Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково

Проект за Дневен ред за VII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 27.02.2020г
21.02.2020
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам VII-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 27.02.2020г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Доклад с вх.№ ОБС-9500-389-/1/10.02.2020г., относно: Годишен доклад и въпросник за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. в „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-85/19.02.2020г., относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на Община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-86/19.02.2020г., относно: Даване на съгласие за сключване на договор за дарение. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-57/07.02.2020г., относно: Приемане на нова „Наредба за обществения ред на територията...

Проект за Дневен ред за VI-та сесия на ОбС - Аксаково - 30.01.2020г
24.01.2020
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам VI-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 30.01.2020г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-465/12.12.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Вземане на решение на ОбС – Аксаково за продължаване действието на договора за съвместна дейност между „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД и СМДЛ „ Сити лаб“ ЕООД, считано от 01.01.2020г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-18/14.01.2020г., относно: Изменение и допълнение на „Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково“. ...

Проект за Дневен ред за V-та сесия на ОбС - Аксаково - 03.01.2020г
27.12.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам V-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 03.01.2019г. от 16:00 часа в в Заседателна зала на Общински съвет  – етаж 3, стая 2 при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка относно: Одобряване представената план-схема за изграждане на кабелна линия от УПИ ХV-„за поликлиника и трафопост“, кв. 25 до УПИ V-1001,512 в кв. 88 по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна и инвестиционен проект за обект: „Външно кабелно електрозахранвaне 0,4kV от ТП 15 до нов ШК-4А пред УПИ V-1001,512 в кв.88 по плана на гр. Аксаково“ с териториален обхват:...

Проект за Дневен ред за IV-та сесия на ОбС - Аксаково - 19.12.2019г.
12.12.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам IV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 19.12.2019г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-435/29.11.2019г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-433/11.2019г., относно: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2020 год. на територията на Община Аксаково. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-446/12.2019г., относно: Частично освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за...

Проект за Дневен ред за III-та сесия на ОбС - Аксаково - 26.11.2019г.
22.11.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам III-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 26.11.2019г. от 10:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-389/07.11.2019г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП-Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на деветмесечието на 2019г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-394/12.11.2019г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 30.09.2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-393/12.11.2019г., относно: Получени...

Проект за Дневен ред за II-ра сесия на ОбС - Аксаково - 14.11.2019г.
12.11.2019
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам II-ра сесия на Общински съвет - Аксаково на 14.11.2019г. от 14:00 часа в лекционната зала на ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Определяне броя и вида на Постоянните комисии към Общински съвет -Аксаково.   Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет - Аксаково.   Избор на временна комисия, по актуализация на Правилника за дейността на Общински съвет - Аксаково.   Определяне трудовото възнаграждение на Председателя на Общински съвет - Аксаково.   Докладна записка с вх. № ОБС - 9500 - 398/12.11.2019г., относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на населените места в Община Аксаково за...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.