Местност „Старите лозя”

Местност „Старите лозя” - №79.58
03.09.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Липчо  Мирчев/като собственици на стар имот №296 по ПКП/  и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-77/29.08.2018...

Местност „Старите лозя” - №500.605
03.08.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя”, КР 500, землище гр. Игнатиево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Бойчо  Яков/собственици на стар имот № 458/, Борис  Илиев, Елена Симова/собственици на стар имот № 524/ и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg