Уведомления Дирекция УТ

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
03.04.2020
  ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                 Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                 Заповед  №ЗД-12/02.04.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-748 в кв.56 по плана на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, с цел установяване на режим на застрояване на имота за зона „Жм“  с конкретно отреждане „за автомивка и офис“.                 Заповед  №ЗД-13/02.04.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ VІІ „за спирка и магазин“ в кв.31 по плана на...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
03.04.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                                              за изменението на действащия регулационен план на с.Зорница, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-65 в кв.23, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на имотите в частта на УПИ II-65, при което се образуват седем нови УПИ в кв.23 – XXI-159, XXII-160, XXIII-168, XXIV-169, XXV-173, XXVI-174 и XXVII-158                                                                                                                                              Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4,...

Обява
01.04.2020
                                                                                        О Б Я В А                Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за обект „Участък от магистрален водопровод „Девня-Варна”  ІІ-ри етап, ПС Чуката – с.Припек”, разположен  на  територията  на  общини  Аксаково, Белослав и Девня, област Варна.  В община Аксаково трасето преминава през имоти с идентификатори 67489.89.835 и 67489.89.900 в землището на с. Слънчево, държавна, частна собственост, с НТП – дървопроизводителни горски площи.            Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.           ...

Съобщение
27.03.2020
СЪОБЩЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, дирекция „Устройство на територията” - Община Аксаково, област Варна и на основание §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобщава на заинтересованите:   ИЛИЯ ИЛИЕВ ЙОРДАНКА СТОЙНОВА   че е издадена Заповед №134/05.03.2020 г. на Кмета на община Аксаково за изменение на действащия кадастрален план на с.Долище, общ.Аксаково, обл.Варна, състоящо се в отразяване на регулационни линии на УПИ ХХІХ107 в кв.22 (по РП) като кадастрални...

Съобщение
27.03.2020
СЪОБЩЕНИЕ                  Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Севдалина Ставрева - наследник на Киро Добрев, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-16/14.02.2020г., подадено от Евгени Димитров, с искане за изменение на кадастралния план на с.Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ XLVI254, кв.20 като кадастрални граници, както и нанасяне на построените в него сгради, вследствие на което имоти пл.№№254 и 255 се заличават и се образуват три имота с нови пл.№№543,...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
20.03.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                                       план за регулация и застрояване за УПИ XIV-230, кв.30 по плана на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна, от който се обособяват три нови урегулирани поземлени имота: XVI-230 и XVII-230 отредени за жилищно строителство и XV-230 за инж.инфраструктура                                                                                                                                              Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.  ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.