Местност „Вълчан Чешма”

Местност „Вълчан Чешма” - №508.2175
23.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 508, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Тодор Михалев и всички заинтересовани, че е във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-47/16.07.2019 г. подадено от Стоян Михалев е започнало адм.производство по издаване заповед на Кмета на община Аксаково по реда на §4к, ал.7 от...

Местност „Вълчан Чешма” - №508.1816
23.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 508, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Тодор Михалев и всички заинтересовани, че е във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-48/16.07.2019 г. подадено от Стоян Михалев е започнало адм.производство по издаване заповед на Кмета на община Аксаково по реда на §4к, ал.7 от...

Местност „Вълчан Чешма” - №503.2160
23.07.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 503, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Киро  Георгиев/като собственици на стар имот №144 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-46 от 11.07.2019 г. подадено...

Местност „Вълчан Чешма” - №508.1815
15.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 508, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Тодор  Михалев/като собственици на стар имот №119 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-34/02.05.2019 г. подадено от Стоян...

Местност „Вълчан Чешма” - №509.2166
13.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се наследниците на Седефка  Арабаджиева/като собственици на стар имот №141 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-35 от 08.05.2019 г. подадено...

Местност „Вълчан Чешма” - №505.2086
08.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 508, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомява се СВЕТЛА РАЙКОВА, че е във връзка със заявление с вх. № УТ 55.4-2/18.01.2018 г. подадено от Марчо Марков е изменен ПНИ местност „Вълчан чешма”, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, по реда на §4к, ал.13, т.1 от ПЗР на...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg