Съобщения екология

Инвестиционно предложение
19.06.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-175/ 19.06.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изработване  на  проект за изменение на действащия план на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково в частта му относно кв. 35 по плана на с. Ген. Кантарджиево и конкретно отреждане на имота „за обществено обслужване”.   С Възложител : ОБЩИНА АКСАКОВО, С адрес: гр. Аксаково,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от...

Инвестиционно предложение
19.06.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-176/1/ 19.06.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/, в ПИ 37099.47.40, с. Кичево, община Аксаково, област Варна.   С Възложител : „Андреа 2012“ ЕООД, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Фумигиране на открити площи срещу вредител – комари в Община Аксаково с препарата „Цитрол 10/4 улв“ при доза 2 л./ха
17.06.2019
В н и м а н и е     УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13/.2016г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ ОБЩИНА АКСАКОВО ВИ     У В Е Д О М Я В А  З А  С Л Е Д Н О Т О:     1.От 19.06. до 24.06.2019г. В периода от залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на райони в гр. Аксаково, гр. Игнатиево, и с. Слънчево, с препарат /ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ при разходна норма 2 л./ХА ТРЕТИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ КОМАРИ – ИМАГО. 2.Подлежащите на третиране площи са както следва: - гр. Аксаково 19.06.2019г – резервен ден 20.06.2019 -...

Инвестиционно предложение
14.06.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-138/ 13.05.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО/“, в имот № 58373.51.125 в землището на с. Припек, местност „НАД СЕЛОТО, община Аксаково, област Варна, с обща площ 33 653 дка.     С Възложител : „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД, С адрес: гр. Шумен,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок...

Инвестиционно предложение
12.06.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-138/ 13.05.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Стоеж на еднофамилна жилища сграда в УПИ ХІ -444(поземлен имот с идентификатор 54145.2.454)”, находящ се в местност „Кърчанлъка“, землище с. Осеново, община Аксаково.   С Възложител : Георги Катцер, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Инвестиционно предложение
12.06.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-168/ 12.06.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на дом за възрастни хора”, в УПИ VІ-38, кв.4, землище с. Въглен, община Аксаково, област Варна. С Възложител : „Тъга“ООД, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg