Черноморска панорама”/”Перчемлията”/ КР 510, землище с.Кичево, община Аксаково.

            Уведомява се Адрияна Панайотова Тодорова, Йорданка Панайотова Калева и  Антон Стоянов Андонов, че е издадена заповед №138 от 28.06.2013 г. на  Кмета  на Община Аксаково, по реда на §4к ал.7  от ПЗР ЗСПЗЗ върху новообразувани  имот №510.732 по плана на новообразуваните имоти, на част от селищно образование „Черноморска панорама”/”Перчемлията”/ КР 510, землище с.Кичево, област Варна, одобрен със заповед №РД-12-7706-262/11.09.2012 г. на Областния управител на област Варна.

Заповед №138/28.06.2013 г.  на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

  

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Ел.Илиева


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg