Съобщения екология

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
14.10.2019
Инвестиционно предложение - БТК

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
14.10.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-280 / 11.10.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Увеличаване количествата за съхранение на отпадъци и включване на нови дейности по оползотворяване с остатъци“ в ПИ №37099.47.40, площ 4 000 кв.м., местност Казълджик Пунар, с. Кичево, община Аксаково, област Варна.   С Възложител : „АНДРЕА 2012“ ЕООД, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
14.10.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-265 / 27.09.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 14653.210.450, 14653.210.451, 14653.210.452, 14653.210.453, 14653.210.454, землището на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна.   С Възложител : „АЙС“ ЕООД, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение за регистрация на кладенци
11.10.2019
Съобщение за регистрация на кладенци

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
30.09.2019
  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 14653.210.450, 14653.210.451, 14653.210.452, 14653.210.453, 14653.210.454 (идентични с ПИ 14653.210.2) по КККР на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна.       с Възложител: „АЙС“ ЕООД,,   гр. Варна   Информацията е достъпна в Отдел „ООС”, ет. 6, стая № 3, в сградата на Община Аксаково: гр....

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
30.09.2019
  ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-265 / 27.09.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 14653.210.450, 14653.210.451, 14653.210.452, 14653.210.453, 14653.210.454 (идентични с ПИ 14653.210.2) по КККР на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна.   С Възложител : „АЙС“ ЕООД, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg