Уведомления Дирекция УТ

На основание чл.61, ал.3 от АПК
27.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ                Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:   ТОДОР ТОДОРОВ   че по повод заявление с вх.№ УТ 48-58/26.06.2018 г., подадено от Марийка Джокова, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Слънчево, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ХІІІ181 в кв.27 като кадастрални граници, вследствие на което, имот пл.№ 181 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№533 и 534.          Преписката може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково...

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК
22.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ                Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:   ОГНЯН ДИМОВ ДОБРОМИР ДОБРЕВ   че по повод заявление с вх.№УТ 48-62/07.08.2018г., подадено от Георги Златев, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Орешак, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ VІІІ50 в кв.11 като кадастрални граници, вследствие на което, имот пл.№ 50 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№№422 и 423.             Преписката може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково -...

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК
21.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ                Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:   ЕЛИСАВЕТА ЖЕЛЯЗКОВА МИХАИЛ ЖЕЛЯЗКОВ     че по повод заявление с вх.№УТ 48-47/18.05.2018г., подадено от Мая Стратева, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Крумово, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ІХ191 в кв.72 като кадастрални граници, както и отразяване на построената в него жилищна сграда, вследствие на което, имот пл.№ 191 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№312 и 313.             Преписката може да...

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК
21.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ                Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с  чл.26, ал.1 и ал.2 от АПК, съобщава на:   ДИМИТЪР ДОЙЧЕВ   че по повод заявление с вх.№УТ 48-69/01.08.2018г., подадено от Мирослав Боев, е образувана административна преписка за изменение на кадастралния план на с.Крумово, общ.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ І31 в кв.67 като кадастрални граници, вследствие на което, имот пл.№ 31 се заличава и се образуват два имота с нови пл.№316 и 317.             Преписката може да бъде разгледана в техническа служба на Община Аксаково - ет.4,...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
14.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ                Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съобщава на:   СВЕТЛА РАЙКОВА,   че по повод заявление с вх.№У48-1226.01.2018г., подадено от Димо Илиев, е издадена заповед №490/11.07.2018г. на Кмета на община Аксаково за изменение на кадастралния план на гр.Аксаково, обл. Варна,  състоящо се в отразяване на регулационните линии на УПИ ІІІ2601 в кв.99 като кадастрална граница и построената в него двуетажна жилищна сграда, вследствие на което, имоти пл.№№2600 и 2601 се заличават и се образуват три имота  с нови пл.№№2220, 2221 и 2222.                    Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен...

На основание чл.61, ал.3 от АПК
14.08.2018
СЪОБЩЕНИЕ              Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), съобщава на:   КАТЯ КУРТЕВА МАРИАНА ДИМИТРОВА РАДКА ВАСИЛЕВА ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ВАНЧИ ХРИСТОВА   че по повод заявление с вх.№У48-70/20.09.2017г., подадено от Марийка Урода, е издадена заповед №488/11.07.2018г. на Кмета на община Аксаково за изменение на кадастралния план на гр.Аксаково, обл. Варна,  в частта му относно имот пл.№424, състоящо се в отразяване на действителните му граници с имоти пл.№2172 и пл.№425. Вследствие на промяната и съгласно скицата-проект, имоти пл.№№2172, 424 и 425 се заличават, и се образуват имоти със съответните нови пл.№№2214, 2213 и 2215.        Заповедта подлежи на обжалване по...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg