Проект „Бъдещето на Европа - Презареждане“

Проектът „Бъдещето на Европа - Презареждане“ се фокусира върху ролята на местните власти за бъдещето на ЕС. Той надгражда предходния проект „Европа на бъдещето - многолика и единна“ по Програма „Европа на гражданите“.

Общата цел е да се направи устойчива мрежата от градове, създадена в рамките на проект „Европа на бъдещето – многолика и единна“, финансиран от програма „Европа за гражданите“ на Европейския Съюз /2015/, чрез насърчаване на гражданско и демократично участие на местно и Европейско равнище.

Специфичните цели са:

 1. по-силно и по-устойчиво сътрудничеството чрез разширяване на създадената мрежа от градове чрез културен обмен, споделяне на идеи и добри практики в местното самоуправление;
 2. Да се насърчи гражданското участие в частност участието на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и Европейско ниво.

За да постигне целите си проектът предвижда седем международни среши в седем различни Европейски държави:

 • „Нашата Европа“, България
 • „От Евроскептицизъм до Еврооптимизъм“, Македония
 • „Защо Европа? - Европа в очите на не-европейците“, Португалия
 • „Европа принадлежи на младите“, Полша
 • „Европа, по-близо до нас“, Италия
 • „Европа в нашите мечти“, Румъния
 • „Бъдещето на Европа – Презареждане“, Испания

 

В рамките на международните срещи ще се проведат: Дебати за насърчаване на гражданското участие: „ Евроскептицизъм и неговата роля за бъдещето на Европа“, „Как да се презареди Европа“.

Конференции за обмен на добри практики: „ Какво получихме и какво изгубихме от присъединяването към ЕС“, „Ние сме Горди да бъдем Европейци“, „Как да направим нашето място най-доброто място за живеене“, „Познати и непознати места в нашите населени места“.

Семинари за придобиване на знания: „ Европейска Младежка Академия“, „Зелен живот“;

Изложба, представяща постижения: „ Ние постигаме това с Европейска подкрепа“, „Защо да избера Европа?“, „Познати и непознати места“, “Арт изложба-бъдещето на Мрежата от градове“

Конкурс за насърчаване участието на младите хора: „ Европа в нашите мечти“,

симулационна игра за насърчаване участието на младите хора в демократичния процес „Младежки Парламентарни Избори – 2019“

Бенефициент по проекта е Община Аксаково в сътрудничестно със следните

партньори: Сетубал /Португалия/, Нугеду Санта Витория /Италия/, Ожаров Мазовецки /Полша/, Монтсерат /Испания/, Виктория /Румъния/ и Щип /Република Македония/,

Неправителствена организация „Биомрежа“.

Повече информация може да намерите на http://europeinfuture.eu


The project “Project “Future of Europe-Reload” is focused on the role of local authorities for the future of EU. The project upgrades the previous project “Europe in future- unified and multifaceted” by “Europe for citizens” programme.

The general objective is to make the Network of towns, established in the frame of the project “Europe in the Future- Multifaceted and Unified” financed by “Europe for citizens” programme of the European Union /2015/, more sustainable via fostering European citizenship for civic and democratic participation on local and Union level.

The specific objectives are:

 1. to make the cooperation stronger and more sustainable through expanding the established Network of towns by cultural exchange, sharing  ideas and best practices in local self-government;
 2. to encourage civil participation in partial youth participation in the policy-making process at local and EU level.

In order to achieve its objectives, the project provides seven international meetings in seven different European countries:

“Our Europe”, Bulgaria;

“From Euroscepticizm to Europtimizm”, Macedonia;

“Why Europe?-Europe in eyes of non-europeans”, Portugal;

"Europe belongs to youth", Poland;

 “Europe, closer to us”, Italy;

“Europe in our dreams”, Romania;

“Future of Europe-Reload”, Spain.

In the frame of the international meetings will be carried out:

Debates to encourage civil participation:”Euroscepticizm and its role for the future of Europe”, “How to reload Europe”.

Conferences for exchange of good practices: “What we received and what we lost from the association to EU”, “We are proud to be Europeans”, “How to make our local place the best place for living”, “Known and unknown places in our local places”

Seminars for gaining knowledge: “European Youth academy”, “Green life”;

Exhibition to present achievements:  “We achieve this with European support”, “Why I choose Europe”, “Known and unknown places”, “Art future of Network”;

Contest to enhance youth participation: “Europe in our dreams”;

Simulation game to enhance youth participation in the democracy process: “Youth Parliament Election-2019”.

Beneficiary: Municipality of Aksakovo,

Partners: Setubal /Portugal/,  Nughedu Santa Vittoria /Italy/, Ożarów Mazowiecki /Poland/, Montserrat /Spain/, Victoria /Romania/ and Shtip /Republic of Macedonia/, NGO „BioNet“.

More information could be found http://europeinfuture.eu

 


В периода от 20-22 Юни 2018 г. се проведе втората международна среща по проект „Бъдещето на Европа презареждане“. Целта на сращата бе споделянето на мнения и провеждането на дебат относно“Евроскептицизма-нашето минало или нашето настояще?“ Проведе се международна конференция на тема „От Евроскептицизъм към Еврооптимизъм“. Партньорите споделиха, проблемите къоти срещат от членството си в Европейския съюз, които доводеха до скептичните настроения за бъдещето на Европа, интересно бе да чуем мнението на македонските граждани, които все още не са граждани на ЕС и какво те мислят за него. За да бъде по-представително проучването за това какво мислят гражданите на Европа, на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/ са отворени възможности за електронно гласуване по зададени теми:

„ Евроскептицизма-нащето минало или нашето бъдеще“ - http://europeinfuture.eu/?page=48&lang=en;

Какво означава Европейския съюз лично за теб? - http://europeinfuture.eu/?page=49&lang=en;

Какви за твоите очаквания за Европейското бъдеще? - http://europeinfuture.eu/?page=50&lang=en;

   

 

Повече информация за поректа може да намерите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/ !
На 29 юни 2018 г. Ръководителя на проекта „Бъдещето на Европа презареждане“ и „Европа на бъдещето-многолика и единна“ - Нели Петрова сподели опита на община Аксаково по програма „Европа за гражданите“ на специален форум-КОНФЕРЕНЦИЯ
„Европа за гражданите“, „Творческа Европа“, Програма „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“
 организиран от Министрество на културата и Областния информационен център . Представителите на Министерство на Културата поздравиха община Аксаково за отличините проекти и добрата организация по тяхното изпълнение.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.