Местност "Доброгледски лозя”

Местност "Доброгледски лозя” - №501.302
15.01.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Илия Недялков/записани като собственици на стар имот № 350 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-4/10.01.2019...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.118
13.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Павел  Калчев/записани като собственици на стар имот № 103 по ПКП/, наследниците на Илия Недялков/записани като собственици на стар имот № 105 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.67
13.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Стойко  Попов/записани като собственици на стар имот № 120 по ПКП/, наследниците на наследници на Пею  Панайотов/записани като собственици на стар имот № 122 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.1429, 501.1430 и 501.1442
13.12.2018
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Маринка Георгиева, Марийка Атанасова, Йорданка Дженева, Павлинка Николова и Петранка Дойчева, че във връзка със заявление с вх.№ УТ 53.4-30/19.12.2017 г., подадено от Петранка Дойчева, е издадена заповед №216/07.11.2018 г. на Кмета на община Аксаково, с която се изменя плана на новообразуваните имоти на СО „Доброгледски лозя“, КР 501, землище с.Доброглед, община Аксаково, в частта за НИ №501.1429, 501.1430 и 501.1442...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.72
29.11.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Стойко  Попов/записани като собственици на стар имот № 120 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във  връзка със заявление с вх. № УТ 53-95/27.11.2018...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.451
20.11.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се Димитър Янев, Милен Маринов, Пламен Маринов и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 209 от 05.10.2018 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7, §4л, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР ЗСПЗЗ за новообразуван...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg