Съобщения екология

Съобщение във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
02.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности . В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезифенкционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, следното:   От 12.08 до 17.08.2019 г. В периода от залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на райони в гр. Аксаково, гр.Игнатиево и с. Слънчево с препарат Цитрол 10/4 УЛВ при разходна норма 2л./Ха. В случай на нужда антидот (противоотрова) няма специфичен – по лекарско предписание. Третирането се извършва срещу...

Инвестиционно предложение
02.08.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-209 / 26.07.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение, с цел напояване на зелени площи“, в ПИ с идентификатор № 32278.25.12, с площ 4400 кв.м, по КККР на гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна.   С Възложител : „ХИПЕР ГРУП“ ООД, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
01.08.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Рекултивация на Депо за неопасни отпадъци в ПИ №000207, в землището на с. Въглен, Община Аксаково”   с Възложител: ОБЩИНА АКСАКОВО,   гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна   Информацията е достъпна в Отдел „ООС”, ет. 6, стая № 3, в сградата на Община Аксаково: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58 б. Писмени становища,...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
18.07.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № ИП10-5/ 18.07.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Ремонт и реконструкция на жилищна сграда“, находяща се в УПИ IV–902, кв.66, по плана на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна.   С Възложител : Надка Симеонова, С адрес: гр. Аксаково,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
16.07.2019
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № ИП10-5/ 19.06.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на малко производствено предприятие за екобрикети“, производственото предприятие ще бъде изградено в поземлен имот № 001020, находящ се в местността „Старо село“, село Слънчево, Община Аксаково     С Възложител : „БЕКО-СИСТЕМ“ООД, С адрес: гр. Варна,     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
11.07.2019
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/, в ПИ 37099.47.40, с. Кичево, община Аксаково, област Варна.     с Възложител: „Андреа 2012“ ЕООД,   гр. Варна, община Варна   Информацията е достъпна в Отдел „ООС”, ет. 6, стая № 3, в сградата на Община Аксаково: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58 б. Писмени становища, възражения, мнения...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg