Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ”

Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.316
26.02.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Здравко  Гъбев/като собственици на стар имот №460 по ПКП/, наследниците на Вълко  Вълков/като собственици на стар имот №461 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от...

Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.41
14.11.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за утвърждаване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.               Уведомяват се Георги Георгиев, Маринка Тодорова, Иринка Матеева и всички заинтересувани лица, че е издадена заповед №201 от 20.09.2018 г. на Кмета на Община Аксаково, по реда на §4з, ал.2 от...

Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.136
29.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед за утвърждаване оценката на придаваеми части към новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.               Уведомяват се Тодор Ангелов и всички заинтересувани лица, че е издадена заповед №202 от 20.09.2018 г. на Кмета на Община Аксаково, по реда на §4з, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ за одобряване оценка...

Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.142
26.09.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание/СО/ „Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.             Уведомява се Руска Трифонова, че е във връзка със заявление с вх. № УТ 53-63/16.07.2018 г. подадено от Влайко Сергиев е издадена заповед №186/13.08.2018 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 и §4з,...

Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.136
29.08.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Киряк и Деспина Вълкови, Анти Илиева/собственици на стар имот №482 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх....

Местност ”Панорама І, ІІ, ІІІ” - №506.41
03.08.2018
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Иван Иванов/собственици на стар имот №523 по ПКП/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-69/31.07.2018 г....

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg