Съобщения

Съобщение за преустановяване на услугата за събиране на строителни отпадъци „от врата на врата” от територията на община Аксаково
07.11.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,       УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА УСЛУГА ЗА СЪБИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ „ОТ ВРАТА НА ВРАТА” ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО, СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД.   ЗА ДАТАТА НА СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЗ 2020Г. И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА, ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО.         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАКОВО

Детска градина "Добри Чинтулов" Въглен - Заповед №31/21.10.2019г.
30.10.2019
Детска градина "Добри Чинтулов" Въглен - Заповед №31/21.10.2019г.

Съобщение
23.10.2019
Общинска администрация Аксаково, съобщава на всички собственици на имоти в местност  „Кум тепе“, землището на гр.Аксаково, област Варна, че с Решения №53.16 от 22.08.2019г. на Общински съвет  гр.Аксаково е създадено селищно образувание с местно значение с наименование „Кум тепе“, попадащо в КР 501, съответно КККР на землище гр.Аксаково в имоти с идентификатори 00182.32.117 и 00182.60.85. Решението е влязло в сила от дата на обнародването му  в ДВ бр. 72 от 13.09.2019г.  

Съобщение
23.10.2019
Общинска администрация Аксаково, съобщава на всички собственици на имоти в местност  „Ментеше“, землището на гр.Аксаково, област Варна, че с Решения №53.15 от 22.08.2019г. на Общински съвет  гр.Аксаково е създадено селищно образувание с местно значение с наименование „Ментеше“, попадащо в КР 49, съответно КККР на землище гр.Аксаково в имот с идентификатор 00182.49.100. Решението е влязло в сила от дата на обнародването му  в ДВ бр. 72 от 13.09.2019г.

Съобщение
22.10.2019
Община Аксаково, уведомява своите граждани,  че на ………………………..          от 10.00 – 12.00 часа в Общината, стая…………………….,   ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията. Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на    какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази...

Обявление
14.10.2019
ДЕТСКА ГРАДИНА „Добри Чинтулов“ село Въглен                                                                                    Изх. № /14. 10. 2019 г. Адрес:  с.Въгленобщ. Аксаково обл. Варна       ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продукти по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” На основание чл.4, ал.5, т.6 и чл.13б, чл.13в и чл.Зг от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в Детска градина „Добри Чинтулов“, с. Въглен, за период от три учебни години: 2019/2020...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg