Съобщения екология

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
13.02.2019
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегнатата общественост на с. Орешак, че има инвестиционно намерение за „Проектиране и изграждане на обект: “Рехабилитация на участък от път VAR 2033 с дължина 725 м. от строителните граници на с. Орешак, общ. Аксаково посока път ІІІ – 2902“  Община Аксаково има инвестиционно намерение за извършване на рехабилитация на участък от път VAR 2033 с дължина 725 м. от строителните граници на с. Орешак, общ. Аксаково посока път ІІІ 2902“ Целта на проекта е възстановяване на елементите на пътя в първоначалното им състояние,...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
04.02.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на открит паркинг и изместване на дъждовна кънализация“ в УПИ ХХІІІ – 2026, кв.93 с площ 3054 кв. м. по плана на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна”.   с Възложител: „БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР”АД, гр. София,   Информацията е достъпна в Отдел „ООС”, ет. 6, стая № 3, в сградата на Община...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
29.01.2019
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
11.01.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове за инвентар и други помощни средства за нуждите на свинекомплекса” в ПИ № 67489.20.318, с. площ 25 807 м2, находящ се в землището на с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, с Възложител: „МАНЕКС СЪН” АД, с. Слънчево, Община Аксаково, Област Варна. Информацията е достъпна в Център за информация и...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
03.01.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под  № ИП10-44/ 28.12.2018г. Уведомление инвестицонно предложение: „Извършване рекултивация  на нарушен терен в ПИ № 67489.1.828, с площ 44.450 дка в местността „Дългата нива”, в землището на с. Слънчево, Община Аксаково”, представляващ бивша кариера за добив на инертни материали с изчерпан капацитет.   С Възложител : „Н-Транш” ЕООД, гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
02.01.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под  № ИП10-43/ 27.12.2018г. Уведомление инвестицонно предложение: „Минипивоварна за производство на крафт бира, модул тип преместваем обект” на площ от 41 кв. м, в Дворно място, наето от Възложителя ЕТ „Тера – Веселина Илиева”, находящо се в с. Ботево, община Аксаково, Област Варна, представляващо ПИ №39, включващо УПИ V-39, в кв. 36, с площ 1 270 кв.м по плана на с. Ботево, община Акасково, Област Варна”   С Възложител : ЕТ „ТЕРА – ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА”,...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg