Местност "Терасите”

Местност "Терасите” - №506.2113
15.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на част СО „Терасите”, КР 506, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Александър Ламбов Сотиров/като собственици на стар имот №18 по ПКП/ и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ...

Местност "Терасите” - №100.1569, 100.1545, 100.1571 и 100.282
08.05.2019
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Таня Вълчева, Атанас Алтъпармаков и Биляна Горанова, че във връзка със заявление с вх.№УТ 53.4-6/14.03.2018 г., подадено от Стефан Стефанов и Милко Стефанов е издадена заповед №33/2019 г. за изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  част от СО „Терасите”, землище гр.Аксаково, одобрен със заповед РД-13-7706-376/07.10.2013 г. на Областен управител на област Варна, в частта за новообразувани имоти №100.1569, 100.1545,...

Местност "Терасите” - №100.1517
08.04.2019
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на наследниците на Кръстю Каравелов, че със заявление с вх.№УТ 53.4-7/02.04.2019 г., подадено от Никола Николов е започнало административно производство по изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на  част от СО „Терасите“, землище гр.Аксаково, одобрен със заповед № РД-13-7706-376/07.10.2013 г. на Областен управител на област Варна, в частта за новообразуван имот №100.1517. На основание чл.34 от АПК заинтересуваните граждани и организации в...

Местност "Терасите” - №100.1548
26.09.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на част СО „Терасите”, КР 100, землище гр. Аксаково, община Аксаково.               Уведомяват се наследниците на Мария Иванова и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ във връзка със заявления с вх.№ УТ 53.3-11 и УТ 53.3-12 от 11.09.2018 г., подадено...

Местност "Терасите” - № 100.1541
17.07.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на част СО „Терасите”, КР 100, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Руса Аянова, наследниците на Ефтим Бухлев и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53.3-6/29.06.2018 г. подадено...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg