Местност "Доброгледски лозя”

Местност "Доброгледски лозя” - №510.1490
16.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се Димитър Димитров, Стойчо Димитров и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 197 от 08.11.2019 г. на В.И.Д.Кмет на община Аксаково, на основание §30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, за ПИ №1.37/от ПКП/, попадащ в новообразуван имот №510.1490 по ПНИ на „Доброгледски лозя”,...

Местност "Доброгледски лозя” - №№ 501.1351, 5011435, части от НИ №№501.1444 и 501.2062
07.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се Йорданка Дженева, Христо Христов и всички заинтересовани лица, че са издадени заповеди №№ 222, 223, 224 и 225 от 27.11.2019 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за възстановяване на новообразувани имоти №№ 501.1351, 5011435, части от НИ...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.1001
07.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Атанас Стаматов Панайотов/като собственици на стар имот №236 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-98/18.12.2019 г. подадено от Домничка Николова, относно...

Местност "Доброгледски лозя” - № 501.795
07.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се Христо Калчев, Зоя Калчева, Маринка Георгиева, Павел Панайотов, Румен Панайотов и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 216 от 25.11.2019 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 140 кв.м. придаваема площ към...

Местност "Доброгледски лозя” - № 501.329
07.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се Димитър Желязков и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 226 от 27.11.2019 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 130 кв.м. придаваема площ към новообразуван имот № 501.329 по ПНИ на „Доброгледски...

Местност "Доброгледски лозя” - № 501.210
07.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се Милен Маринов, Пламен Маринов, Георги Георгиев, Красимир Стаматов, Димитър Янев и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 200 от 08.11.2019 г. на В.И.Д.Кмет на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 178 кв.м. придаваема площ към...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg