Съобщения екология

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
17.08.2018
  ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под  № ИП10-23/14.08.2018г. Уведомление инвестицонно предложение: „Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД №VА4201” гр. Аксаково, Община Акасково   С Възложител : „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД, С адрес и седелища на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе”№115И   Дейността представлява: Монтаж на приемо-предавателна станция за глас и/или данни на БТК ЕАД №VА4201 на покрива на обществена сграда.   Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
15.08.2018
  СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на бензиностанция, крайпътни обслужващи обекти и водвземно съоръжение в ПИ с идентификатор 32490.51.112( по КВС: имот с № 000112), с площ 4 312 кв.м., в землището на с. Изворско, община Аксаково   с Възложител: „ТРЕЙС СТРОЙ” ЕООД, гр. Акасково   Информацията е достъпна в Център за информация и обслужване на гражданите: ет. 1,...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
01.08.2018
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за: "Изграждане на ИКТ инфраструктура в сградата на общинска администрация - Аксаково", по мярка 3.1.1  „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“, включена  в  Стратегията за ВОМР на територията на МИГ  „Девня – Аксаково финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Община Аксаковоима инвестиционно намерение...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
20.07.2018
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за „Проектиране и изграждане на обект: „Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект: „Неотложно възстановителни работи на улици и отводнителни канавки от ОТ4 до ОТ17, от ОТ100 до ОТ19 и поясни канали от ОТ1+50м до ОТ100 в с. Въглен, Община Аксаково, Област Варна“ Община Аксаково има инвестиционно намерение за изготвяне на комплексен проект за обект: , „Неотложно възстановителни работи на улици и отводнителни канавки от ОТ4 до ОТ17, от ОТ100 до ОТ19 и поясни канали...

Съобщение във връзка с Инфлуенца по птиците
20.07.2018
Уведомяваме Ви, че на територията на държавата ни все още се наблюдават огнища на болестта Инфлуенца по птиците. Заболяването инфлуенца по птиците е старо заболяване и имайки предвид миграционния период на дивите птици е  нормално за сезона. Инфлуенца по птиците или птичи грип е силно заразно вирусно заболяване при което смъртността при домашните птици може да достигне 100 %.  Болестта се наблюдава при всички видове птици. Резервоар на заболяването са  дивите водоплаващи птици. Освен птиците от птичи грип боледуват хора и бозайници, като симптомите при тях са грипоподобни. Начините за разпространение на болестта са директни /чрез пряк контакт/ от болни или заразени птици, от...

Превантивни мерки за недопускане "Африканската чума по свинете" на теритрорията на Община Аксаково
20.07.2018
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ БОЛЕСТТА „АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ” Да се ограничи движението на свине и продукти добити от тях; Да се ограничи до минимум въвежденето на нови свине в животинскити обекти. В случай на въвеждане да се предприемат адекватни превантивни мерки за смекчаване на риска за внасяне на АЧС в животинския обект; Да се приемат животни само то проверени обекти; Почистване и дезинфекция на транспортните средства, с които се превозват животните; Новозакупените животни да се държат под карантина поне 30дни; Да се осъществява стриктен контрол за извърлянето на отпадъци по нерегламентиран начин; Да не се използват едни и същи превозни средства, работно и предпазно облекло, в...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg