Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.782
23.10.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.   Уведомяват се Здравка Желева, Петър Савов, Марин Савов и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 148 от 11.09.2019 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 139 кв.м....

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/-№510.22
02.10.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се Никола Иванов/като собственик на стар имот № 237 по ПКП/,  наследниците на Иван Стриков/като собственици на стар имот № 238 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.701
25.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Стоян  Добрев/като собственици на стар имот № 310 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.373
25.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Атанас  Йоргакиев/като собственици на стар имот № 261 по ПКП/, наследниците на Васил Неделчев/като собственици на стар имот № 262 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к,...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - № 510.541 и 510.1239
17.09.2019
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Иван Демирев и всички заинтересовани, че със заявление с вх.№УТ53.4-17/26.08.2019г., подадено от Дамянка Цвяткова е започнало административно производство по изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  СО „Черноморска панорама”, землище с.Кичево, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-12-7706-262/11.09.2012 г. на областен управител на област Варна, в частта за новообразувани имоти № 510.541 и 510.1239.   На основание чл.34 от АПК заинтересуваните...

Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/ - №510.327
13.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Неделчо  Неделчев/като собственици на стар имот № 219 по ПКП/, наследниците на Никола  Стоянов/като собственици на стар имот № 220 по ПКП/, и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к,...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg