Уведомления Дирекция УТ

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
18.09.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за:                                                       изменение на действащия в обхвата на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXIII-2026, кв.93 по плана на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна,  подробен устройствен план – план за застрояване, с цел промяна на конкретното отреждане от „жилищно строителство“ на „за обществено обслужване-комплексна експлоатационна тренировачна база“.         изменение на действащия в обхвата на имот с идентификатор 37099.45.100 по КК на с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варна,  подробен устройствен план – план за застрояване, с цел промяна на конкретното отреждане от „предимно производствени обекти“ на „чисто производствени обекти и...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
11.09.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                       Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                              Заповед  №ЗД-48/29.08.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за допускане изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ  V“клубни помещения“ и УПИ І-кметство, здравна служба, кв.36 по плана на с.Куманово, общ Аксаково с цел обединяване на двата имота с конкретно отреждане  „за кметство, здравна служба и общ. обслужване“.                Заповед  №ЗД-49/07.09.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение ведно...

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
07.09.2018
  О Б Я В И                Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за изграждането на обект „ВЛ 110 кV  п/ст „Каварна”  до  стълб 12 от  ВЛ 110 кV „Нектар”  от  п/ст „Варна-север”, разположен  на  територията  на  общини  Варна  и  Аксаково, област Варна  и  общини  Балчик  и  Каварна, област  Добрич.  В община Аксаково трасето преминава през имоти – държавна, общинска и частна собственост, в землищата на с. Кичево, ЕКАТТЕ 37099, с. Осеново, ЕКАТТЕ 54145, с. Орешак, ЕКАТТЕ 53691 и с. Куманово, ЕКАТТЕ 40590. За...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
27.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ                Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:   ТОДОР ТОДОРОВ   че по повод заявление с вх.№ УТ 48-58/26.06.2018 г., подадено от Марийка Джокова, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Слънчево, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ХІІІ181 в кв.27 като кадастрални граници, вследствие на което, имот пл.№ 181 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№533 и 534.          Преписката може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
02.08.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за:          изменението на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулирани поземлени имоти  VIII-434 и IX-433 в кв.51, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии на УПИ IX-433 в съответствие със съществуващите граници на ПИ пл.№2194, при което се обособяват четири нови УПИ XVII-2194, XVIII-2141, XX-2196 и XIX-2195.                       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.                     Приемен ден на техническа служба е всеки...

СЪОБЩЕНИЕ
18.07.2018
Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 59 от 17.07.2018 г. е обнародвана заповед  № РД-18-7706-123/22.05.2018 г. на областен управител на област с административен център Варна, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията са одобрени планове на новообразуваните имоти съгласно съдебни решения, а именно:     І.ОДОБРЯВАМ плана на новообразуваните имоти на местност „Вълчан чешма“, в обхват: кадастрални райони 505 и 506, попадащи в селищно образувание по §4, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ „Терасите“ и земеделски земи, представляващи кадастрални райони 503, 504, 507, 508, 509, землище гр. Аксаково, община...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg