Уведомления Дирекция УТ

Съобщение
18.11.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с публикувана обява в ДВ/бр.88/08.11.2019 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията”/ е  изложен приетия с протокол №41/13.09.2019 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, проект за ПНИ на с.о. местност „Панорама І, ІІ, ІІІ“, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна, в частта относно поземлени имоти ( стари) №465 и 468 по ПКП и новообразувани имоти №№378, 379 и 9510 по ПНИ в изпълнение на влязло в законна сила на 01.11.2010 г., решение №1913/13.11.2009г., по адм. дело №2539/2007 г. на...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
13.11.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: за изменението на действащия план на с.Л.Каравелово, общ.Аксаково, в частта му относно УПИ XIII „за търг. и общ.хранене“, кв.49, с цел промяна отреждането му за „общ.обслужване“.                                                                                                                                              Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.     ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ    

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
13.11.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: за изменението на действащия план на с.Крумово, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-109 в кв.59, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти с пл.№№ 109 и 110 в частта на УПИ I-109 и делба на урегулирания поземлен имот отреден за имот с пл.№109, при което се образуват два нови УПИ в кв.59 – VII-109 и VIII-109 – отредени за жилищно строителство“.                                                                                              Проекта за подробен...

Съобщение
13.11.2019
СЪОБЩЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, дирекция „Устройство на територията” - Община Аксаково, област Варна и на основание §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобщава на :   МАРИЯНА КОЛЕВА СЕВДАЛИНА ГЕОРГИЕВА   че е издадена Заповед №713/ 23.10.2019г. на В.И.Д.Кмет на община Аксаково за изменение на действащия кадастрален план на гр.Аксаково, обл.Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ І359 в кв.12 като кадастрални граници, както и отразяване на построената в...

Съобщение
08.11.2019
СЪОБЩЕНИЕ                  Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомяваме, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-63(2)/16.08.2019г., подадено от Георги Цонев, с искане за изменение на кадастралния план на гр.Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна.            Изменението е допустимо на основание чл.51, ал.1, т.1 и т.2 от ЗКИР, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и т.4 от ЗУТ, състоящо се в отразяване, на източната и западната граници на бивш парцел VI7 в кв.2 (приложена регулация от предходения план на населеното място), като като кадастрални граници и нанасяне на построетана в...

Обявление
07.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство за издаване на скица за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ VIІ-160, кв.13 находящо се в с. Изворско, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се: наследниците на Иван Георгиев Ангелов  и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство във връзка със заявление с вх. № УТ1-903 /22.10.2019 г., подадено от Митко Бянов /чрез Васил Бянов/, относно УПИ VII-160,...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg