Местност "Доброгледски лозя”

Местност "Доброгледски лозя” - 501.1011
02.03.2020
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал.2 и чл. 18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /в сила от 10.10.2019 г., обнародван в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на: Радка Статева, Тодор Дишев, Зорница Дешева, Ваня Станева, Пенка Тодорова Светослав Дишев, Султанка Козарова, Илко Илиев, Емил Илиев и Руска Несторова, всички заинтересовани физически и юридически лица, че със заявление с вх.№УТ 53.4-3/04.02.2020 г., подадено от Веселина Дишева е започнало административно производство по изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ СО „Доброгледски лозя“, землище с.Доброглед, одобрен със заповед № РД-16-67/04.04.2016 г....

Местност "Доброгледски лозя” - № 501.799
24.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се Николай Василев, Петър Йорданов, Йордан Йорданов, Светла Димитрова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 4 от 17.01.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 108 кв.м. придаваема площ към новообразуван имот...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.959
13.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Марин Николов/като собственици на стар имот №195 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-3/07.02.2020 г. подадено от Радослав Гатев, относно новообразуван...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.484
13.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Илия Желев Недялков/като собственици на стар имот №12по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-4/10.02.2020 г. подадено от Марийка Николова, относно новообразуван...

Местност "Доброгледски лозя” - №510.1490
16.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се Димитър Димитров, Стойчо Димитров и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 197 от 08.11.2019 г. на В.И.Д.Кмет на община Аксаково, на основание §30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, за ПИ №1.37/от ПКП/, попадащ в новообразуван имот №510.1490 по ПНИ на „Доброгледски лозя”,...

Местност "Доброгледски лозя” - №№ 501.1351, 5011435, части от НИ №№501.1444 и 501.2062
07.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се Йорданка Дженева, Христо Христов и всички заинтересовани лица, че са издадени заповеди №№ 222, 223, 224 и 225 от 27.11.2019 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за възстановяване на новообразувани имоти №№ 501.1351, 5011435, части от НИ...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.