Местност „Янчова поляна”

Местност „Янчова поляна” - №510.405
07.01.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че са издадени заповеди по реда на §4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот по плана новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомява се Ангел Писарев, че е издадена заповеди №215 от 25.11.2019 г.  на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 и §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за придобиване на 39 кв.м придаваеми...

Местност „Янчова поляна” - №510.1008, №510.1009, №510.1169
13.12.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание/СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Ангел Писаров/като собственици на стари имоти  №№26 и 245/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. №УТ 55.1-63/09.12.2019 г. подадено от Илия Писаров,...

Местност „Янчова поляна” - №510.650
07.11.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-81/29.10.2019 г. подадено от Елена Атанасова, относно новообразуван имот №510.650 по ПНИ на  СО „Янчова поляна”, местност...

Местност „Янчова поляна” - №510.405
29.10.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Ангел  Писаров/като собственици на стар имот №245/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-78/23.10.2019 г. подадено...

Местност „Янчова поляна” - №510.628
19.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Георги  Станчев/като собственици на стар имот №271/, наследниците на Кръстю Атанасов/като собственици на стар имот №329/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка...

Местност „Янчова поляна” - №№510.1372, 510.1373 и 510.1378
13.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че са издадени заповеди по реда на §4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот по плана новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Кирил Казълов, Кремена Ангелова и всички заинтересовани лица, че са издадени заповеди №№ 96, 95 и 94 от 03.07.2019 г.  на Кмета на община Аксаково, на основание...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg