Съобщения екология

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
16.04.2019
ОБЯВА     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на с.Кичево, че има следното инвестиционно намерение: : „Изработване  на проект за изменение на действащия план на с. Кичево, общ. Аксаково в частта му относно о.т.24, 25, 32 и 34 и част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI „кметство“, кв.14 по плана на с.Кичево и конкретно отреждане на новообразуващите се имоти за „обществено обслужване”   В инвестиционната програма на Община Аксаково  е включен обект: „Основен ремонт, реконструкция и естетизиране на достъпна селищна среда в обществените територии в централната част на с.Кичево“,...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
15.04.2019
ОБЯВА     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на с. Слънчево, че има следното инвестиционно намерение: „Благоустрояване на УПИ IX „за читалище и магазин“, кв. 16 по плана на с. Слънчево, общ. Аксаково, включващо изграждане на площадка за игра на открито в едно с прилежащите й площи“. Община Аксаково има инвестиционно намерение за извършване на благоустрояване и изграждане на детска площадка в УПИ IX „за читалище и магазин“, кв. 16 по плана на с. Слънчево, съгласно действащата нормативна уредба. Целта на инвестиционното намерение е да се благоустрои горецитирания имот...

Съобщение за инвестиционно предложение - : „Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Основен ремонт, реконструкция, преустройство и промяна предназначението на част от съществуващата сграда за „общ. обслужване“ в УПИ XIІІ „ за търговия и общ. хранене“, кв. 49 по плана на с. Л.Каравелово“.
15.04.2019
В изпълнение на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп., бр. 3/2018 г.) на сайта на Община Акасаково е поставена обява на Уведомление за инвестиционното предложение: „Основен ремонт,  реконструкция, преустройство и промяна предназначението на част от съществуващата сграда  за „общ. обслужване“  в  УПИ XIІІ „ за търговия и общ. хранене“, кв. 49 по плана на с. Л.Каравелово  за осигуряване на обществен достъп на заинтересованите лица и обществеността за изразяване на мотивирани писмени възражения, мнения, становища относно реализацията на инвестиционното намерение.   Обявата следва да бъде свалена на...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
15.04.2019
ОБЯВА     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на с.Любен Каравелово, че има следното инвестиционно намерение: „Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Основен ремонт,  реконструкция, преустройство и промяна предназначението на част от съществуващата сграда  за „общ. обслужване“  в  УПИ XIІІ „ за търговия и общ. хранене“, кв. 49 по плана на с. Л.Каравелово“. 1.Резюме на предложението: Община Аксаково има инвестиционно намерение за изготвяне на комплексен проект за обект: „Основен ремонт,  реконструкция, преустройство и промяна предназначението на част от съществуващата сграда  за „общ. обслужване“  в  УПИ...

Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр.Аксаково, че има следното инвестиционно намерение: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж: „Реконструкция на участък от довеждащ водопровод от водоем (етернит ф 200, с дължина 900м.) в с.Любен Каравелово, община Аксаково“
04.04.2019
ОБЯВА     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр.Аксаково, че има следното инвестиционно намерение: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж: „Реконструкция на участък от довеждащ водопровод от водоем (етернит ф 200, с дължина 900м.) в с.Любен Каравелово, община Аксаково“     Резюме на предложението: Община Аксаково има инвестиционно намерение за „Реконструкция на участък от довеждащ водопровод от водоем (етернит ф 200, с дължина 900м.) в с.Любен Каравелово, община Аксаково“ Целта на инвестиционното намерение е  да се  подмени  част от съществуващия, довеждащ,  водопровод към с.Л.Каравелово, като по този начин ще се...

Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр.Аксаково, че има следното инвестиционно намерение:„Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж: „Реконструкция на довеждащ водопровод в с.Зорница с приблизителна дължина 1800 м.л. от два броя каптажи до ПС“Зорница“в землището на с.Зорница, община Аксаково“
04.04.2019
ОБЯВА     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр.Аксаково, че има следното инвестиционно намерение:„Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж: „Реконструкция на довеждащ водопровод в с.Зорница с приблизителна дължина 1800 м.л. от два броя каптажи до ПС“Зорница“в землището на с.Зорница, община Аксаково“     Резюме на предложението: спешната компрометирани участъци, Община Аксаково има инвестиционно намерение за „Реконструкция на довеждащ водопровод в с.Зорница с приблизителна дължина 1800 м.л. от два броя каптажи до ПС“Зорница“в землището на с.Зорница, община Аксаково“ Целта на инвестиционното намерение е  да се  подмени съществуващия, довеждащ,  водопровод към с.Зорница,...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg