Уведомления Дирекция УТ

СЪОБЩЕНИЕ
18.07.2018
Общинска администрация Аксаково съобщава, че в Държавен вестник бр. 59 от 17.07.2018 г. е обнародвана заповед  № РД-18-7706-123/22.05.2018 г. на областен управител на област с административен център Варна, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията са одобрени планове на новообразуваните имоти съгласно съдебни решения, а именно:     І.ОДОБРЯВАМ плана на новообразуваните имоти на местност „Вълчан чешма“, в обхват: кадастрални райони 505 и 506, попадащи в селищно образувание по §4, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ „Терасите“ и земеделски земи, представляващи кадастрални райони 503, 504, 507, 508, 509, землище гр. Аксаково, община...

СЪОБЩЕНИЕ
17.07.2018
Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:   ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАС ДИМИТРОВ ГАЛИНА ДИМИТРОВА   всички от гр.Аксаково, че по повод заявление с вх.№У48-23/15.03.2018г., подадено от Ивайло Маринов, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на гр.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ІІ2579 в кв.74 като кадастрални граници и построената в имота еднофамилна жилищна сграда, вследствие на което, имот пл.№2579 се заличава и от него се образуват два имота  с нови пл.№№2228 и 2229.             Преписката може...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
12.07.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за:  за имот с идентификатор 37099.50.18 по КК на с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел отреждане на имота за жилищно строителство.             Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.                     Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.       ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ    

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
11.07.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА              Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                               Заповед  №ЗД-34/03.07.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица – предложение за изработване на проект за изменение на действащ ПУП-ПЗ за ПИ №100.189 по ПНИ на с.о.“Терасите“ з-ще гр.Аксаково, общ.Аксаково, с цел промяна на линиите на застрояване и конкретно отреждане за вилно строителство.               Заповед  №ЗД-35/03.07.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150  от  ЗУТ,...

ОБЯВЛЕНИЕ
02.07.2018
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на СТАНИСЛАВ КОСТАДИНОВ,  ПЕНКА ГЕОРГИЕВА  и всички заинтересовани, че със заявление с вх.№УТ 53.4-14/22.05.2018 г., подадено от Борянка Арабаджиева е започнало административно производство по изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Старите лозя", землище гр. Игнатиево, одобрен със заповед №РД-11-7706-113/01.04.2011г. на областния управител  на област Варна, в частта за ПИ № 1.391 стар по ПКП към ПНИ и за НИ...

ОБЯВЛЕНИЕ
25.06.2018
  ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Светослав Илков, Илко Николов и Емил Николов че със заявление с вх.№УТ53.1-2/1/22.05.2018г., подадено от Веселина Славчева е започнало административно производство по изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-16-7706-67/04.04.2016 г. на областен управител на област Варна, в частта за имот № 501.671.   На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg