За връзка

 

Данни за кореспонденция:
     
Община Аксаково
 гр. Аксаково,  9154,
 ул. “Г. Петлешев” № 58 б


Телефонна централа за връзка с администрацията
 
Тел.  +359 52 / 76 20 66
Факс +359 52 / 76 32 93

Дежурен по Община

Тел.
+359 52/ 76 20 01
Тел. +358 899/ 915 106

 

инж. Атанас Стоилов - Кмет на Община Аксаково
тел.: +359 52/ 76 20 40
факс: +359 52/ 76 32 93
Email: aksakovo@mail.orbitel.bg

 

 

 

Руска Илиева – Заместник-кмет на Община Аксаково
тел. : +359 52 916913

 

инж.Красимира Дянкова – Заместник-кмет на Община Аксаково

тел.: +359 52 762066 - вътрешен 128

 

Надка Симеонова - Секретар на Община Аксаково
тел.: +359 52 76 20 95

 

Главен архитект - арх. Стоян Петков

тел.:+359 52 762066 - вътрешен 146

 

Дирекция „Финансови  счетоводни и хуманитарни дейности”
Директор на дирекция – Атанаска Цачева

тел: +359 52 914294

Отдел "Хуманитарни дейности"
Началник на отдел - Нели Куклева

тел.: +359 52 762066 - вътрешен 123

 
Отдел "ГРАО"

тел.: +359 52 762051

Отдел "Местни данъци и такси"
Началник на отдел - Живка Господинова

тел.: +359 52 762066 - вътрешен 140 и 141

тел.: +359 52 762043
e-mail: aksakovo_mdt@abv.bg

 

Дирекция „Устройство на територията”

Директор на дирекция - инж. Мария Димитрова

тел.  +359 52 / 76 20 66

тел.: +359 52 995826

e-mail: ut@aksakovo.net

 

Отдел ”Строителен контрол”
Началник отдел - инж. Даниела Колева

тел.: +359 52762066 вътрешен 139

 

Дирекция ”Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол”
Директор на дирекция - Десислава Стоянова

тел.: +359 52 917996

Дирекция „Инвестиционна политика, екология, програми и проекти”

Директор на дирекция - инж. Гергана Иванова
тел.:+359 52 762066

 

Екология - тел.:  +359 52 917335

 


 

 


 

 

 

 

 


 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg