Съобщения екология

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
22.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, с Възложител: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, гр. София. Информацията е достъпна в Център за информация и обслужване на гражданите: ет. 1, гише № 5 в сградата на Община Аксаково: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58...

Обява на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
21.06.2018
ОБЯВА   На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Увеличаване местата за животни,реконструкция и модернизация на съществуващата ПСОВ и на торово стопанство на Свинекомплекс „МАНЕКС СЪН“АД, с.Слънчево“   1.Резюме на предложението: Свинекомплекс „МАНЕКС СЪН“ е действащ от 1976 г. Планирано е през 2018 г. да бъдат увеличени местата за животни с 30%, като: За две инсталации в обхвата на Приложение 4...

Обява по чл.4, ал.2 от Наредба ОВОС
13.06.2018
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за Проектиранеи изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт и реконструкция на съществуваща общинска сграда – поликлиника, находяща се в УПИ ХV 542 -"за поликлиника и трафопост", кв.25 по плана на гр. Аксаково“ Община Аксаковоима инвестиционно намерение за извършванена oсновен ремонт и реконструкция на съществуваща общинска сграда – поликлиника, находяща се в УПИ ХV 542 -"за поликлиника и трафопост", кв.25 по плана на гр. Аксаково.  За целта ще се изготви технически инвестиционен проект / ТИП /, съгласно действащата нормативна уредба. Сградата...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
13.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на 3 броя къщи, трафопост и параклис” в ПИ с ид. №87518.22.87- 605 кв. м; в ПИ с ид. №87518.22.88- 500 кв. м; в ПИ с ид. №87518.22.89- 508 кв. м; в ПИ с ид. №87518.22.90- 500 кв. м в с. Яребична, община Аксаково   с Възложител: Стойко Стойков, с....

Публично обсъждане на Проекта на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Аксаково
07.06.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Във връзка с необходимост от Изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Аксаково, на основание чл. 22, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците Ви уведомявам, че публично обсъждане на Проекта на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Аксаково, ще се проведе на 14.06.2018г., от 18.30ч в сградата на Общински детски център, находящ се на ул. „Слави Дойчев“№6, гр. Аксаково. Проектът на Наредбата може да откриете – тук

Обява по чл.4, ал.2 от Наредба ОВОС
05.06.2018
Обява по чл.4, ал.2 от Наредба ОВОС

Търсене
Каква е Вашата оценка за новата визия на сайта
Отлична
Много добра
Добра
Средна
Лоша
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg