Местност „Янчова поляна”

Местност „Янчова поляна” - №510.1389
23.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание/СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Евгени Николов, Георги Николов, Николинка Георгиева, Мария Атанасова, Дора Атанасова, Борис Янев, Христина Стоянова и Албена Димитрова, че е издадена заповед №35/22.03.2019 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ...

Местност „Янчова поляна” - №510.1377
10.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание/СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомява се Анна Янчева, че е издадена заповед №49/01.04.2019 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ възстановяване на НИ №510.1377 по ПНИ на СО „Янчова поляна”, землище гр. Аксаково, община Аксаково,...

Местност „Янчова поляна” - №№510.1217 и 510.1215
10.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание/СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомява се Кремена Ангелова, че са издадени заповеди №44 и 47 от 01.04.2019 г. на Кмета на община Аксаково за отмяна на заповеди №415/15.11.2017 г. и №413/15.11.2017 г.  за възстановяване на идеални части от НИ №№510.1217 и...

Местност „Янчова поляна” - №510.1098
08.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Коста Костов, Тодор Узунов, Славка Борисова и Милка Димитрова, че във връзка със заявление с вх.№УТ 53.4-8/29.03.2018 г., подадено от Славка Тодорова е издадена заповед №22/21.03.2019 г. на Кмета на община Аксаково, с която е изменен план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  СО „Янчова поляна”, землище гр.Аксаково, одобрен със заповед РД-15-7706-235/12.03.2015 г. на Областен управител на област Варна, в частта за...

Местност „Янчова поляна” - №510.1145
23.04.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Марийка Тодорова и  всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-2  от 19.04.2019 г., подадено от Росица...

Местност „Янчова поляна” - №510.1374
23.04.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание/СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Георги Тодоров Станчев/като собственици на стар имот №271/,  наследниците на Кръстю  Атанасов/като собственици на стар имот №329/ и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg