Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково

Проект за Дневен ред за XL-та сесия на ОбС - Аксаково - 27.09.2018г
21.09.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XL-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 27.09.2018г. от 13:30 часа в Аксаково в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх. № ОБС-9500-345/05.09.2018г., относно: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на Община Аксаково. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-349/11.09.2018г., относно: Кандидатстване за финансиране по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, включена в Стратегията за ВОМР на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на...

Проект за Дневен ред за XXXIX-та сесия на ОбС - Аксаково - 21.08.2018г
16.08.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXXIX-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 21.08.2018г. от 10:00 часа в Аксаково в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка от д-р Л.Попова-Управител на "АМЦСМП-Аксаково"ЕООД с вх.№ ОБС-9500-291/20.07.2018г., относно: Резултати от финансовото приключване на първо полугодие на 2016г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.06.2018г. с приложения. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-309/06.08.2018г., относно: Получени командировъчни пари за второто тримесечие на 2018г. на Кмета на Община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-316/07.08.2018г., относно: Кандидатстване за финансиране по мярка 3.1.1 "Изграждане на ИКТ инфраструктура в...

Проект за Дневен ред за XXXVIII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 19.07.2018г
13.07.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXXVIII-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 19.07.2018г. от 13:30 часа в Аксаково в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-283/03.07.2018г., относно: Кандидатстване за финансиране и съфинансиране от Община Аксаково по Проект „Красива България“ 2018 по Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ с обект „Осигуряване на достъпна среда в административната сграда на Община Аксаково чрез подмяна на асансьорната уредба” Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-285/04.07.2018г., относно: Одобряване на структурата на Общинска администрация при община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-263/02.07.2018г.,...

Проект за Дневен ред за XXXVII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 29.06.2018г.
22.06.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXXVII-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 29.06.2018г. от 11:30 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-253/22.06.2018г., относно: Кандидатстване за финансиране по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, процедура чрез подбор - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите...

Проект за Дневен ред за XXXVI-та сесия на ОбС - Аксаково - 21.06.2018г
15.06.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXXVI-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 21.06.2018г. от 11:00 часа в Аксаково в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-242/06.06.2018г., относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-240/05.06.2018г., относно: Кандидатстване за финансиране по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от...

Проект за Дневен ред за XXXV-та сесия на ОбС - Аксаково - 22.05.2018г
17.05.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXXV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 22.05.2018г. от 10:00 часа в Аксаково в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-212/08.05.2018г. от д-р Л. Попова - Управител на "АМЦСМП-Аксаково"ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на първото тримесечие на 2018г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.03.2018г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-214/09.05.2018г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-182/23.04.2018г., относно: Получени пари...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg