Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково

Проект за Дневен ред за XLIV-та сесия на ОбС - Аксаково -18.12.2018г
12.12.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLIV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 18.12.2018г. от 10:00 часа в Аксаково в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх. № ОБС-9500-433/20.11.2018г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Вземане на решение на ОбС – Аксаково за продължаване действието на договора за съвместна дейност между „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД и СМДЛ „ Сити лаб“ ЕООД, считано от 01.01.2019г. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-468/03.12.2018г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2018 г. Докладна записка с вх. №...

Проект за Дневен ред за XLIII-та сесия на ОбС - Аксаково -22.11.2018г
16.11.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLIII-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 22.11.2018г. от 10:00 часа в Аксаково в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх. № ОБС-9500-417/07.11.2018г., относно: Получените командировъчни пари за третото тримесечие на 2018 г. на Кмета на Община Аксаково. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-418/07.11.2018г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 30.09.2018г. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-413/11.2018г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –...

Проект за Дневен ред за XLII-ра сесия на ОбС - Аксаково -15.11.2018г
08.11.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLII-ра сесия на Общински съвет - Аксаково на 15.11.2018г. от 14:30 часа в сградата на община Аксаково    ет. 3 ст.3, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:       Докладна записка с вх. № ОБС-9500-424/08.11.2018г., относно: Участие на Община Аксаково в тръжна процедура, обявена с Решение № РТ-57/23.10.2018г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за продажба на имот частна държавна собственост, актуван с АЧДС № 9608/09.10.2018г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна вх. рег. № 28410/15.10.2018г., Акт № 168, том LXXIII, дело № 15861/18г.                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/...

Проект за Дневен ред за XLI-ва сесия на ОбС - Аксаково - 25.10.2018г
18.10.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLI-ва сесия на Общински съвет - Аксаково на 25.10.2018г. от 10:00 часа в Аксаково в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх. № ОБС-9500-391/11.10.2018г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на деветмесечие на 2018г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2018г. с приложениия. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-373/05.10.2018г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2018г. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-386/10.10.2018г., относно: Разходване на събрани средства по чл. 20...

Проект за Дневен ред за XL-та сесия на ОбС - Аксаково - 27.09.2018г
21.09.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XL-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 27.09.2018г. от 13:30 часа в Аксаково в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх. № ОБС-9500-345/05.09.2018г., относно: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на Община Аксаково. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-349/11.09.2018г., относно: Кандидатстване за финансиране по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, включена в Стратегията за ВОМР на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ финансирана по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на...

Проект за Дневен ред за XXXIX-та сесия на ОбС - Аксаково - 21.08.2018г
16.08.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXXIX-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 21.08.2018г. от 10:00 часа в Аксаково в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка от д-р Л.Попова-Управител на "АМЦСМП-Аксаково"ЕООД с вх.№ ОБС-9500-291/20.07.2018г., относно: Резултати от финансовото приключване на първо полугодие на 2016г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.06.2018г. с приложения. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-309/06.08.2018г., относно: Получени командировъчни пари за второто тримесечие на 2018г. на Кмета на Община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-316/07.08.2018г., относно: Кандидатстване за финансиране по мярка 3.1.1 "Изграждане на ИКТ инфраструктура в...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg