Уведомления Дирекция УТ

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
10.07.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                 Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:            Заповед  №РД-19-7706-119/02.07.20148г. на  Областен управител на област с  административен център Варна  за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване на проект за ПУП-ПП на линеен обект „Участък от магистрален водопровод „Девня-Варна“ ІІ-ри етап, ПС Чуката – с.Припек“ на територията на община Девня, община Белослав и община Аксаково, област Варна. Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.    ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
10.07.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        за изменението на действащия регулационен план на с.Яребична, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX-107 в кв.7, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти по КК на с.Яребична с идентификатори 501.38 и 501.40, 501.37, 501.47 и 501.442 в частта на УПИ IX-107 и делба на урегулирания поземлен имот отреден за имот с пл.№107, при което се образуват два нови урегулирани поземлени имота: УПИ XXIV-38 и...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
10.07.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        за изменението на действащия регулационен план на с.Яребична, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-118 в кв.8, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти по КК на с.Яребична с идентификатори 501.72 и 501.74 и 501.61 и 501.71 в частта на УПИ IV-118 и делба на урегулирания поземлен имот отреден за имот с идентификатор пл. №118, при което се образуват пет нови урегулирани поземлени имота: УПИ...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
04.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ                 На основание чл.61, ал.3 от АПК и във връзка с разпоредбите на §4, ал.8 от ПЗР на Наредба №РД-02-20-5 от 15.12.2016г., в сила от 13.01.2017г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри към чл.31 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР ), дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, съобщава на :   БОРИСЛАВ ЙОРДАНОВ ИЗАБЕЛА БОЕВА РОСИЦА ДАРАКЧИЕВА ТИХОМИР ЕНЕВ             че е издадена заповед на Кмета на община Аксаково №349/30.05.2019г.  за изменение по чл.51, ал.1, т.1 и т.2 от ЗКИР на кадастралния план на с.Радево, общ.Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
21.06.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                                                                                 за изменение на действащия регулационен план на с.Кичево, общ.Аксаково в частта му относно о.т.24, 25, 32 и 34 и част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI „кметство“ в кв.14, с цел обособяване на два нови УПИ XIII „за обществено обслужване“ и XIV „ за обществено обслужване“ и проектиране на нови улична отсечка между о.т.32а и о.т. 25а и улица тупик между о.т. 25б и о.т.25в.                                                                                                                                                Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
18.06.2019
                                                          С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                 Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                         Заповед  №ЗД-39/17.06.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПР за о.т.16(190) и о.т.17(189) в кв.51 по действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, с цел корекция на улица м/у о.т.16(190) и о.т.17(189).              Заповед  №ЗД-40/17.06.2019г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ ХІІ-835 в кв.46 по действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, с...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg