Местност „Лозите” - №501.719

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност ”Лозите ”,част от селищно образование „Лозите” КР 501, землище с.Кичево, община Аксаково.

            Уведомява се Деспа Крумова Михова, че е издадена заповед №394/31.10.2012 г. Кмета на Община Аксаково, по реда на §4к ал.7  от ПЗР ЗСПЗЗ върху новообразуван  имот №501.719 по плана на новообразуваните имоти на местност ”Лозите ”,част от селищно образование „Лозите” КР 501, землище с.Кичево, област Варна, одобрен със заповед №РД-10-7706-222/20.07.2011 г. на Областния управител на област Варна.

Заповед №394/31.10.2012 г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Районен съд – Варна.

  

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

Изготвил:

Ел.Илиева


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg