Местност „Янчова поляна”

Местност „Янчова поляна” - №510.628
19.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Георги  Станчев/като собственици на стар имот №271/, наследниците на Кръстю Атанасов/като собственици на стар имот №329/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка...

Местност „Янчова поляна” - №№510.1372, 510.1373 и 510.1378
13.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че са издадени заповеди по реда на §4 к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот по плана новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Кирил Казълов, Кремена Ангелова и всички заинтересовани лица, че са издадени заповеди №№ 96, 95 и 94 от 03.07.2019 г.  на Кмета на община Аксаково, на основание...

Местност „Янчова поляна” - №510.574
13.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за одобряване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Кирил Казълов, Кремена Ангелова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 85/28.06.2019 г.  на Кмета на община Аксаково, издадена на основание §4к, ал.7 от ПЗР...

Местност „Янчова поляна” - №510.572
13.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за одобряване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Кирил Казълов, Кремена Ангелова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 86/28.06.2019 г.  на Кмета на община Аксаково, издадена на основание §4к, ал.7 от ПЗР...

Местност „Янчова поляна” - №510.571
13.08.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за одобряване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Янка Генова, Лазар Генов, Кирил Казълов, Кремена Ангелова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 87/28.06.2019 г.  на Кмета на община Аксаково, издадена на основание...

Местност „Янчова поляна” - №510.1389
23.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание/СО/ „Янчова поляна”, КР 510, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Евгени Николов, Георги Николов, Николинка Георгиева, Мария Атанасова, Дора Атанасова, Борис Янев, Христина Стоянова и Албена Димитрова, че е издадена заповед №35/22.03.2019 г. на Кмета на община Аксаково на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg