Местност „Студен кладенец - №502.32

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност  „Студен кладенец”, КР 502, землище с.Орешак, община Аксаково.

            Уведомява се Пейчо Димов Иванов, че е издадена заповед №158/29.07.2013 г. Кмета на Община Аксаково, по реда на §4к ал.8, т.1  от ПЗР ЗСПЗЗ за  имот №502.32 по /ПНИ/ на местност  „Студен кладенец”, КР 502, землище с.Орешак, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-11-7706-303/04.10.2011г. на Областния управител на област Варна.

Заповед №158/29.07.2013 г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

  

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg