Община Аксаково обявява, че има одобрена заявка за 3 работни места по Програма „Старт на кариерата“.
05.10.2018
Работните места са със срок на заетост 9 месеца, разпределени, в следните звена на Община Аксаково по професионално направление и длъжност Отдел/Звено Професионално направление Длъжност, кояте ще бъде...

ЕНЕРГО-ПРО
05.10.2018
Уважаеми съграждани уведомяваме ви, че на 19.10.2018 г. /петък/ от 10:00ч. до 14:00ч. в сградата на НЧ „Просвета – 1905“ гр.Аксаково, ет.1 „ЕНЕРГО – ПРО“ ще има изнесен офис...

Социално подпомагане
05.10.2018
Хора с трайни увреждания и намалена подвижност, ползващи помощни технически средства за придвижване, затрудняващи се да посетят приемните гишета на дирекция Социално подпомагане - Варна,...

Международна конференция „Социални услуги на едно гише-нов подход за социално включване“ 25-27 септември 2018 г.
03.10.2018
Община Аксаково в рамките на проект „Социални услуги на едно гише”, с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP0001-4.001-0059-С01 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост...

Олимпийски игри в гр. Аксаково
07.09.2018
На 4-5 септември 2018 г. се проведоха първите „Олимпийски игри за всички“ в гр. Аксаково в рамките на проект „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация...

Отмяна на празничния концерт от програмата по случай празника на града.
26.08.2018
Уважаеми съграждани, В знак на съпричастност към огромната трагедия на пътя край град Своге, отнела живота на наши сънародници, Кметът на община Аксаково инж. Атанас Стоилов...

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Варна по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г.
03.10.2018
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Варна по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019г. Карти на масивите за ползване на земеделските земи

Кампания за осиновяване на безстопанствени животни - кучета.
30.08.2018
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Уведомяваме Ви, че Община Акасково организира кампания за осиновяване на безстопанствени животни - кучета. Надяваме се да се включите в тази благородна кауза, защото...

Промяна на маршрута на автобусите
22.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На 26.08.2018 г. /НЕДЕЛЯ/ от 12:00 ч. до 13.30 ч. ЦЕНТЪРА НА ГРАД АКСАКОВО ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МПС. АВТОБУСИТЕ ЩЕ ПОЛЗВАТ СПИРКА „ПОЛИКЛИНИКА-АКСАКОВО“ от...

Обява Областна дирекция "Земеделие" - Варна
07.08.2018
Заповед по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Варна График за провеждане на заседанията на комисията

Обява Общинска служба по земеделие гр. Аксаково
02.08.2018
На основание чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването за земеделските земи (ППЗСПСЗЗ)

СЪОБЩЕНИЕ
15.06.2018
Уведомяваме Ви, че във връзка с получен в Община Аксаково сигнал за наличието на влечуги – змии в района на „Спортна и детска площадка Юг”,...

Съобщение за заседание на ПК на 18.10.2018г.
11.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 18.10.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет, финанси и инвестиции”...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
28.09.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 040/27.09.2018г. на Общински съвет...

Съобщение за заседание на ПК - 20.09.2018г.
13.09.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 20.09.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
22.08.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ СЪОБЩАВА, ЧЕ С ПРОТОКОЛ № 039/ 21.08.2018Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ...

Съобщение за заседание на ПК на 16.08.2018г.
10.08.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 16.08.2018г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
20.07.2018
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 038/19.07.2018г. на Общински съвет...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
08.10.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: изменение на действащия...

Местност „Над асфалта"
03.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр....

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
18.09.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за: изменение на действащия...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
11.09.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са...

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
07.09.2018
О Б Я В И Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
27.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2...

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
08.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицата Радка Калчева, Атанас Атанасов, Койка Янакиева, Бистра Бойчева, Георги Илиев, Марин Маринов,...

Заповед №599 от 27.08.2018г. - “Булгартрансгаз” ЕАД, с искане за определяне размера на обезщетенията на собствениците на поземлени имоти, върху които възниква сервитут във връзка с изграждането на обект „Кабелно ел.захранване на АГРС – Игнатиево”
21.09.2018
Заповед №599 от 27.08.2018г.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
21.09.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомявам лицето Румен Иванов, че е започнало административно производство за издаване на удостоверение за...

На основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
05.09.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам лицата Донка Бъчварова, Стефка Петрова, Недялко Димитров, Уляна Бъчварова, Анелия Драганова- Куцарова и Денислав...

На основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
05.09.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам лицата Иван Василев, Янка Василева, Йорданка Иванова, Марияна Добрева,х Йордан Димов, Василка Канарова, Димитър...

На основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
05.09.2018
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс уведомявам лицата Керана Савова, Николай Диянав, Виолета Диянова, Васил Радев, Стефан Стоянов, Георги Стоянов, Жасмина...

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg