Съобщения екология

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
10.10.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС - Тера Делукс ЕООД

Уведомление за инвестиционно намерение
10.10.2018
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под  № ИП10-30/8.10.2018г. Уведомление инвестицонно предложение: „Газоразпраделителна мрежа на гр. Аксаково, Разпределинтелен газопровод извън урбанизираната територия, Изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП), Инвестиционен проект, изграждане експлоатация на : Разпределителен газопровед и газопроведно отклонение за захранване на ПИ 00182.34.61, в землище на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна”   С Възложител : „АРЕСГАЗ” ЕАД, С адрес и седелища на управление: гр. София, район „Триадица”, ул. „Алабин”№36, ет. 2   Подробна информация за ИП може...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
10.10.2018
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви уведомяваме, че в Община Аксаково е входирано следното инвестиционно намерение: „Изграждане на стопанска постройка, с цел отглеждане на птици – гълъби в ПИ 37246.54.5., с. Климентово, община Аксаково, свързано с изработване на ПУП-ПЗ”.   С Възложител: Павлина Савова, гр. Варна   Целта на инвестиционното предложение е да се изгради стопанска постройка за отглеждане на птици-гълъби, с атрактивна /декоративна цел, с капацитет до 1000 гълъба на застроена площ 132 кв.м. в ПИ № 37246.54.5 с. Климентово, Община Аксаково.   Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
05.10.2018
На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Ви уведомяваме, че в Община Аксаково е входирано следното инвестиционно намерение: „Извършване на дейности по оползатворяване на строителни отапдъци, чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и/или други физически или юридически лица”.   С Възложител: „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ”АД,   Целта на инвестиционното предложение е да се намали депонирането на стротелни отпадъци и постигане националната цел за повторна употреба, третиране и рециклиране на СО. Основния процес, заложен в ИП е: Извършване на дейности по оползатворяване на строителни отапдъци, чрез влагане в обратни насипи, образувани от...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
13.09.2018
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под  № ИП10-25/11.09.2018г. Уведомление инвестицонно предложение: Увелечаване на годишната норма за ефективност за консумация на електроенергия за инсталацията, попадаща в Приложение 4 на ЗООС – Интензивно отглеждане на свине. Промяна във вида и количествата на някои от отпадъците, генерирани на територията на свинекомплекса.   С Възложител : „МАНЕКС СЪН” АД, С адрес и седелища на управление: с. Слънчево, Община Аксаково, Област Варна   Резюме на предложението може да откриете – тук:   Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
13.09.2018
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за: "Изграждане на ИКТ инфраструктура в сградата на общинска администрация - Аксаково", по мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“, включена в Стратегията за ВОМР на територията на МИГ  „Девня – Аксаково финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Община Аксаково има инвестиционно...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg