Местност "Доброгледски лозя”

Местност "Доброгледски лозя” - №501.67
12.03.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се Пейчо Илиев, Христина Христова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 4 от 23.01.2019 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 107 кв.м. придаваема площ към новообразуван...

Местност "Доброгледски лозя” - № 501.1418 и 501.1390.
26.02.2019
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на наследниците на Яна  Кадиева, наследниците на Димитър  Николов и наследниците на Димо  Димов, че със заявление с вх.№УТ53.4-3/22.01.2019г., подадено от Радка Статева е започнало административно производство по изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-16-7706-67/04.04.2016 г. на областен управител на област Варна, в частта за стари имоти 330...

Местност "Доброгледски лозя” - № 501.1020
26.02.2019
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на наследниците на Илия  Недялков, Емил Димитров и Валерия Димитрова, че със заявление с вх.№УТ53.4-4/22.01.2019 г., подадено от Веселина Дишева е започнало административно производство по изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед РД-16-7706-67/04.04.2016 г. на областен управител на област Варна, в частта за имот № 501.1020.   На основание чл.34 от...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.66
26.02.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Стойко Ангелов/като собственици на стар имот №111 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във  връзка със заявление с вх. № УТ 53-10/20.02.2019 г. подадено...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.66
22.02.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Стойко Ангелов/като собственици на стар имот №111 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във  връзка със заявление с вх. № УТ 53-10/20.02.2019 г. подадено...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.962
21.02.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се Михаил Гаевски и Боряна Гаевски и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 442 от 04.12.2017 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7, §4л, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР ЗСПЗЗ за новообразуван имот...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg