Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.663
09.03.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.   Уведомяват се Димитър Димитров, Георги Йорданов, Деян Георгиев, Михаил  Михайлов и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 9 от 17.01.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.3112
26.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.             Уведомяват наследниците на Костадин Илиев Тодоров/като собственици на стар имот № 233 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно новообразуван имот №510.3112 по...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.3110
26.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково.             Уведомяват наследниците на Костадин Илиев Тодоров/като собственици на стар имот № 233 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ, относно новообразуван имот №510.3110 по...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.440
24.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.   Уведомяват се Красимира Кръстева, Георги Янкулов, Христо Бакърджиев, Мария Бакърджиева-Иванова, Нели Бакърджиева  и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 8 от 17.01.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №135
24.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по издаване на скица  за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама”/„Перчемлията”/, землище с. Осеново, община Аксаково, област Варна.   Уведомяват се Моню Хасид, Илия Налбантов, Красимир Казаков, Петя Бонева, Марина Вителова и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство по издаване на скица, която ще послужи за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за имот №135 в местност „Черноморска панорама”/”Перчемлията”, землище...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №133
16.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по издаване на скица  за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама”/„Перчемлията”/, землище с. Осеново, община Аксаково, област Варна.   Уведомяват се Стойчо Стойчев, Деян Недков, Мирка Парушева, Николинка Станкова, Красимир Казаков, Петя Бонева, Марина Вителова, Христо Бакърджиев, Мария Бакърджиева, Нели Бакърджиева и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство по издаване на скица, която ще послужи за снабдяване с констативен нотариален акт по...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.