Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията\" - №510.3114

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците Иван Георгиев Ненчев и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-36/25.06.2013 г. подадено от Валентина Георгиева Дончева, относно новообразуван имот №510.3114,  включващ:

 – част от имот №510.220 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Снежана Офелова Спасова, с нот.акт №29/23.03.1999 г.;

имот №510.221 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Петьо Петров Тошков, с удостоверение №784/05.04.1989 г.;

имот №510.222 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Добромир Стефанов панков, с удостоверение №1699/31.10.1989 г.;

–част от имот №510.397 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Марин Пейчев Маринов, с нот.акт №25/31.01.2003 г. и

–част от имот №510.1395 по помощния план на местност ”Черноморска панорама”записан на Йордан Георгиев симов, с удостоверение №2638/15.11.1994 г.;

 

по ПНИ на  местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г.  и ще завърши с издаване заповед по реда на §4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ за възстановяване на горецитираните имоти.

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

Инж.М.Пискалска


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg