Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково

Проект за Дневен ред за II-ра сесия на ОбС - Аксаково - 14.11.2019г.
12.11.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам II-ра сесия на Общински съвет - Аксаково на 14.11.2019г. от 14:00 часа в лекционната зала на ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Определяне броя и вида на Постоянните комисии към Общински съвет -Аксаково.   Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет - Аксаково.   Избор на временна комисия, по актуализация на Правилника за дейността на Общински съвет - Аксаково.   Определяне трудовото възнаграждение на Председателя на Общински съвет - Аксаково.   Докладна записка с вх. № ОБС - 9500 - 398/12.11.2019г., относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населените места в Община Аксаково за...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg