Местност „Старите лозя”

Местност „Старите лозя” - №501.221
27.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Рада Стефанова Чардаклиева и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно част от новообразуван  имот №500.521, включващ част от имот №501.221 по помощния план на...

Местност „Старите лозя” - №500.521
30.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Коста  Ангелов/като собственици на стар имот №362 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за изготвяне на експертна оценка на трайните насаждения и подобрения във връзка със заявление с вх....

Местност „Старите лозя” - №№500.587, 500.588, 500.589 и 500.590.
08.04.2019
  ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на наследниците на Желязко Каракашев, наследниците на Георги Караджов, наследниците на Яни Янев и на наследниците на Апостол Ангелов, че във връзка със заявление с вх.№УТ 53.4-25/31.10.2017 г., подадено от Ангел Каракашев, със заповед №32/22.03.2019 г. на Кмета на община Аксаково е изменен плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  местност „Старите лозя“, землище гр.Игнатиево, одобрен със заповед № РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областен...

Местност „Старите лозя” - №500.463
21.03.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Анастас Попов, Тинко Тинков и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за изготвяне на експертна оценка на трайните насаждения и подобрения във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-1/18.03.2019 г. подадено...

Местност „Старите лозя” - №500.289
26.02.2019
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на наследниците на Бойчо Яков, че със заявление с вх.№УТ 53.4-5/01.02.2019 г., подадено от Мара Ваицис е започнало административно производство по изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  местност „Старите лозя“, землище гр.Игнатиево, одобрен със заповед № РД-11-7706-113/01.04.2011 г. на Областен управител на област Варна, в частта за стар имот №392 по ПКП и за новообразуван имот №500.289. На основание чл.34 от...

Местност „Старите лозя” - №79.590
31.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 79, землище с. Слънчево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Костадин  Павлов/записани като собственици на стар имот № 354 по ПКП/ и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. №...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg