Местност „Янчова поляна”

Местност „Янчова поляна” - №510.1210
03.09.2018
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на ДИАНА СТОЯНОВА, ПЕТЪР ХРИСТОВ, ЖИВКО ИВАНОВ, АТАНАС АНАСТАСОВ, ГЕОРГИ АНАСТАСОВ, НЕДЯЛКА КАЧАКОВА, ВЕСЕЛИНА КАЧАКОВА, ИВЕЛИН КАЧАКОВ, НЕЛИ КАЧАКОВА, ЛАМБО КАЧАКОВ, ИВАН КИРЯЗОВ, че във връзка със заявление с вх.№УТ 53.4-1/17.01.2018 г., подадено от Младен Костадинов Дичев е издадена заповед №163/26.07.2018 г. за изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  СО „Янчова поляна”, землище гр.Аксаково, одобрен със заповед РД-15-7706-235/12.03.2015 г. на...

Местност „Янчова поляна” - №510.1395
30.08.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за одобряване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Димитър Баев, Красимир Баев, Росица Илиева, Живка Димитрова, Димитър Димитров, Нела Михайлова, Марийка Гочева и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 147 от 18.07.2018 г....

Местност „Янчова поляна” - №510.506
17.07.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Тодор Тодоров и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-61/06.07.2018 г. подадено от Димитър Михалев, относно новообразуван...

Местност „Янчова поляна” - №510.456
27.06.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Стоян Костадинов, наследниците на Марко Марков, наследници на Райко Вълчанов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ...

Местност „Янчова поляна” - №510.1395
22.06.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Пею Костадинов и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-49/15.05.2018 г. подадено от Иванка Стоянова, относно новообразуван...

Местност „Янчова поляна” - №510.260
22.06.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Йордан Апостолов, наследниците на Марко Марков, наследници на Станка Желева и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg