Уведомления Дирекция УТ

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
14.02.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                 Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                          Заповед  №ЗД-1/29.01.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ХІІ-324 в кв.51 по действащия регулационен план на с.Кичево, общ.Аксаково с цел поставяне на вътрешно-дворищните регулационни линии в съответствие с границите на имота по кадастрална карта и установяване режим, начин, характер и параметри на застрояване с конкретно отреждане на имота за „жил. строителство“.             Заповед  №ЗД-2/04.02.2020г. на  Директор дирекция „УТ”...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
14.02.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                       Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП: план за застрояване за УПИ II-325, кв.44 по регулационния план на с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел установяване режим, начин и характер на застрояване и конкретно отреждане на имота за „жил.ст-во и общ.обслужване“.                                                                                                                                                Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.   ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ      

Съобщение
13.02.2020
СЪОБЩЕНИЕ                  Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Георги Бакалов, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-122/05.12.2019 г., подадено от Църковно настоятелство при църква „Св.Св.Константин и Елена“ с.Климентово, чрез пълномощник адв.Анелия Попова, с искане за изменение на кадастралния план на с.Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на кадастралните граници на новообразуван имот (съгласно документ за собственост), който е включен в образуването на УПИ V125 в кв.15 по регулационния план на населеното място, вследствие на което имоти...

Обявление
10.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26 ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство за издаване на скица за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XV-598, кв.26 находящ се в гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се: Дена Георгиева и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство по издаване на скица, която да послужи за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ XV-598, кв.26  по кадастралния и регулационен план на гр.Аксаково, община...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
04.02.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА             Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен  проект за ПУП: за изменението на действащия план на с.Ботево, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-64 в кв.24, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти с пл.№№ 64 и 65  и 63 в частта на УПИ V-64 и делба на урегулирания поземлен имот отреден за имот с пл.№64, при което се образуват четири нови УПИ в кв.24 – X-64 и XI-64 – отредени за жилищно строителство и XII-64...

Съобщение
28.01.2020
СЪОБЩЕНИЕ                На основание чл.61 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, уведомяваме Юрий Атанасов, че е издадена Заповед №13/13.01.2020 г. на Кмета на община Аксаково за изменение на кадастралния план на с.Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ХVІ44,45 в кв.4 като кадастрални граници и нанасяне на построената в имота жилищна сграда, вследствие на което имоти пл.№№44 и 45 се заличават и се образуват два имота с нови пл.№№547 и 548.              Заповедта...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg