Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково

Проект за Дневен ред за XXXVIII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 19.07.2018г
13.07.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXXVIII-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 19.07.2018г. от 13:30 часа в Аксаково в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-283/03.07.2018г., относно: Кандидатстване за финансиране и съфинансиране от Община Аксаково по Проект „Красива България“ 2018 по Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради“ с обект „Осигуряване на достъпна среда в административната сграда на Община Аксаково чрез подмяна на асансьорната уредба” Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-285/04.07.2018г., относно: Одобряване на структурата на Общинска администрация при община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-263/02.07.2018г.,...

Проект за Дневен ред за XXXVII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 29.06.2018г.
22.06.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXXVII-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 29.06.2018г. от 11:30 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-253/22.06.2018г., относно: Кандидатстване за финансиране по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, процедура чрез подбор - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите...

Проект за Дневен ред за XXXVI-та сесия на ОбС - Аксаково - 21.06.2018г
15.06.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXXVI-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 21.06.2018г. от 11:00 часа в Аксаково в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-242/06.06.2018г., относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-240/05.06.2018г., относно: Кандидатстване за финансиране по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от...

Проект за Дневен ред за XXXV-та сесия на ОбС - Аксаково - 22.05.2018г
17.05.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXXV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 22.05.2018г. от 10:00 часа в Аксаково в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-212/08.05.2018г. от д-р Л. Попова - Управител на "АМЦСМП-Аксаково"ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на първото тримесечие на 2018г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.03.2018г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-214/09.05.2018г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-182/23.04.2018г., относно: Получени пари...

Проект за Дневен ред за XXXIV-та сесия на ОбС - Аксаково - 19.04.2018г.
12.04.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXXIV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 19.04.2018г. от 10:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-159/03.04.2018г., относно: Изменение на бюджета на община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-160/03.04.2018г., относно: Изграждане на пътен възел на АМ "Хемус" при пресичането с път VAR2021 /I-2/-Игнатиево. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-162/03.04.2018г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-170/11.04.2018г., относно: Изменение на Наредбата за разполагане на преместваемите обекти, елементите...

Проект за Дневен ред за XXXIII-та сесия на ОбС - Аксаково - 22.03.2018г.
16.03.2018
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXXIII-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 22.03.2018г. от 13:30 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-68/14.02.2018г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на 2017г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2017г. с приложениия. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-71/16.02.2018г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Отдаване под наем на помещение – първа единична гаражна клетка, с обща площ от 17 кв.м. намираща се...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
www.eufunds.bg