Уведомления Дирекция УТ

Протокол №36 от 16.03.2018 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ
09.05.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Във връзка с публикувана обява в ДВ/бр.38/08.05.2018 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията”/ са  изложени приетите с протокол №36 от 16.03.2018 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ за: - местност „Старите лозя“, землище с.Слънчево, община Аксаково област Варна, в частта относно НИ №158 и №529 в изпълнение на влязло в законна сила на 22.06.2015г., решение №6021/15.12.2014 г., по гр. дело №9647/2014 г. на Варненския районен съд. - местност „Вълчан чешма“, в обхват: кадастрални райони 505 и 506, попадащи в селищно образувание по...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
25.04.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА              Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                                 Заповед  №ЗД-21/20.04.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150  от  ЗУТ, включващ проект за ПУП-ПРЗ за УПИ  ІІІ–1001 и ІV–512 в кв.88 по действащия план на гр.Аксаково, с цел обединяване на двата имота и установяване на режим, начин и характер на застрояване за безвредно-производствена и търговско-обслужваща дейност и инвестиционен проект за обект: „Салатен цех“.              Заповед  №ЗД-22/22.04.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
23.04.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за:                                                              изменението на действащия регулационен план на с.Зорница, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот II-51, кв.16 /имот с идентификатор 31334.501.112 по КК на с.Зорница, общ.Аксаково/ състоящо се в поставяне на вътрешно - дворищно регулационните линии в съответствие със съществуващите граници между имот с идентификатор 501.112 и 501.111 и 501.113 по КК и установяване на режим на застрояване.          Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.      ОТ ОБЩИНСКА...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
23.04.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП за:                                                              изменението на действащия план на с.Ботево, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот XV-22 в кв.31, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищнaтa регулационнa линия в съответствие със съществуващатa имотна границa между имоти с пл.№№ 21 и 22 в частта на УПИ XV-22, при което се образуват два нови УПИ: XIX-22 – отреден за жилищно строителство и XX-21.        Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4,...

Съобщение
17.04.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     Във връзка с публикувана обява в ДВ /бр.27/27.03.2018 г./ в сградата на община Аксаково, област Варна /етаж 4, стая 2, дирекция „Устройство на територията”/ е изложен приетият с протокол №34 от 16.02.2018 г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ проект за ПНИ на местност „Ментеше“, землище гр.Аксаково, община Аксаково област Варна, в частта относно НИ №№ 80, 309 и 536 в изпълнение на влязло в законна сила на 21.01.2012 г., решение №2964/15.12.2011г., по адм. дело №113/2011 г. на Варненският административен съд.   На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
26.03.2018
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА              Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                                Заповед  №ЗД-17/20.03.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване на проект за ПУП-ПРЗ  за  ПИ №2139  по плана на гр.Аксаково, общ Аксаково с цел частична отмяна на терен за озеленяване и обособяване на пет нови УПИ  отредени за „жилищна и нежилищна обслужваща и безвредна производствено-складова дейност“.              Заповед  №ЗД-18/22.03.2018г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150  от  ЗУТ, включващ...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg