Местност „Вълчан Чешма”

Местност „Вълчан Чешма” - №№508.2175 и 2171.
29.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Илия Стамов, Иван Стамов, Марияна Колева, Антоанета Василева и Мария Михалчева, че във връзка със заявление с вх.№ УТ 53.4-9/04.07.2017 г., подадено от Стоян Михалев и Ирина Добриянова е издадена заповед №197/17.09.2018 г. на Кмета на община Аксаково, с която се изменя плана на новообразуваните имоти на на местност „Вълчан чешма“, КР 508, землище гр.Аксаково, община Аксаково, в частта за новообразувани...

Местност „Вълчан Чешма” - №507.2144
29.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за местност „Вълчан чешма”, КР 507, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна.             Уведомяват се Дияна Иванова, Валентин Вълчанов и Величка Димитрова, че е във връзка със заявление с вх. № УТ 55.1-35/28.03.2017 г. подадено от Димитър Иванов е издадена заповед №125 от 04.05.2017 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7 от...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg