Съобщения

Община Аксаково сключи споразумение с Агенция социално подпомагане и Националния осигурителен институт за прилагане на Механизма за личната помощ
16.08.2019
Общината ще бъде доставчик на лична помощ   Ползватели  на лична помощ до 31 декември 2020 г., съгласно ЗЛП са: Хората с право на чужда помощ, с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; Децата с право на чужда помощ, с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; Децата без право на чужда помощ, с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.   Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка...

Заповед по чл.ЗУв, алЛ от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция «Земеделие»-Варна и график за провеждане на заседанията на комисията
06.08.2019
Заповед по чл.ЗУв, алЛ от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция «Земеделие»-Варна и график за провеждане на заседанията на комисията

Oбява за изготвените предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година
02.08.2019
ОБЯВА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.АКСАКОВО, На основание чл. 72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) уведомява всички заинтересувани собственици и ползватели на земеделски земи, че за землищата на гр.Аксаково, с.Ботево, с.Водица, с.Въглен, с.Генерал Кантарджиево, с.Доброглед, с.Долище, с.Засмяно, с.Зорница, гр.Игнатиево, с.Изворско, с.Кичево, с.Климентово, с.Крумово, с.Куманово, с.Любен Каравелово, с.Новаково, с.Орешак, с.Осеново, с.Припек, с.Радево, с.Слънчево и с.Яребична, всички на територията на Община Аксаково, са изготвени предварителните регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020г. Регистрите съдържат данни за: номерата на имотите по кадастрална карта, площта, категорията, начина на трайно ползване, ползвателя и правното основание...

Внимание - Африканска чума по свинете застрашава България
22.07.2019
Внимание! Африканска чума по свинете застрашава България!

Заповед №427 от 27.06.2019 - Настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури за 2019г. на територията на община Аксаково
27.06.2019
Заповед №427 от 27.06.2019 - Настъпването на етап "Восъчна зрялост" на посевите от житни култури за 2019г. на територията на община Аксаково

ДГ "СЛАВЕЙЧЕ" с.Любен Каравелово - Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”
28.05.2019
ДГ"Славейче" с.ЛюбенКаравелово, общ.Аксаково,обл.Варна Адрес:с.Любен Каравелово,общ.Аксаково,обл.Варна тел:0894638660    email:cdg_slaveiche@abv.bg Изх.№29/21.05.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” На основание чл.4, ал.5, т.6 и чл.13б, чл.13в и чл.Зг от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в ДГ "Славейче", с. Любен Каравелово, общ.Аксаково, обл.Варна за период от три учебни години: 2019/2020 г„ 2020/2021 г„ 2021/2022 г. ОБЯВЯВАМ: Откривам процедура за...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg