Уведомления Дирекция УТ

Уведомление - Георги Георгиев, Кирил Костадинов
20.05.2019
У В Е Д О М Л Е Н И Е /публикувано на 20.05.2019г./       На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от АПК уведомявам:   Георги Георгиев Кирил  Костадинов Постоянен адрес: гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, ул. „Петрова нива“ №13; Настоящ адрес: с. Комунари, общ. Дългопол, обл. Варна;   Че от Главния архитект на Община Аксаково е издадено Разрешение за строеж за подобект 1: „Основен ремонт, реконструкция и естетизиране на достъпна селищна среда” към обект: „Основен ремонт, реконструкция и естетизиране на достъпна селищна среда в обществените територии на централната част на гр. Игнатиево“, находящ се в УПИ XIII „озеленяване“, кв.25 по...

Съобщение
20.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ                Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:   ИСКРА МИЛЕВА ГЕОРГИ МИЛЕВ ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   че по повод заявление с вх.№УТ48-24/02.04.2019г., подадено от Нина Тихова е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Долище, общ.Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационни линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ199 в кв.8( по РП ) като кадастрални граници и нанасяне на построената в имота жилищна сграда. Вследствие на изменението, имоти пл.№№197 и 199 се заличават и от тях се образуват два имота...

Съобщение
20.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри към чл.31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР ), дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, съобщава на :   ИВАН ИВАНОВ СТОЯНА ЖЕЧЕВА РУМЕН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКА АЛЕКСАНДРОВА           че е издадена заповед на Кмета на община Аксаково №234/10.04.2019г.  за изменение по чл.51, ал.1, т.1 и т.2 от ЗКИР на кадастралния план на с.Крумово, общ.Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на...

Съобщение
17.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри към чл.31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР ), дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, съобщава на :   ДАРИНА МАРКОВА АНТОНИНА МАРКОВА СТОЯН ЧАУШЕВ АТАНАС АТАНАСОВ ЛЮБОМИР ЧАУШЕВ ДИМИТЪР АТАНАСОВ   че е издадена заповед на Кмета на община Аксаково №216/02.04.2019г. за изменение по чл.51, ал.1,  т.2 от ЗКИР на кадастралния план на с.Слънчево, общ.Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на нови имоти с пл.№505(по ...

Съобщение
13.05.2019
СЪОБЩЕНИЕ                Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:   ДОРА БОЖКОВА ВАЛЕНТИНА ДАМАТЯН   че по повод заявление с вх.№ УТ 48-21/26.03.2019г., подадено от Тодорка Балева, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Долище, общ.Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационни линии на УПИ Х170 в кв.27 по РП като кадастрални граници и нанасяне на построените в имота сгради, вследствие на което, имоти пл.№169, 172, 173 и 381 се заличават и се образуват пет имота с нови пл.№№537, 538,...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
24.04.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                           план за застрояване за УПИ VI “баня“ в кв.34 по регулационния план на с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варна /имот с идентификатор 37099.505.378 по КК на с.Кичево, общ.Аксаково/, с цел промяна в отреждането на имота от „за баня“ в „жил.строителство“. Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6. Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.          ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg