Местност „Вълчан Чешма”

Местност „Вълчан Чешма” - №508.1815
15.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 508, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Тодор  Михалев/като собственици на стар имот №119 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-34/02.05.2019 г. подадено от Стоян...

Местност „Вълчан Чешма” - №509.2166
13.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Седефка  Арабаджиева/като собственици на стар имот №141 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-35 от 08.05.2019 г. подадено...

Местност „Вълчан Чешма” - №505.2086
08.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 508, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомява се СВЕТЛА РАЙКОВА, че е във връзка със заявление с вх. № УТ 55.4-2/18.01.2018 г. подадено от Марчо Марков е изменен ПНИ местност „Вълчан чешма”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, по реда на §4к, ал.13, т.1 от ПЗР на...

Местност „Вълчан Чешма” - №508.2171
03.04.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 508, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се МАРИЯНА КОЛЕВА, ИВАН СТАМОВ и АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА, че е във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-46/21.12.2018 г. подадено от Ирина Добриянова е издадена заповед №2/21.01.2019 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ...

Местност „Вълчан Чешма” - №№508.2175 и 2171.
29.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Илия Стамов, Иван Стамов, Марияна Колева, Антоанета Василева и Мария Михалчева, че във връзка със заявление с вх.№ УТ 53.4-9/04.07.2017 г., подадено от Стоян Михалев и Ирина Добриянова е издадена заповед №197/17.09.2018 г. на Кмета на община Аксаково, с която се изменя плана на новообразуваните имоти на на местност „Вълчан чешма“, КР 508, землище гр.Аксаково, община Аксаково, в частта за новообразувани...

Местност „Вълчан Чешма” - №507.2144
29.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 507, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се Дияна Иванова, Валентин Вълчанов и Величка Димитрова, че е във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-35/28.03.2017 г. подадено от Димитър Иванов е издадена заповед №125 от 04.05.2017 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7 от...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg